Gå direkt till innehåll
Provgrop sandigt material
Provgrop sandigt material

Pressmeddelande -

Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu en ny vägledning för ansökan och anmälan om små avloppsanläggningar. Ett av vägledningens syften är att avloppsanläggningarna ska nå sin fulla reningspotential och få en lång livstid men även att ansökningsprocessen ska bli mer likartade och gå smidigare både för kommuner och för fastighetsägare.

I Sverige finns ungefär en miljon fastigheter som har en egen avloppsanläggning eller är kopplade till en gemensam mindre avloppsanläggning, dvs en anläggning som är dimensionerad för 5 - 200 personer. För att avloppsvatten inte ska orsaka problem för hälsa eller miljö behöver det renas, hur mycket det behöver renas beror på hur känslig platsen är.

Vägledningen innebär inga nya regler utan är ett förtydligande av de regler som redan finns. Syftet med vägledningen är att ge en större samsyn mellan de kommunala tillståndsmyndigheterna, korrekt utformade och lokaliserade anläggningar samt bra förutsättningar för en långsiktigt stabil funktion.

- Vägledningen riktar sig främst till kommunerna som ger tillstånd. Men även fastighetsägaren och den person som ansvarar för projekteringen och/eller entreprenaden av anläggningen kan ha nytta av vägledningen, säger Bodil Forsberg, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

- Med en ansökan som innehåller alla de uppgifter som är väsentliga för anläggande, drift och skötsel kan avloppsanläggningen bli bra anpassad till förhållandena på platsen. Alla berörda får också kontroll över de moment som är extra viktiga i anläggandet och det blir tydligt vilket underhåll som krävs för att anläggningen ska fungera som avsett, säger Bodil Forsberg.

Att nya markbaserade avloppsanläggningar får ett tillräckligt skyddsavstånd till grundvattnet är viktigt eftersom den huvudsakliga reningen sker ovanför grundvattenytan. I vägledningen finns därför en ny metod för bestämning av grundvattennivå. Metoden kräver mer noggranna förundersökningar men ger också en betydligt säkrare bedömning än tidigare metoder.

Med en omsorgsfull handläggning ökar möjligheten att avloppsanläggningen blir rätt utformad, lokaliserad och anlagd utifrån förutsättningarna på platsen och därmed fungerar som avsett.

Vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

För mer information kontakta:

Bodil Forsberg, utredare, enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning, Havs- och vattenmyndigheten, Telefon: 010-6986273, E-post: bodil.aronssonforsberg@havochvatten.se

Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning, Havs- och vattenmyndigheten, Telefon: 010-6986035, E-post: asa.gunnarsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelanden och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Bodil Aronsson Forsberg/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaV:s arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Bodil Aronsson Forsberg

Utredare vid Miljöprövningsenheten 010-698 62 73

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden