Gå direkt till innehåll
När Lillgrunds vindkraftspark togs i drift i december 2007 var det världens tredje största vindkraftspark. De 48 vindkraftverken har en effekt på 2,3 MW vardera. Foto: Ingvar Lagenfelt/HaV
När Lillgrunds vindkraftspark togs i drift i december 2007 var det världens tredje största vindkraftspark. De 48 vindkraftverken har en effekt på 2,3 MW vardera. Foto: Ingvar Lagenfelt/HaV

Pressmeddelande -

Planer för vindkraft till havs ute på ett sista samråd

Förslaget till ändrade havsplaner som skapar förutsättningar för havsbaserad vindkraft kan bli en viktig del i klimatomställningen. Samtidigt ställs stora krav på hänsyn till de intressen som redan finns i havet. Nu önskar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, få in synpunkter på havsplanerna innan de skickas till regeringen för beslut.

För att klara klimatomställningen behöver industri- och transportsektorn ställa om från fossila bränslen till el. Det innebär att Sverige står inför ett kraftigt ökat elbehov. På uppdrag av regeringen arbetar därför HaV med att ändra havsplanerna för att skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Ett nationellt samråd om förslaget till ändrade havsplaner genomfördes hösten 2023. Nu, mellan den 16 maj och 30 augusti, görs uppdaterade förslag tillgängliga för granskning. Då kan alla som vill lämna synpunkter på havsplanerna, innan de skickas till regeringen för beslut.

– Det är många som ska samsas om havet. Därför är även granskningsskedet ett viktigt tillfälle att påverka och bidra till bättre havsplaner, säger Joacim Johannesson, utredare på HaV.

Skapar möjlighet för kraftigt ökad elproduktion
Målet är att de uppdaterade havsplanerna ska skapa förutsättningar för sammanlagt 120 terawattimmar (TWh). Det är en årlig elproduktion som nästan skulle innebära en ökning med
75 procent i jämförelse med de 163 TWh som Sverige producerade år 2023. Samtidigt kvarstår en del osäkerheter gällande exempelvis naturvärden och totalförsvar. Förslagen till ändrade havsplaner rymmer därför fler områden än vad som i slutändan behöver realiseras.

– En utbyggnad av havsbaserad vindkraft behöver ta hänsyn till de intressen som redan finns i havet. Utifrån de synpunkter som kom in under samrådet har vi gjort justeringar exempelvis när det gäller hänsyn till yrkesfisket och naturvärden, säger Joacim Johannesson.

Visar på konsekvenser av havsbaserad vindkraft
För att alla som deltar i granskningsskedet bättre ska förstå vad förslagen till energiområden innebär tar Havs- och vattenmyndigheten även fram en konsekvensbeskrivning. Med text och karta beskrivs vilka områden som är bättre respektive sämre för energiutvinning utifrån olika aspekter.

– Konsekvensbeskrivningen visar vilken påverkan förslagen till energiområden har på andra intressen, så som natur- och kulturmiljö, sjöfart och yrkesfiske. På så sätt kan den bidra till en välbalanserad plan, säger Jan Schmidtbauer Crona, utredare vid HaV.

Färdiga förslag ska skickas till regeringen senast 31 december 2024. Planförslagen samt information om hur man lämnar synpunkter på dem finns på HaV:s webbplats: www.havochvatten.se/havsplaner...

Kort om havsplaner:
Den 10 februari 2022 tog regeringen beslut om de första svenska havsplanerna för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Samtidigt fick HaV i uppdrag att ändra havsplanerna, för att skapa förutsättningar för mer elproduktion i havet. Havsplanerna ger vägledning om hur våra havsområden ska användas.

Att en havsplan har med områden för havsbaserad vindkraft innebär inte att allt kommer att bebyggas inom en överskådlig framtid. Innan en havsvindpark byggs krävs även ett miljötillstånd eller ett tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Kontakt: Joacim Johannesson, utredare HaV, tel 010-698 61 51, joacim.johannesson@havochvatten.se

Jan Schmidtbauer Crona, utredare HaV, tel 010-698 64 09, jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se

Ämnen


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden