Gå direkt till innehåll
Foto: Maja Kristin Nylander
Foto: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

Ytterligare bidrag för övervakning av havs- och vattenmiljön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått ytterligare 40 miljoner kronor av regeringen för övervakning av sött och salt vatten. Därmed har HaV fått närmare 160 miljoner kronorHöjningen kommer att användas till att förstärka pågående övervakning, utveckla och förbättra de metoder som används, samt att förstärka hanteringen av all den data som genereras. Pengarna kommer att ge en bättre bild av tillståndet i vattenmiljön, samt bättre möjligheter att kunna förmedla detta och göra data tillgängliga för forskning och förvaltning. Samtidigt lever vi bättre upp till lagkrav och internationella konventioner som styr övervakningen. I längden leder allt detta till bättre beslutsunderlag för förbättringsåtgärder.

Miljöövervakningen ska visa hur miljökvalitetsmålen uppfylls och den ska bidra till att upptäcka nya miljöstörningar. Resultaten är även grundläggande för miljöarbetet i stort; arbetet med att utforma och prioritera miljöpolitiken baseras på miljöövervakningens resultat. Miljöövervakningen ger kunskaper om förändringar i miljöer som luft, vatten och mark och varnar för störningar i miljön. Miljöarbetet i stort grundar sig på de många resultaten från miljöövervakningen.

Den nyligen uppstartade webbplatsen sverigesvattenmiljö.se presenterar på ett överskådligt sätt resultaten av den miljöövervakning som bedrivs i Havs- och vattenmyndighetens regi. 

Länk till ny webbplats där allt om vatten samlas

Miljöövervakning är återkommande systematiskt upplagda undersökningar som visar miljötillståndet. Miljökvalitetsmål, krav i miljölagstiftningen och Sveriges åtaganden om rapportering inom internationella direktiv och konventioner avgör vad som undersöks. Framför allt EU:s miljöpolitik ställer stora krav på internationell rapportering. Några andra centrala och viktiga övervakningsinsatser är egenkontroll och recipientkontroll, uppföljning av kalkning av mark och sjöar och olika naturinventeringar.

Nytt från Miljöövervakningen här finns information om aktuella resultat och information om den svenska miljöövervakningen. 

HaV ansvarar för övervakning av grundvatten, sjöar, vattendrag och hav i Sverige. Syftet är att kunna beskriva tillståndet i miljön samt att kunna följa förändringar över tid. Sverige har ett relativt väl utbyggt system för övervakning och våra mätserier är i många fall unikt långa. Den nationella och regionala miljöövervakningen utförs av flera myndigheter, länsstyrelser, universitet samt konsultfirmor på HaV:s direkta uppdrag.

Länk till miljöövervakning

För ytterligare information kontakta:

Mikael Krysell, enhetschef, miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, tel 010-698 60 15

Isabella Engblom, presskontakt, tel 010-698 64 00 mobil 0700-89 85 06

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto:Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Mikael Krysell

Mikael Krysell

Chef miljöövervakningsenheten Telefon: 010-6986015

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden