Gå direkt till innehåll
Högskolan Väst del i nationell undersökning om sexuella trakasserier

Nyhet -

Högskolan Väst del i nationell undersökning om sexuella trakasserier

Just nu pågår undersökningen ”Sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin”. Enkäten, som går ut till personer som arbetar på universitet och högskolor runt om i landet och till ett slumpvis urval studenter, distribueras av Statistiska centralbyrån, SCB. Högskolan Väst är ett av de medverkande lärosätena.

-Detta är en unik studie, den första i sitt slag. Den kommer att ge oss betydligt mer kunskap om frågorna så vi är glada att vi deltar, säger Carina Kullgren, lektor i kulturvetenskap, som ingår i högskolans samordningsgrupp för Lika villkor och jämställdhetsintegrering och även är högskolans kontaktperson kring studien.

Fakta om enkäten

  • 125 000 individer får enkäten – det vill säga, ett representativt urval av både anställda och studenter vid universitet och högskolor i Sverige.
  • På Högskolan Väst får all personal, inklusive alla forskarstuderande, enkäten. Dessutom får ett slumpmässigt urval av studenterna enkäten.
  • KI, KTH och Malmö universitet är initiativtagare till studien via det samverkans- och forskningsprogram som de skapat. 38 andra svenska lärosäten är aktiva i programmet och deltar därmed i studien.

-Vi vet att det förekommer utsatthet och att det begås övergrepp också inom akademin. Vad vi inte vet är hur vanligt och hur allvarligt det är. Undersökningen kommer att ge oss bra underlag för att förbättra vårt arbete med trygga arbets- och studiemiljöer där ingen utsätts för sexuella trakasserier, säger Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst.

Syftet med undersökningen är att undersöka förekomst, omfattning och konsekvenser av sexuella trakasserier inom akademin i Sverige. Studien ska ge en bättre bild av varför sexuella trakasserier sker, vilka som utsätts, vilka som utsätter, vilka olika former utsattheten tar sig, var de sker, hur länge de pågår och med vilka konsekvenser på individ- och gruppnivå.

-Enkäten är utformad så att den kan fånga in och visa på utsatthetens komplexitet, och även kopplingen till olika diskrimineringsgrunder samt olika former av trakasserier, berättar Carina Kullgren.

Varför är undersökningen viktig?
-För att vi inte vet hur många som utsätts inom akademin i Sverige. Det finns bara mindre studier kring vissa aspekter sedan tidigare. I förlängningen är ambitionen att denna studie ska kunna ligga till grund för ytterligare forskning och förändringsprojekt inom hela högskolesektorn så att destruktiva mönster kan brytas. Det är också viktigt att tillägga att alla som svarar självklart förblir anonyma. Människors integritet skyddas också genom att den data vi kan få ut endast visar resultat på lärosätesnivå, inte på en mer detaljerad organisationsnivå, avslutar Carina Kullgren.

Mer information

Carina Kullgren

Läs mer på Forsknings- och samverkansprogrammets webbplats

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.