Projektet AIL Create involverar studenter

Nyhet -

Projektet AIL Create involverar studenter

Högskolan Väst, Trollhättans Stad, Almi och Miljöbron driver sedan i höstas ett samverkansprojekt kring centrumutveckling utifrån tre fokusområden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap. Nu är det dags att involvera högskolans studenter som erbjuds att göra sina examensarbeten kopplat till projektet.

- Vi vill skapa förutsättningar för stärkta relationer för att inspirera och möjliggöra nya idéer, lösningar och karriärmöjligheter – där är samverkan mellan flera aktörer a och o. Och studenterna är en fantastisk resurs som ofta har nya perspektiv på frågor, säger Fredrik Sunnemark, projektansvarig på Högskolan Väst.

Projektet AIL Create ska också utveckla högskolans profil för Arbetsintegrerat lärande, AIL, med fokus på små- och medelstora företag. Projektet engagerar studenter, företagare och tjänstepersoner. Inom ramen för första delen av projektet har en kartläggning av hur AIL förstås och används av högskolans program genomförts av Fredrik och hans kollega Fredrik Sjögren samt forskningsassistent Ludvig Sunnemark.

Olika förståelse av AIL beroende på utbildning
Kartläggningen visar att förståelse och användning av AIL inom olika utbildningar i hög grad påverkas av de ämnesidentiteter, teoretiska perspektiv och historiska traditioner som är speciellt för respektive utbildning. Mer yrkesinriktade utbildningar använder AIL i marknadsföringen för att betona att man har tydliga kopplingar till arbetsliv, medan AIL inom mer teoretiska utbildningar, såsom inom politik, ekonomi, barn- och ungdomsvetenskap, med mera, blir till en mer omfattande metod för att omtolka och kommunicera forskningsresultat till intressenter utanför högskolan.

- Om man då ska utveckla samverkan mellan högskolestudenter och små och medelstora företag så är det viktigt att vara medveten om vilka olika kunskaper utifrån AIL som studenterna tar med sig in i projektet, och därmed anpassa projektet utifrån dessa. Detta tar vi med oss i fortsättningen av projektet, säger Fredrik Sunnemark.

Studentcase på gång
Utifrån kartläggningen har ett antal förslag på projektcase tagits fram. Nästa steg är att studenter nu erbjuds att under våren skriva examensarbeten inom ramen för AIL Create och dessa case. Detta görs i samverkan med Miljöbron och medverkande företag och studenter får genom detta goda möjligheter till branschkontakter och möjlighet till spridning av sina arbeten.

Exempel på studentcase finns nedan, i detta skede med fokus på Trollhättan. Dals-Ed har visat intresse av att delta i projektet och planeras komma in i ett senare skede via workshops med mera:

- Biltrafiken i Trollhättans centrum – hur minska beroendet av personbilen utan att offra centrumhandeln?

- Segregationen i Trollhättan och målet om en mångfaldig, socialt hållbar centrummiljö – hur påverkar segregationen i Trollhättan hur olika befolkningsgrupper rör sig i centrum?

- Konsumtionsmönster och e-handel i Trollhättans centrum – vem handlar vad var och varför?

- När kommer Trollhättan till liv och hur gör vi Trollhättans centrum till en levande, kreativ stadskärna även vid lågintensiva perioder?

Trollhättans Stad samordnar
Projektet samordnas av Trollhättans Stad och finansiering av projektet sker via samverkansarenan Kommunakademi Väst. Projektet pågår fram till sommaren 2020.

-Det övergripande målet är att projektet ska bidra till centrumutveckling, ökad attraktionskraft och tillväxt i Trollhättan och Fyrbodal, säger Fredrik Sunnemark.

Kontakt Högskolan Väst:
Fredrik Sunnemark, 0520- 22 38 79, fredrik.sunnemark@hv.se

Kontakt Trollhättans Stad:
Robin Mashallah, näringslivsutvecklare och samordnare, 0728 -86 89 22, robin.mashallah@trollhattan.se

Kontakt Miljöbron:
David Sjöqvist, 0766-12 17 54, david@miljobron.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör samverkan 0739-01 34 55