Gå direkt till innehåll
Vilka avgifter får en bostadsrättsförening ta?

Blogginlägg -

Vilka avgifter får en bostadsrättsförening ta?

En bostadsrättsförening får endast ta ut en avgift från sina medlemmar om det framgår av bostadsrättslagen eller av föreningens stadgar. Men vilka avgifter får föreningen ta ut av sina medlemmar?

Årsavgiften

En bostadsrättsförenings intäkter utgörs i huvudsak av årsavgiften från föreningens medlemmar. Årsavgiften används för att täcka föreningens kostnader för den löpande verksamheten. I lagen används begreppet årsavgift, men i dagligt tal kallar man det ofta månadsavgift eftersom den betalas varje månad. Månadsavgiften är årsavgiften fördelad på tolv månader. Den löpande verksamheten som årsavgiften ska täcka omfattar bland annat kostnader för städning av gemensamma utrymmen, sophämtning, fastighetsskötsel, lån och framtida underhåll av fastigheten.

Det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek utifrån föreningens kostnader. Årsavgiften beräknas på en fördelningsgrund, antingen på insats eller andel, vilket anges i stadgarna. Vissa kostnader kan dock beräknas på en annan grund, exempelvis kan värme, el och vatten debiteras efter individuell förbrukning om det anges i stadgarna och bredband kan debiteras med samma summa per lägenhet.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift, avgift vid andrahandsuthyrning

Utöver årsavgiften har föreningen rätt att ta ut en upplåtelseavgift när bostadsrätt upplåts första gången, överlåtelseavgift när bostadsrätt överlåts, pantsättningsavgift och avgift vid andrahandsuthyrning, om detta anges i stadgarna, vilket kan hittas i § 12 i HSB:s normalstadgar.

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift är avgifter som får tas för att täcka de administrativa kostnader som föreningen har i samband med överlåtelse respektive pantsättning av bostadsrätt. Storleken regleras inte i lag utan ska framgå i stadgarna hur de ska beräknas. Enligt HSB:s normalstadgar får överlåtelseavgiften vara högst 2,5 procent av prisbasbeloppet och pantsättningsavgiften högst 1 procent av prisbasbeloppet.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Om en medlem upplåter sin lägenhet i andra hand får föreningen ta ut en årlig avgift om max 10 procent av prisbasbeloppet efter beslut av styrelsen, om det anges i stadgarna.

Andra avgifter

Utöver ovan nämnda avgifter får inte föreningen ta ut avgift för åtgärder som föreningen är skyldiga att vidta enligt bostadsrättslagen eller annan lag. Det finns däremot inget förbud att ta ut avgifter för service som föreningen inte har skyldighet att tillhandahålla medlemmarna utan gör frivilligt. Föreningen kan därmed ta en särskild avgift för exempelvis användande av bastu eller snickarbod. Avgifter för exempelvis parkeringsplatser kan tas ut utan att det anges i föreningens stadgar eftersom det utgör ett separat avtal för en nyttjanderätt som ingås frivilligt av bostadsrättshavaren.

Ibland får vi frågor om att föreningar vill ta ut en straffavgift när medlem inte deltagit på exempelvis en städdag. Sådana typer av avgifter är inte tillåtna.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ditt ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan du även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får du kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområde.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden