Gå direkt till innehåll
I det svenskledda instrumentpaketet Radio & Plasma Wave Investigation, RPWI, ingår bland annat fyra langmuirsonder på tre meter långa bommar till rymdmissionen JUICE (Jupiter ICy moons Explorer). Foto: IRF
I det svenskledda instrumentpaketet Radio & Plasma Wave Investigation, RPWI, ingår bland annat fyra langmuirsonder på tre meter långa bommar till rymdmissionen JUICE (Jupiter ICy moons Explorer). Foto: IRF

Pressmeddelande -

Svensk rymdteknik redo att undersöka oceaner under isen på Jupiters måne Ganymedes /Swedish space technology ready to explore oceans under the ice on Jupiter's moon Ganymede

Nu har det första av två svenskledda instrument lämnat Institutet för rymdfysik, IRF, för att ta plats på den europeiska rymdfarkosten JUICE. Instrumentet Radio & Plasma Wave Investigation, RPWI, kommer att mäta elektriska och magnetiska fält för att identifiera och kartlägga månen Ganymedes oceaner under dess djupfrysta istäcke.

År 2013 valdes IRF ut av den europeiska rymdorganisationen ESA till att medverka på ett av deras största projekt inom planetutforskning. Sedan dess ansvarar Sverige och IRF för två av de tio instrumenten ombord på JUICE (Jupiter Icy moons Explorer). 2022 skickas rymdfarkosten iväg mot Jupiter och de galileiska månarna Europa, Ganymedes och Callisto, tre månar som har oceaner under sina tjocka istäcken.

Jan-Erik Wahlund, forskare vid IRF:s kontor i Uppsala, ansvarar för RPWI, ett instrumentpaket med flera sensorer för mätning av elektriska och magnetiska fält samt elektriskt laddade partiklar.

Instrumentet är utvecklat för att undersöka framför allt hur Jupiters magnetosfär växelverkar med de isiga månarnas atmosfärer. Vi hoppas främst på att identifiera och kartlägga hur Ganymedes ocean flödar under istäcket och vilka processer som håller den igång. Med RPWI kommer vi inte kunna upptäcka eventuellt liv i oceanerna, men där det finns flytande vatten finns det möjligheter till liv”, säger Jan-Erik Wahlund.

RPWI kommer att bidra till kartläggningen av hela Jupiters och Ganymedes magnetosfärer. Forskarna hoppas få mer information om hur månarna fungerar i detalj men också studera exempelvis radiostrålning som sänds ut från Jupiters omgivningar.

Dessutom blir JUICE den första rymdfarkosten någonsin att rotera i bana kring en jätteplanets stora måne, Ganymedes. Forskarna vet att månens eget magnetfält genererar starka elektriska fält som ger upphov till bland annat norrskenspartiklar.

IRF-forskaren Jan Bergman är glad över att få vara en del av rymdvetenskap och rymdteknik som nu placerar Sverige, med instrumentella och vetenskapliga bidra från flertalet andra länder, på ytterligare en plats i solsystemet.

“Fantastiska människor med alla möjliga nationaliteter har bidragit. Alla inom RPWI är mycket stolta över denna smältdegel av internationell professionalism”, säger Jan Bergman.

RPWI har instrumentbidrag från nio institutioner i fem länder (Sverige, Frankrike, Tjeckien, Polen och Japan), med flera bidrag från företag (t.ex. RUAG, SSC, AAC Clyde Space, Meisei, Astronika och PZL) och vetenskapligt stöd från 20 institutioner i åtta länder (som ovan samt Tyskland, Österrike och UK). ESA själva stöder också med flera betydande bidrag. Rymdfarkosten görs av Airbus.

JUICE skjuts upp med en Ariane-5 raket från Franska Guyana 2022. Resan tar åtta år.

Kontaktpersoner:

Jan-Erik Wahlund, docent, huvudansvarig för RPWI
Institutet för rymdfysik
jwe@irfu.se , 076- 769 78 77

Jan Bergman, forskare, projektledare för RPWI
Institutet för rymdfysik
jb@irfu.se, 070- 746 65 69

Mer information:

https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/juice/

Bild: I det svenskledda instrumentpaketet Radio & Plasma Wave Investigation, RPWI, ingår bland annat fyra langmuirsonder på tre meter långa bommar till rymdmissionen JUICE (Jupiter ICy moons Explorer). Här synar ingenjören Bengt Holback ett gångjärn på en av bommarna. Foto: IRF

------------------

English version

Now the first of two Swedish-led Jupiter instruments has left the Swedish Institute of Space Physics (IRF) to take its place on the European spacecraft JUICE. The Radio & Plasma Wave Investigation instrument (RPWI) will measure electric and magnetic fields to identify and map the oceans beneath the frozen ice cover of the moon Ganymede.

In 2013, IRF was selected by the European Space Agency (ESA) to participate in one of their largest projects in planetary exploration. Since then, Sweden and IRF have been responsible for two of the ten instruments on board JUICE (JUpiter ICy moons Explorer). In 2022, the spacecraft will be sent to Jupiter and the Galilean moons Europa, Ganymede and Callisto, three moons with oceans beneath their thick ice sheets.

Scientist Jan-Erik Wahlund at IRF's office in Uppsala is responsible for Radio & Plasma Wave Investigation (RPWI), an instrument package with several sensors for measuring electric and magnetic fields and electrically charged particles.

“The instrument is designed to investigate, in particular, how Jupiter's magnetosphere interacts with the atmospheres of the icy moons. We primarily hope to identify and map how Ganymede's ocean flows under the ice sheet and what processes keep it going. With RPWI, we will not be able to detect any life in the oceans, but where there is liquid water, there are opportunities for life,” says Jan-Erik Wahlund.

RPWI will contribute to the mapping of Jupiter's and Ganymede's entire magnetospheres. The scientists hope to get more information about how the moons work in detail, but also to study, for example, radio radiation emitted from Jupiter's surroundings.

In addition, JUICE will be the first spacecraft ever to orbit around the giant planet's largest moon, Ganymede. The scientists know that the moon's own magnetic field generates strong electric fields that give rise to, among other things, aurora particles.

IRF researcher Jan Bergman is pleased to be a part of space science and space technology which will place Sweden, with instrumental and scientific contributions from many other countries, in another part of the solar system.

“Amazing people of all nationalities have contributed. Everyone at RPWI is very proud of this melting pot of international professionalism", says Jan Bergman.

RPWI has instrument contributions from nine institutions in five countries (Sweden, France, Czech Republic, Poland and Japan), and controbutions from severals companies (eg RUAG, SSC, AAC Clyde Space, Meisei, Astronika and PZL) plus scientific support from 20 institutions in eight countries (those above and Germany, Austria and the UK). ESA itself also supports several significant contributions. The spacecraft is made by Airbus.

JUICE will be launched on an Ariane-5 rocket from French Guiana in 2022. The journey will take eight years.

Contacts:

Assoc. Prof. Jan-Erik Wahlund, Principal Investigator, Radio & Plasma Wave Investigation (RPWI)
Swedish Institute of Space Physics
jwe@irfu.se , + 46 76- 769 78 77

Dr Jan Bergman, Scientist, Instrument Manager (RPWI)
Swedish Institute of Space Physics
jb@irfu.se , + 46 70- 746 65 69

More information:

https://www.irf.se/en/irf-in-space/juice/

Image: The Swedish-led instrument package Radio & Plasma Wave Investigation (RPWI) includes four Langmuir probes on three-meter-long booms for the space mission JUICE (Jupiter ICy moons Explorer). Here, Engineer Bengt Holback inspects a hinge on one of the booms. Photo: IRF

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt

Jan-Erik Wahlund

Jan-Erik Wahlund

Assoc. Prof, Swedish Institute of Space Physics and Principal Investigator, Radio & Plasma Wave Investigation (RPWI) + 46 18 471 59 46
Jan Bergman

Jan Bergman

Dr. and scientist, Swedish Institute of Space Physics + 46 70- 746 65 69
Annelie Klint Nilsson

Annelie Klint Nilsson

Informatör, Institutet för rymdfysik / Information Officer, Swedish Institute of Space Physics +46 980 790 76

Relaterat material