Gå direkt till innehåll
Nu är det svenskledda rymdinstrumentet Particle Environment Package (PEP) redo att skickas till Jupiter och dess isiga månar. IRF ansvarar för PEP som elva länder bidrar till. Två av partikelsensorerna är byggda av IRF i Kiruna. Foto: Airbus
Nu är det svenskledda rymdinstrumentet Particle Environment Package (PEP) redo att skickas till Jupiter och dess isiga månar. IRF ansvarar för PEP som elva länder bidrar till. Två av partikelsensorerna är byggda av IRF i Kiruna. Foto: Airbus

Pressmeddelande -

Svenskt rymdinstrument deltar i sökandet efter liv runt Jupiter / Swedish space instrument participates in the search for life around Jupiter

Det svenskledda mätinstrumentet Particle Environment Package, PEP, ska hjälpa forskarna vid Institutet för rymdfysik, IRF, att förstå hur tre av Jupiters isiga månar påverkas av partiklarna runt Jupiter och söka efter förutsättningar till liv. Efter 14 års arbete är instrumentet redo att ta plats på ESA:s Jupiterfarkost JUICE.

Professor Stas Barbash ansvarar för instrumentet Particle Environment Package, PEP ombord på den europeiska rymdorganisationen ESA:s rymdfarkost JUICE (JUpiter ICy moons Explorer). Instrumentet är det mest avancerade som IRF hittills levererat och består av sex sensorer, varav två är utvecklade och byggda vid IRF:s huvudkontor i Kiruna.

Instrumentet ska mäta partiklar omkring Jupiter och dess tre isiga månarna Europa, Callisto och Ganymedes och därmed bidra till det stora pussel som behöver läggas för att förstå det komplexa Jupitersystemet.

”Isiga månar är de mest spännande objekten att studera i solsystemet. Drömmen vore så klart att upptäcka en liten spricka i isen på månen Europa där vattnet från havet under isen sprutar ut. Kanske är det en gynnsam miljö för liv under isen? Att flyga genom ångmolnet, mäta i det och lyckas identifiera något slags spår av liv. Det vore så klart fantastiskt”, säger Stas Barabash.

En av de stora utmaningarna för de ingenjörer och forskare som byggt PEP har varit att utveckla sensorer som kan utföra mätningar i en miljö som, på grund av Jupiters enorma magnetfält, har solsystemets starkaste strålning.

De strålningsdoser som instrumentet utsätts för kan jämföras med att befinna sig i mitten av en kollapsad Tjernobylreaktor under en kort tid. Sverige levererar ett instrument som inte bara ska ta sig till den här extrema rymdmiljön, utan också överleva i den för att förse forskarna med unika data”, säger Stas Barabash.

För IRF är det en unik situation att ESA valt ut ett land och ett institut att leverera två av totalt tio instrument till JUICE. IRF:s Uppsalakontor ansvarar för det andra instrumentet.

Elva länder inom Europa, USA och Japan bidrar till PEP. JUICE skickas iväg från Franska Guyana i juni 2022 med hjälp av raketen Ariane-5. År 2033 avslutas projektet med att rymdfarkosten kraschar på ytan av månen Ganymedes.

Arbetet med PEP arbetet görs med finansiering från Rymdstyrelsen.

Kontakt:
Professor Stas Barabash, föreståndare Institutet för rymdfysik, ansvarig för instrumentet Particle Environment Package.
stas.barabash@irf.se , +46 980 791 22

Webbsidor: https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/juice/

Bildtext: Nu är det svenskledda rymdinstrumentet Particle Environment Package (PEP) redo att skickas till Jupiter och dess isiga månar. Institutet för rymdfysik (IRF) har huvudansvar för instrumentet som elva länder bidrar till. Två av de sex partikelsensorerna är byggda vid IRF i Kiruna. Foto: Airbus

....................................................................................................................

(ENG VERSION)

The Swedish-led satellite instrument Particle Environment Package (PEP) will help researchers at the Swedish Institute of Space Physics (IRF) to understand how three of Jupiter's icy moons are affected by the particles around Jupiter and search for the pre-conditions for life. After 14 years of work, the instrument is ready to take its place on ESA's Jupiter spacecraft JUICE.

Prof. Stas Barbash is the Principal Investigator for the instrument Particle Environment Package (PEP) on board the European Space Agency's spacecraft JUICE (JUpiter ICy moons Explorer). The instrument is the most advanced that IRF has so far constructed and consists of six sensors, two of which have been developed and built at the IRF head office in Kiruna.

The instrument will measure particles around Jupiter and the three icy moons Europa, Callisto and Ganymede and thus contribute to the large puzzle that needs to be put together to understand the complex Jupiter system.

“Icy moons are the most exciting objects in the solar system to study. The dream would of course be to discover a small crack in the ice on the moon Europa through which water from the sea under the ice squirts out. Maybe it's a favorable environment for life under the ice? To fly through the cloud of steam, measure in it and succeed in identifying some kind of trace of life. That would of course be fantastic ", says Stas Barabash.

One of the major challenges for the engineers and scientists who built PEP has been to develop sensors that can perform measurements in an environment that, due to Jupiter's enormous magnetic field, has the strongest radiation in the solar system.

The radiation doses to which the instrument is exposed can be compared to being in the middle of a collapsed Chernobyl reactor for a short time. Sweden delivers an instrument that not only has to get to this extreme space environment, but also survive in it to provide researchers with unique data ", says Stas Barabash.

For IRF, it is a unique situation that ESA has selected one country and one institute to deliver two of a total of ten instruments on JUICE. IRF's Uppsala office is responsible for the second instrument.

Eleven countries in Europe, the USA and Japan contribute to PEP. JUICE will be launched from French Guiana in June 2022 on board an Ariane-5 rocket. In 2033, the project will end with the spacecraft crashing on the surface of the moon Ganymede.

The work with PEP is done with funding from the Swedish National Space Agency.

Contact:
Prof. Stas Barabash, Director, Swedish Institute of Space Physics, Principal Investigator, Particle Environment Package.
stas.barabash@irf.se , +46 980 791 22

More information: https://www.irf.se/en/irf-in-space/juice/

Image: The Swedish-led space instrument Particle Environment Package (PEP) is now ready to be sent to Jupiter and its icy moons. The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is responsible for the instrument to which eleven countries contribute. Two of the six particle sensors are built at IRF in Kiruna. Photo: Airbus.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars och har även ett instrument på baksidan av månen. Instrument är på väg till Merkurius och solen och snart även till Jupiter och tre av dess isiga månar. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Kontakter

Annelie Klint Nilsson

Annelie Klint Nilsson

Presskontakt Informatör, Institutet för rymdfysik / Information Officer, Swedish Institute of Space Physics +46 980 790 76
Professor Stas Barabash

Professor Stas Barabash

Föreståndare Institutet för rymdfysik (IRF) / Director, Swedish Institute of Space Physics Ansvarig för instrumentet Particle Environment Package / Principal Investigator, Particle Environment Package +46 980- 791 22

Relaterat innehåll

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter.

Vi har en lång och framgångsrik historia (sedan 1968) av att leverera instrument och tjänster för rymdforskningsprojekt: https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/

För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter - jorden och Mars. IRF:s mätinstrument finns även på baksidan av månen, i omloppsbana runt solen och på väg till Merkurius. 2022 skickas två av IRF:s instrument till Jupiter och dess isiga månar.

IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
SWEDEN