Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Så kan vi minska kväveläckaget från jordbruket

Så kan vi minska kväveläckaget från jordbruket

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 08:00 CEST

Kväveläckage från gödselhanteringen i jordbruket är förenat med en rad miljö- och hälsoeffekter: övergödning, klimatpåverkan och luftföroreningar för att nämna de största. En ny studie för Nordiska ministerrådet har jämfört och sammanställt vilka åtgärder som har mest effekt.

Ozonskador för miljoner kan undvikas om klimatmålen nås

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2015 07:30 CET

Marknära ozon orsakar stora kostnader i Sverige genom skador på jordbruksgrödor och skog. En ny studie visar att dessa skador sannolikt kan undvikas om vi minskar utsläppen av växthusgaser.

Nyheter 4 träffar

Effekter på ekosystemtjänster från biodrivmedelsproduktion

Nyheter   •   Jan 27, 2017 11:00 CET

Forskare från IVL, SLU och Stockholms universitet har kartlagt hur ekosystemtjänster kan komma att påverkas av en ökad biodrivmedelproduktion från svensk skog och jordbruk. En rad olika områden inkluderas som markkvalitet, kolinlagring och rekreation. En mindre jämförelse med effekter på eko­systemtjänster kopplat till produktionen av fossil diesel ingår också.

Krafttag för bättre vatten med stöd av unikt EU-projekt

Nyheter   •   Dec 09, 2016 09:12 CET

IVL deltar i Sveriges första LIFE IP-projekt. Vattenprojektets mål är bland annat att minska påverkan från näringsämnen och miljögifter, skapa fria vandringsvägar för fisk och effektivisera kommunal vattenplanering.

Bränder i östra Europa förorenar luften i Norden

Nyheter   •   Aug 25, 2015 07:30 CEST

Under det senaste årtiondet har flera större bränder, i synnerhet i södra Ryssland, påverkat luftkvaliteten och haft allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för ekosystemen i de nordiska länderna. Bränderna beror i huvudsak på en vårdslös bränning av jordbruksrester som sprider sig och blir till storskaliga skogsbränder som inte kan hejdas.

Andningshjälp till Östersjön

Nyheter   •   Jun 30, 2015 08:00 CEST

Dödar vi Östersjön genom våra utsläpp? På det här seminariet i Almedalen tar vi upp vad som hamnar i havet – och hur vi bäst hanterar det. Vad är jordbrukets och sjöfartens roll? Hur mycket tar reningsverken hand om? Kan vi till och med behöva lufta havet? Ny spännande forskning lyfts upp och politikens roll diskuteras. Seminariet har två delar och varje del avslutas med ett panelsamtal.