Skip to main content

Så kan vi minska kväveläckaget från jordbruket

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2017 08:00 CEST

Foto: Sofie Hellsten, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kväveläckage från gödselhanteringen i jordbruket är förenat med en rad miljö- och hälsoeffekter: övergödning, klimatpåverkan och luftföroreningar för att nämna de största. En ny studie för Nordiska ministerrådet har jämfört och sammanställt vilka åtgärder som har mest effekt.

– Det finns många lågt hängande frukter att plocka för att minska kvävets belastning på miljön, och de nordiska länderna kan lära mycket av varandra, säger Sofie Hellsten, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kväve ingår i gödsel och omvandlas i miljön till bland annat lustgas, nitrat och ammoniak. Trots många åtgärder för att minska kväveutsläppen från jordbruket är det en bit kvar för att nå de politiskt uppsatta målen. De nordiska länderna är också på mycket olika stadier när det gäller kväveminskning. Danmark har redan minskat sin kvävebelastning till havet med 50 procent på 30 år, om än från en mycket hög nivå.

– Danmark är mer jordbruksintensivt än Sverige så åtgärder där får större effekt, men de har också infört lite tuffare regler och styrmedel för att tvinga ner utsläppen. Vi har ett omfattande regelverk även i Sverige, men det finns utrymme för att skärpa regelverket eller få ytterligare åtgärder gjorda med hjälp av andra former av styrmedel, säger Sofie Hellsten.

Rapporten ska utgöra ett beslutsunderlag för vägen framåt, där valen står mellan strängare föreskrifter, ekonomiska styrmedel och incitament eller mer frivilliga och rådgivande verksamheter.

Rapportförfattarna har identifierat ett antal rekommendationer och tekniska åtgärder som har stor miljönytta. Lägre andel protein i fodret – ofta tillförs mer än djuren kan tillgodose sig, bättre täckning av urinbehållare och gödselstackar och djupare gödsling i jorden, vilka alla minskar ammoniakutsläppen kraftigt. Mindre animalieproduktion är också förenat med lägre utsläpp av kväve. Många åtgärder är inte nödvändigtvis svåra och kostsamma.

– Eftersom insatser för att minska kväveläckage ger så många positiva följdeffekter är det viktigaste vi kan göra att stötta jordbruket att göra rätt utan att det medför tungt merarbete och kostnader, säger Sofie Hellsten.

Ladda ner rapporten

För mer information kontakta:
Sofie Hellsten, sofie.hellsten@ivl.se, tel. 010-788 67 65

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera