Pressmeddelande -

Biologiska läkemedlet STELARA® minskar depression och ångest hos psoriasispatienter

Det biologiska läkemedlet STELARA® (ustekinumab) ökar upplevd livskvalitet och minskar depression och ångest hos psoriasispatienter jämfört med placebo. Det visar ny forskning publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD).1

Psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar och drabbar runt 250-300 000 svenskar, varav omkring en fjärdedel lider av måttlig till svår sjukdom.2 Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som yttrar sig i kliande och fjällande hudutslag som i vissa fall täcker stora delar av kroppen. Det finns ett säkerställt samband mellan psoriasis och upplevd depression och ångest.3-6

De nya resultaten baseras på en klinisk randomiserad fas III-studie (PHOENIX 2) med 1230 patienter med måttlig till svår psoriasis. Mätningarna genomfördes med hjälp av HAD-skalan (Hospital Anxiety and Depression Scale) som är ett vida använt självskattningsformulär för att mäta depression och ångest. Innan studien påbörjades uppvisade cirka en fjärdedel av patienterna symtom på depression och mer än en tredjedel hade ångestsymtom.1 De genomsnittligt upplevda depressions- och ångestsymtomen inom gruppen är jämförbara med, eller större än, patienter som diagnostiserats med bröstcancer eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom).7,8

Efter 12 veckors behandling med STELARA upplevde 63,5 procent av patienterna minskade depressionssymtom enligt HAD-skalan. Motsvarande andel bland patienterna som fick placebo var 29,9 procent. Även ångestsymtomen minskade hos 47,9 procent av patienterna som fick STELARA jämfört med 22,2 procent av placebobehandlade patienter. 1

Hälsorelaterad livskvalitet uppmättes genom DLQ-indexet (Dermatology Life Quality Index) som är ett allmänt vedertaget mått för att uppskatta den inverkan en hudsjukdom har på upplevd livskvalitet. Mätningen genomfördes efter 12 veckors behandling då 55,9 procent av patienterna som fick STELARA upplevde förbättrad livskvalitet jämfört med endast 3,2 procent av de patienter som fick placebo.1

För mer information, vänligen kontakta:

Janssen-Cilag

Mikael Själin
Nordic Medical Affairs Director
08-626 5173
msjalin@its.jnj.com

Anna Käll
Public Affairs Manager
08-626 5029
akall@its.jnj.com

Schwartz Communications

Felicia Lindberg
08-599 085 00
flindberg@schwartz-pr.com

Om STELARA® (ustekinumab)

Ustekinumab är en human monoklonal antikropp med en ny verkningsmekanism. Antikroppen riktar sig mot interleukin-12 (IL-12) och interleukin-23 (IL-23), naturligt förekommande proteiner som reglerar immunsvar och som tros vara inblandade i vissa immunmedierade inflammatoriska sjukdomar, bland annat plackpsoriasis. STELARA ges som en subkutan injektion var 12:e vecka och marknadsförs av Centocor Ortho Biotech Inc. i USA samt av Janssen-Cilag utanför USA.

Om Janssen-Cilag

Janssen-Cilag är ett världsomspännande läkemedelsföretag som bedriver innovativ forskning inom terapeutiska områden såsom dermatologi, neurologi, onkologi, psykiatri och smärta.  Inom dessa områden har företaget ett flertal marknadsledande produkter, såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. Fler än 6000 medarbetare arbetar inom Janssen-Cilag Europa.

Referenser                                                                                                                   

1 Langley R, Feldman S, Han C et al. Ustekinumab significantly improves symptoms of anxiety, depression and skin-related quality of life in patients with moderate-to-severe psoriasis. J Acad Am Derm. 2010 May 10

2 National Psoriasis Foundation. About Psoriasis: Statistics. Accessed on 02 March 2010 at http://www.psoriasis.org/netcommunity/learn_statistics.

3 Cohen AD, Ofek-Shlomai A, Vardy DA et al. Depression in dermatological patients identified by the Mini International Neuropsychiatric Interview questionnaire. J Am Acad Dermatol. 2006:54:94-9

4 Wittchen HU, Zhao S, Kessler RC et al. DSM-III-R generalised anxiety disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry. 1994;51:355-64

5 Olfson M, Marcus SC, Druss B et al. National trends in the outpatient treatment of depression. JAMA. 2002;287:203-9.

6 Hong J, Koo B, Koo J. The psychosocial and occupational impact of chronic skin disease. Dermatologic Therapy. 2008;21:54-9.

7 Puhan MA, Frey M, Büchi S et al. The minimal important difference of the hospital anxiety and depression scale in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Health Qual Life Outcomes. 2008;6:46.

8 Browall M, Ahlberg K, Karlsson P et al. Health-related quality of life during adjuvant treatment for breast cancer among postmenopausal women. Eur J Oncol Nurs. 2008;12:180-9.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • psoriasis

Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Vårt mål är att utveckla innovativa mediciner som hjälper patienter till ett längre och hälsosammare liv. I Norden har Janssen funnits sedan 1956 och är idag verksamma i alla fem nordiska länder med drygt 300 anställda. Janssen är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna.

Idag arbetar Janssen inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertonisamt metabola, retinala och kardiovaskulära sjukdomar.

För mer information besök: janssen.com/sweden. Följ oss på Twitter @JanssenSverige.

Relaterat innehåll