Blogginlägg -

Barkarbystaden är på gång! Martina Leopold-Skoglund projektledare på planenheten om arbetet med Barkarbystaden I

Martina Leopold-Skoglund som är projektledare på planenheten berättar mer om planprocessen och arbetet med Barkarbystaden I.

När man idag passerar Barkarbyfältet och Barkarby handelsplats syns tydliga tecken på att någonting håller på att hända på det nedlagda flygfältet. Äldreboendet bakom Plantagen står snart klart liksom de första bostadskvarteren. Till grund för all denna aktivitet ligger den fördjupade översiktsplanen för Barkarbyfältet som antogs av kommunfullmäktige 2006. I den beskrivs hur fältet kan bebyggas med ca 5000 bostäder och ca 6000 arbetsplatser. Den fördjupade översiktsplanen är förstås också utgångspunkt för nästa etapp på fältet, Barkarbystaden I som nu går mot slutet av planeringsfasen.

Barkarbystaden I utgör en central del av fältet. Här planeras en viss utökning av handelsplatsen men med mer stadskaraktär. Cirka 1500 till 1900 bostäder i flerbostadshus ska byggas med såväl hyresrätt som bostadsrätt som upplåtelseform samt en skola inklusive förskola och utrymme för kultur- och fritidsaktiviteter. Dessutom ska ett kollektivtrafikstråk etableras i en ny esplanadgata, Barkarbyvägen, där så småningom spårvagnen kommer att gå mellan Barkarby station och Akalla/Kista. Till dess att spårvagnen finns på plats trafikeras Barkarbyvägen med stombuss. Intill livsmedelsbutiken som planeras inom området kommer hållplatsen att ligga. Där planeras även ett torg som mötesplats och knutpunkt. 

Arbetet med Barkarbystaden I bedrivs i projektform och förutom detaljplanen har även ett övergripande miljö- och gestaltningsprogram tagits fram. Här beskrivs kommunens höga ambitioner för Barkarbystaden. Den nya stadsdelen utmärker sig genom en ekologiskt långsiktig hållbarhet som bygger på tre grundstenar: låg miljöbelastning, god livsmiljö och lätt att göra miljörätt. Rent konkret innebär detta bl.a. att byggnaders energianvändning är minst 30 % bättre än dagens byggnorm, att miljövänliga material används, att cykel- och kollektivresor står i fokus, att dagvatten renas med hjälp av stora, gröna gårdar och en dagvattenanläggning i Kyrkparken, att Barkarbystaden byggs med avfallskvarnar och ett sopsugsystem och mycket, mycket mer.

Även när det gäller gestaltning och arkitektur ställs höga krav. Barkarbystaden får karaktär av en rutnätsstad med slutna eller halvslutna kvarter. Inom ett ramverk av principer för utformning finns ett stort utrymme för variation. Kulturhistoriska spår tas tillvara och det offentliga rummet utformas med material av hög kvalitet och med tanke på möten mellan människor. Det ska vara tryggt och lätt att orientera sig. I kvalitetsprogrammet till detaljplanen beskrivs hur bebyggelsen kan komma att se ut.

De första kvarteren i Barkarbystaden I börjar byggas redan efter sommaren 2012 och inflyttning sker från 2014.

Martina Leopold-Skoglund
Projektledare Barkarbystaden I

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • detaljplan
  • arkitektur
  • planprocessen
  • barkarbystaden
  • stadsbyggnad och stadsplanering

Regioner

  • Järfälla

Relaterat innehåll