Nyhet -

Tillväxtnämnden vill ha ansvaret för kommunens turism och besöksnäring

Ansvaret för Lindsbergs kommuns turismverksamhet och besöksnäring behöver samordnas - och det är Tillväxtnämnden som bör få detta ansvar, enligt Tillväxtnämnden. En samordnande heltidstjänst för kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke behöver därför inrättas inom Tillväxtförvaltningen.

Idag arbetar flera aktörer med frågorna:

  • Tillväxtnämnden: Ansvarar för kommunens turismverksamhet och i viss mån frågor kopplade till besöksnäringen.
  • Kommunstyrelsen: Stöd och vägledning till företag, där även besöksnäringsföretag ingår.
  • Besök Linde AB: Ett kommunalt bolag med ansvar för drift och utveckling av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar. Inom denna verksamhet ska bolaget vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostads-, besöks- och verksamhetsort. Bolaget ska kunna anordna arrangemang i Lindesbergs kommun i syfte att göra kommunen mer attraktiv och efterfrågad som bostads-, verksamhets- och besöksort.
  • Destination Bergslagen: En förening för samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län. Föreningen har till ändamål att verka för en effektiv turistverksamhet inom samtliga medlemskommuner som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen och utvecklar turismen och dess besöksnäring. Föreningens verksamhet bedrivs via aktiv samverkan mellan föreningen och Destination Bergslagens besöksnäring, Region Örebro län och övriga intressenter inom medlemskommunerna. Föreningen ska arbeta för att skapa förutsättningar för att få fler besökare och turistentreprenörer till vårt område.

"Den mest naturliga placeringen för dessa frågor"

Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att uppdra till Tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring. Tillväxtförvaltningen har fört dialog med verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen, tillväxtförvaltningen och Besök Linde AB som kan beröras av en organisationsförändring för att gemensamt identifiera fördelar och nackdelar med de olika förslagen. 

"Samtliga parter ser tillväxtnämnden som den mest naturliga placeringen för dessa frågor där de skulle ges bäst förutsättningar att kunna ha en samordnade funktion som bygger på ett nära samarbete med identifierade samverkanspartners", enligt utredningen.

Tillväxtnämnden föreslår därför att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att lämna förslag på finansiering för att inrätta en samordnande funktion (1, 0 heltidstjänst/0,8 milj kr) för kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke inom tillväxtförvaltningen. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att revidera tillväxtnämndens reglemente med nytt ansvarsområde.

Källa: Protokoll från Tillväxtnämndens sammanträde 2021-11-09 >>

Destination Bergslagens turismstrategi 2022–2025

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun har på samma sammanträde antagit Destination Bergslagens turismstrategi 2022 - 2025.

Destination Bergslagen ägs av kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora. Tillsammans har kommunerna tagit fram en gemensam turismstrategi för Destination Bergslagen som antogs politiskt i samtliga kommuner 2011.

Med en gemensam turismstrategi kan kommunerna tillsammans med Destination Bergslagen fokusera på att stärka besöksnäringen, skapa fler reseanledningar och skapa en högre attraktionskraft för Bergslagen, som i sin tur lockar fler besökare. Fler besökare som stannar längre ger en ökad köpkraft, fler företag och fler arbetstillfällen skapas. Ökad turism bidrar till ökad livskvalitet och attraktion för Bergslagens invånare och ökad turism skapar även goda förutsättningar för en ökad inflyttning och entreprenörskap.

Bergslagens profilområden: Destination Bergslagens utvalda profilområden utgår från det som är karaktäristiskt för området. Naturen med skogarna och sjöarna och bergsbrukets arv. Värdskap och gästfrihet ska genomsyra samtliga profilområden och allt arbete som görs. Destination Bergslagen ska i sitt arbete förstärka och utveckla nya reseanledningar, tillsammans med besöksnäringen, inom de utvalda profilområdena. Profilområdena bestämmer vilka målgrupper som Destination Bergslagens marknadsföring ska rikta sig till.

Bergslagens profilområden är:

  • Outdoor & friluftsliv: Ex. Bergslagsleden, vandra, mountainbike, cykla, paddla;
  • Bergslagens kulturarv: Ex. hyttor, gruvor, bergsbruket, kulturmiljöer;
  • Evenemang och kultur: Ex. teater, musik, konst och utställningar;
  • Lokalproducerat – Made in Bergslagen: Ex. mat dryck och hantverk.

Läs mer om Destination Bergslagen >>

Marknadsföringsbidrag till elitidrottsföreningar

Under 2019-2021 fick fem elitidrottsföreningar (Lindlövens IF, LIF Lindesberg, Frövi Judoklubb, Lindesbergs Volley och Stråssa Gymnastikförening) tillsammans 3.675.000 kronor (1.225.000 kr per år) i kommunalt bidrag för att marknadsföra Lindesbergs kommun. Nu är det dags att skriva nya avtal med föreningarna för kommande tre år (2022-2024) på sammanlagt 2.950.000, enligt förlag till Utskottet för stöd och strategi som återremitterat ärendet för beslut i december.

Källa: Protokoll från Utskottet för stöd och strategi 2021-11-08 >>

Relaterade länkar

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Örebro

Relaterat innehåll