Gå direkt till innehåll
Forskaren och kuratorn Inga Elmqvist Söderlunds stora intresse för den tidigmoderna strävan efter kunskap, makt och kontroll reflekteras av hennes texter i Displays of learning.
Forskaren och kuratorn Inga Elmqvist Söderlunds stora intresse för den tidigmoderna strävan efter kunskap, makt och kontroll reflekteras av hennes texter i Displays of learning.

Pressmeddelande -

Ny bok om mötet mellan konst och vetenskap i tidigmodern tid

Displays of learning. Studies in early modern art and science by Inga Elmqvist Söderlund återspeglar forskaren och kuratorn Inga Elmqvist Söderlunds (1967–2017) intresse för den tidigmoderna strävan efter kunskap, makt och kontroll. I boken ingår flera av hennes främsta publikationer på temat, men även tidigare opublicerade artiklar. Konsthistorikerna Peter Gillgren, Merit Laine och Mårten Snickare står för urvalet och har även färdigställt en del av materialet.

Under tidigmodern tid stod frågor om konst och vetenskap nära varandra. Konstkammare, bibliotek och platser för vetenskapliga experiment uppfördes och utsmyckades med referenser till klassisk och samtida lärdom. I Displays of learning utvecklas sådana teman, exempelvis i relation till den konstkammare som drottning Kristina inrättade vid Kungliga slottet i mitten av 1600-talet samt det första observatoriet i Stockholm, byggt cirka 100 år senare. Genom detaljerade analyser och ett antal konkreta exempel – bokillustrationer, vetenskapliga instrument, samlingar, byggnader och miljöer – belyses mötet mellan konst och vetenskap under 1600- och 1700-talet.

Inga Elmqvist Söderlund (1967–2017) disputerade 2010 med avhandlingen Taking possession of astronomy. Frontispieces and illustrated title-pages in 17th century books on astronomy. 1996–2013 var hon chef för Observatoriemuseet i Stockholm och från 2014 akademiforskare vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

–Inga Elmqvist Söderlund gick bort mitt i sin forskargärning, hennes forskningsfält och forskningsfrågor är både ovanliga och viktiga. Hon forskade om relationen mellan konst och naturvetenskap under tidigmodern tid, framför allt på 1600-talet. En tid då den moderna vetenskapen växte fram och manifesterades i nya byggnader, konstverk och illustrationer. Märkligt nog är det inte så många historiker som arbetat med de här frågorna. Dagens naturvetare verkar inte så intresserade av sin historia, konsthistoriker arbetar mest med andra material och vetenskapshistoriker har ofta varit upptagna med det skrivna ordet snarare än det visuella. Därför var hennes forskning unik och det kändes viktigt att få en bra sammanställning av det hon åstadkommit, säger Peter Gillgren, en av bokens redaktörer.

–Visualisering och visuell representation har alltid varit viktigt för naturvetenskaperna och är det fortfarande idag. Sambandet mellan konst och teknik är inte så starkt som under tidigmodern tid men kanske ändå på framväxt igen. Ett exempel är forskningen om människans hjärna och den estetiska erfarenhetens betydelse, den så kallade neuroestetiken. Det är en forskning som idag bedrivs inom såväl hjärnforskning som estetik och inom de enskilda estetiska ämnena. Även enskilda konstnärer inspireras av och arbetar med liknande frågor, säger Peter Gillgren.

Författare
Inga Elmqvist Söderlund

Redaktörer
Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, Merit Laine, docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet, och Mårten Snickare, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Boken publiceras också digitalt med öppen tillgång.

Bokfakta
ISBN: 978-91-88763-50-1
ISSN: 0083-6761
Antal sidor: 192
Utgivning: April 2024
Typ av verk: Flexoband
Serie: Antikvariska serien 59
Pris: 380 kr inkl. moms
Språk: Engelska

Distribution via Eddy.se. Beställ eller ladda ned här.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Gustafsson, redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Redaktör, projektledare 08-4404280

Relaterat innehåll

Relaterade event

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige