Gå direkt till innehåll
Foto: KB/Eric Eskilsson
Foto: KB/Eric Eskilsson

Pressmeddelande -

16 rekommendationer för öppen tillgång

Forskningsfinansiärer och lärosäten bör ta delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader – och det bör tillsättas en grupp för samråd kring dessa frågor. Det är en av 16 rekommendationer för det fortsatta arbetet med öppet tillgängliga publikationer, som Kungliga biblioteket (KB) i dag överlämnar till regeringen. De är resultatet av ett gemensamt utredningsarbete av KB, lärosäten, forskningsfinansiärer och forskarsamhället.

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att alla offentligt finansierade forskningspublikationer ska bli omedelbart öppet tillgängliga när de publiceras. Informationen ska vara fri för alla att ladda ner, återanvända och sprida i digital form.

Inom ramen för uppdraget har KB samordnat utredningar på fem olika teman, som har hämtats från Vetenskapsrådets rapport Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (2015). Utredningarna har utförts av representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället, lärosätena genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt KB.

Därefter har utredningarna resulterat i 16 rekommendationer till nationella lösningar på särskilda utmaningar. Syftet är att stödja forskarsamhället i arbetet mot den nationella målbilden för öppet tillgängliga forskningspublikationer.

– Utredningsarbetet har bedrivits med stort engagemang från alla medverkande aktörer vilket är mycket glädjande. Öppen tillgång stärker både det vetenskapliga systemet och samhället i stort. Sveriges regering har uttryckt ett mycket tydligt stöd för öppen tillgång och regeringen har nu ett bra underlag för det fortsatta arbetet, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Det här är ett urval av vad utredningarna rekommenderar för respektive område.

Meriterings- och medeltilldelningssystemen i relation till incitament för öppen tillgång
Utredningen rekommenderar att:

  • riktlinjer för meritvärdering hos lärosäten och finansiärer undanröjer aspekter som negativt påverkar publicering med öppen tillgång
  • Utbildningsdepartementet etablerar ett nationellt forum för ansvarsfull forskningsutvärdering, där öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och öppen vetenskap ingår som parametrar

Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
Utredningen rekommenderar att:

  • forskningsfinansiärer och lärosäten tar delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader och att en partssammansatt grupp tillsätts för vidare samråd kring dessa frågor, där representanter för ledningar vid lärosäten och finansiärer deltar
  • en eller flera relevanta myndigheter ges ansvar för kontinuerlig uppföljning och analys av nationella publiceringskostnader i omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem, med syfte att begränsa kostnader för vetenskaplig publicering

Öppen tillgång till böcker
Utredningen rekommenderar att:

  • lärosäten och forskningsfinansiärer inkluderar vetenskapliga böcker i sina riktlinjer för öppen tillgång till publikationer
  • lärosäten och finansiärer ger finansiellt stöd till publicering av vetenskapliga böcker med öppen tillgång

Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång
Utredningen rekommenderar att:

  • Vetenskapsrådet ges i uppdrag att inrätta ett tidskriftsstöd för utgivandet av vetenskapliga tidskrifter med öppen tillgång utan begränsning till vetenskapsområde
  • Kungliga biblioteket ges i uppdrag att utarbeta och förvalta en nationell samlingsdatabas eller databasapplikation för svenska öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter

Uppföljning av krav på öppen tillgång inklusive CC-licenser
Utredningen rekommenderar att:

  • relevant myndighet ges i uppdrag att nationellt följa upp status för öppet tillgängliga publikationer. Krav på uppföljning bör om möjligt införas i forskningsfinansiärernas och lärosätenas regleringsbrev.
  • CC-by (eller CC-by-SA och CC-0 då detta är tydligt motiverat) används som nationell standard för CC-licenser* för öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer

* En Creative commons-licens används för att markera att ett verk, med olika restriktioner, är fritt och gratis för alla att återanvända.

Läs hela slutrapporten och utredningarna
Bifogat det här pressmeddelandet finns KB:s slutrapport Omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. Den sammanfattar rekommendationerna, men sätter även in dem i ett större perspektiv. Rapporten behandlar bland annat status för öppen tillgång i Sverige och de målbilder som finns på europeisk nivå. 

För att läsa och ladda ner utredningarna, klicka på respektive titel ovan. 

Kontaktinformation

Beate Eellend, samordnare för öppen tillgång
070-007 36 40
beate.eellend@kb.se

Ämnen

KategorierKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Presskontakt

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm