Gå direkt till innehåll
Foto: KB/Per & Per Fotograf AB
Foto: KB/Per & Per Fotograf AB

Pressmeddelande -

​Kungliga biblioteket satsar mot framtiden – söker tre nya avdelningschefer

Kungliga bibliotekets (KB) samlingar är en del av kulturarvet och forskningens infrastruktur. För att möta dagens föränderliga medielandskap utvecklar KB sin organisation – och söker tre nya avdelningschefer som vill bidra till framtidens nationalbibliotek.

KB:s samlingar spänner över många olika format och innehållstyper. Här finns allt från äldre tryck och handskrifter till ljud, rörlig bild och webbpublicerat material. En viktig del i KB:s arbete är att ständigt utvecklas i takt med att medielandskapet förändras. Allt fler användare behöver distanstillgång till samlingarna och inom datadriven forskning används materialet i storskaliga analyser.

Fokus på användaren och omvärlden

För att möta den digitala transformationens utmaningar och möjligheter genomför KB ett stort förnyelsearbete. Tillsammans med chefsgruppen och engagerade medarbetare driver riksbibliotekarie Karin Grönvall utvecklingen mot en organisation som matchar forskningens och omvärldens förväntningar.

Inriktningen är en ny organisationsstruktur, tydligare styrning och ledning samt en kultur som bygger på ansvar, öppenhet, tillit och lärande. Arbetet sker med utgångspunkt i användarnas behov och KB:s uppdrag. KB är hela Sveriges nationalbibliotek och vill samverka mer aktivt med bibliotekssektorn, forskarvärlden och övriga intressenter.

Tre nya avdelningschefer

För att bygga den nya organisationen söker KB chefer till avdelningarna Bevarande och digitalisering, Informationssystem/It och Verksamhetsstöd.

Avdelningen för bevarande och digitalisering ansvarar bland annat för att öka tillgången till samlingarna genom en högre digitaliserings- och migreringstakt. Med avdelningen tar KB ett samlat grepp kring dessa frågor oavsett medietyp. Avdelningen är en viktig del i KB:s vision om att mer ska digitaliseras och vara digitalt tillgängligt. Processerna för digitalisering ska effektiviseras och det fysiska och digitala bevarandet ska synkas.

Avdelningen för informationssystem ansvarar för att KB har användarvänliga och kostnadseffektiva it-system, en stabil och säker it-infrastruktur samt en digital tjänsteutveckling. Här gör vi en kraftsamling kring några viktiga satsningar, bland annat tillgången till dataset ur samlingarna, effektiva sökfunktioner och en attraktiv användarmiljö. Målet är att samlingarna i större utsträckning kan användas för forskning och utbildning, även utanför KB:s lokaler. Avdelningen ska eftersträva en balans mellan egna och köpta tjänster och även samarbeta med andra bibliotek och kulturarvsinstitutioner.

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för att KB har en modern administrativ organisation och effektiva stödprocesser. En viktig satsning är arbetet kring säkerhetsfrågor.

Övriga avdelningar på KB är Insamling och metadata, Bibliotekssamverkan och forskningsstöd samt Planerings- och utvecklingsstöd.

Chefsarbete i intern och extern samverkan

KB:s avdelningschefer leder och utvecklar verksamheten med stöd i sin avdelningsledning. De gemensamma målen för KB är alltid i fokus. I arbetet ingår både internt samarbete och extern samverkan med exempelvis bibliotek och forskningsinstitutioner, såväl nationellt som internationellt.

Strategiskt arbete i myndighetens ledningsgrupp är också en del i rollen som avdelningschef. Där ligger fokus på att utforma och förverkliga KB:s vision och mål, liksom på att skapa förutsättningar för en hållbar verksamhet och arbetsmiljö. Avdelningscheferna rapporterar direkt till riksbibliotekarien.

Läs mer och ansök till tjänsterna på KB:s webbplats.

Ämnen

TaggarKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Presskontakt

Jo Barker

Presskontakt Tillförordnad enhetschef för Kommunikation 070-007 31 74

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm