Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Skolbiblioteken är viktiga för elevernas kunskaper och resultat

Pressmeddelande -

Ny rapport: Skolbiblioteken är viktiga för elevernas kunskaper och resultat

Skolbiblioteken spelar en positiv roll för elevernas lärande och prestationer. Det visar en omfattande genomgång av aktuell forskning kring skolbibliotek från utredningen för en nationell biblioteksstrategi.

Utredningen har i särskilt uppdrag att titta på hur skolbiblioteken kan utvecklas. Vad finns det för empiriskt underlag för att bejaka eller förkasta satsningar på skolbiblioteksverksamhet? Vad utmärker en välfungerande skolbiblioteksverksamhet? Cecilia Gärdén vid Bibliotekshögskolan i Borås har utfört genomgången. I rapporten skriver hon:

Många års tvärvetenskaplig, internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen kan ge väsentliga bidrag till elevers lärande. Vi har idag tillgång till ett stort antal studier som genomförts med olika forskningsmetoder och som sammantaget tydligt pekar på att väl fungerande skolbibliotek kan innebära avsevärda bidrag till undervisning och lärande.

I forskningsöversikten citeras en lång rad undersökningar som visar på skolbibliotekens betydelse. Goda provresultat hos elever hör samman med en rad olika faktorer på skolbiblioteken: utbildade och heltidsanställda bibliotekarier, varierat utbud på biblioteket, elevernas besöksfrekvens, tillgång till teknik och antal lån.

Enligt flera studier bidrar välfungerande skolbibliotek med kvalificerad och motiverad personal till att eleverna blir kapabla och entusiastiska läsare. Dessutom blir samarbetet mellan lärare och bibliotekarier mer högkvalitativt. Andra studier visar en försämring i elevernas prestation på skolor som dragit ner på antalet timmar för skolbibliotekarien.

– Forskningsöversikten visar att skolbiblioteken har stor potential att spela många olika roller för elevers lärande. Skolbiblioteken och skolbibliotekarierna har möjlighet att göra betydelsefulla intryck under elevernas skolgång genom att ge väsentliga redskap för elevernas samtid såväl som framtid, säger Erik Fichtelius, samordnare för nationell biblioteksstrategi.

Rapporten är fylld av forskningsexempel på de positiva effekter skolbibliotek kan ha, men den betonar också vikten av att problematisera undersökningar om skolbibliotek. De undersökningar som gjorts under senare år visar att allt fler metoder utformas och prövas i skolbiblioteksverksamheten. Men det behövs fler vetenskapliga undersökningar. Det behövs kunskap om:

  • hur eleverna kan dra nytta av att läraren och skolbibliotekarien har olika kompetenser
  • hur skolbibliotekariens teoretiska förståelse för de begrepp i läroplanen som relaterar till läsförmåga och informationskompetens bidrar till elevernas lärande
  • hur skolbiblioteket bidrar till lärande utifrån elevernas perspektiv.

Rapporten ger ett empiriskt underlag till debatten om skolbibliotek. I materialet presenteras en rad diskussionsfrågor som kan vara av intresse att lyfta på såväl lokal som nationell nivå.

Mer information

Kontakt
Erik Fichtelius, nationell samordnare, 070-007 30 27‬
Cecilia Gärdén, fil dr, 0708-18 20 05 (sedan 1 mars konsulent med inriktning mot bibliotekens lärande och verksamhetsutveckling på Kultur i Väst)

ÄmnenKungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.

Kontakter

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm