Gå direkt till innehåll
Bilden är från den första utbildningsträffen som hölls för kommuner inom Fyrbodal.
Bilden är från den första utbildningsträffen som hölls för kommuner inom Fyrbodal.

Nyhet -

500 politiker och tjänstemän har utbildats i totalförsvar

Idag samlas ledande politiker och tjänstemän från Göteborgs Stad för att lära sig mer om totalförsvar. Träffen är den sista av fem utbildningsdagar som Länsstyrelsen har genomfört under september. Sammantaget har vi träffat drygt 500 politiker och tjänstemän från länets 49 kommuner.

Utbildningsdagarna fokuserar på den civila delen av totalförsvaret som handlar om att skydda befolkningen, hålla igång viktiga samhällsfunktioner och stödja Försvarsmakten. Kommunerna ansvarar för viktig samhällsservice som skola, förskola, äldreomsorg och vattenförsörjning. Det är basverksamhet som måste fungera även under höjd beredskap.

– Vår förhoppning är att utbildningen ska hjälpa kommunerna att få grepp om sin roll i totalförsvaret och underlätta det planeringsarbete som startat eller håller på att starta på hemmaplan, säger Annika Löfgren Lundqvist, samordnare för civilt försvar på Länsstyrelsen.

Säkerhetspolitisk hotbild och framtidens totalförsvar
Utbildningsdagarna ger grundläggande kunskap om Sveriges totalförsvar, lagstiftning vid höjd beredskap och kommunernas ansvar och ledning i en situation med krigsfara eller krig. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten berättar om den säkerhetspolitiska hotbilden och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) ger en bild av framtidens totalförsvar. Säkerhetsskydd, kopplingen mellan krisberedskap och civilt försvar och hur perspektivet höjd beredskap kan integreras i kommunernas samhällsplanering är ytterligare exempel på frågor som lyfts under utbildningsdagarna.

Gemensam grundsyn i Västra Götaland
Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och samordnar och stödjer den planering som görs ute i länet.

– Tillsammans med Västra Militärregionen har vi tagit fram en regional grundsyn som ger oss en gemensam inriktning i totalförsvarsplaneringen i Västra Götalands län under åren 2019-2021, säger Annika Löfgren Lundqvist.

Om totalförsvar och civilt försvar
Totalförsvar består av militärt försvar och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret som är all verksamhet som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp. Det civila försvarets främsta uppgifter är att

• värna civilbefolkningen
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

I juni 2018 slöt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelser om kommunernas och landstingens arbete med civilt försvar. Överenskommelsen gäller för perioden 2018-2020. Som stöd för arbetet har regeringen höjt anslagen till kommunerna. Enligt överenskommelsen ska landets länsstyrelser erbjuda utbildningar och konferenser för att höja kunskapen om totalförsvar hos kommuner och landsting.

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Länets 49 kommuner kommer att delta i ett av övningsmomenten som handlar om regional samverkan tillsammans med bland annat Länsstyrelsen. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Kontaktperson

Annika Löfgren Lundqvist, samordnare civilt försvar, tel 010-224 45 50 eller 072-222 60 41. E-post annika.lofgren.lundqvist@lansstyrelsen.se 

Presskontakt: Maria Göranson, kommunikationsstrateg, tel 0706-60 97 69. E-post maria.goranson@lansstyrelsen.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anita Nilsson

Anita Nilsson

Presskontakt Pressansvarig 010-224 45 46

Relaterade nyheter