Gå direkt till innehåll
Ett gammalt sågverk i Svenljunga. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Ett gammalt sågverk i Svenljunga. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Pressmeddelande -

Nio förorenade områden ska undersökas

Mark som misstänks vara förorenad, men som saknar ansvarig part, kan få statliga bidragsmedel för undersökningar. I år får nio sådana områden i länet medel för nya undersökningar. Tre i Trollhättan, två i Mölndal, två i Uddevalla, ett i Svenljunga och ett i Vara.

Det rör sig om följande nio objekt.

1. Dromsereds kvarn och såg, Trollhättans Stad
Kvarnen har historiskt använt kvicksilverhaltiga medel vid betning av säd och ligger alldeles intill ett vattendrag med flera känsliga och skyddsvärda arter. Vattendraget riskerar med jämna mellanrum att svämma över.

2. Ferrokalk Baggården, Trollhättans Stad
En väg anlagd med ferrokromslagg (ferrokalk). Ferrokalken kan innehålla för höga halter av krom (III) och krom (VI). Här behöver vi skaffa oss mer kunskap om miljöriskerna, både för att kunna göra en ny riskklassning och bedöma behovet av fortsatt arbete.

3. Reno kemiska tvätt, Trollhättans Stad
Idag en fastighet med bostäder. Senaste undersökningen (2022) visade på klorerade alifater i låga halter men det finns vissa osäkerheter som gör att vi behöver göra kompletterande undersökningar.

4. Stensjön Grevedämmet, Mölndals Stad
Flera gamla industriverksamheter har funnits här och det kan finnas föroreningar kvar av tungmetaller, oljor med mera. Området ligger i känslig och skyddsvärd natur, vilket gör det angeläget att få föroreningssituationen utredd.

5. Åby Forsåkers fabriker, Mölndals Stad
En plats med mängder av verksamheter, främst inom textilindustrin, under lång tid. Höga föroreningshalter hittades vid en ledningsschakt och vi behöver utreda föroreningssituationen mer. Området och den angränsande ån har höga naturvärden.

6. Esperöds kvarn och såg, Uddevalla kommun
Verksamheten har ägt rum på båda sidor om Bäveån. Kan finnas föroreningar i form av tungmetaller, PAH och pesticider. Friluftslivsområde med känslig natur och bostäder i närheten.

7. Vargläderfabriken/Eriksbergs garveri, Uddevalla kommun
Alldeles intill Bäveån. Verksamheterna har haft betydande omfattning under lång tid. Vid garverier finns alltid risk för kromföroreningar. Här finns också uppgifter om bränder, arsenik och utsläpp till vatten. Området ligger inom den primära skyddszonen för Köperödssjöarnas vattentäkt.

8. Edmans handelsträdgård, Vara kommun
Ytliga föroreningar i jord, vilket betyder att boende i fastigheten riskerar att bli exponerade. En översiktlig undersökning tyder på att föroreningarna är avgränsade i djupled, men det råder fortfarande osäkerhet kring föroreningarnas utbredning i plan. Ytterligare undersökningar krävs.

9. Södra Sveriges trä AB/Dannegrens sågverk AB, Svenljunga kommun
Här ägde CCA-impregnering rum mellan åren 1960 och 2000. En tidigare undersökning (1988) visade på mycket höga arsenikhalter. Objektet ligger alldeles intill vattendraget Ätran.

FAKTA
Det är främst kommuner som lämnar in ansökningar om medel till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en regional prioritering av objekten och söker därefter i sin tur hos Naturvårdsverket. Naturvårdverket gör en nationell prioritering och fördelar bidrag till landets länsstyrelser.

Länsstyrelsen arbetar utifrån miljömålet ”Giftfri miljö” med förorenade områden i Västra Götaland. Läs mer om miljömålet Giftfri miljö.

Läs mer om den statliga finansieringen på Naturvårdsverkets hemsida. Avhjälpande av föroreningsskador (naturvardsverket.se)


Kontaktpersoner

Dromsered (Trollhättan), Baggården (Trollhättan), Södra Sveriges trä AB/Dannegrens sågverk AB (Svenljunga)
Anna-Karin Davidsson 
Länsmiljöingenjör
010-224 54 43
anna-karin.davidsson@lansstyrelsen.se

Reno (Trollhättan), Grevedämmet (Mölndal), Åby Forsåker (Mölndal)
Diana Henriksson
Länsmiljöingenjör
010-224 54 98
diana.e.henriksson@lansstyrelsen.se

Esperöd (Uddevalla), Vargläderfabriken/Eriksbergs garveri (Uddevalla), Edmans handelsträdgård (Vara)
Anneli Kylén
Länsmiljöingenjör
010-224 46 21
anneli.kylen@lansstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt Länsstyrelsen Västra Götaland 010-224 42 65

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Södra Hamngatan 3
411 14 Göteborg
Sverige