Nyhet -

Aktuellt läge i utredningen av narkolepsifall

Utredningen av sambandet mellan Pandemrix och inrapporterade fall av narkolepsi pågår i Sverige och flera andra EU-länder. Hittills har 22 biverkningsrapporter lämnats av svenska sjukvården, och Läkemedelsverket försöker just nu att få en tydligare bild av normalförekomsten av narkolepsi. Idag publicerar Läkemedelsverket också ett kunskapsdokument som beskriver hur utredningen genomförs.

Läkemedelsverket har fram till den 2 september fått in 22 rapporter om narkolepsi från sjukvården. Utöver det har vi fått in 13 rapporter direkt från enskilda patienter vilka inte rapporterats från sjukvården. Centralt i den pågående utredningen av de fall av narkolepsi som rapporterats till Läkemedelsverket är att få en uppfattning om det rapporterade antalet fall av narkolepsi är större än vad som kan förväntas i befolkningen.

Förväntade fall av narkolepsi i befolkningen jämfört med rapporterade fall

Enligt de data som Läkemedelsverket har erhållit ifrån Socialstyrelsen så insjuknar ca 100 individer varje år i narkolepsi i Sverige. Huvuddelen av fallen diagnostiseras i åldrarna 20-40 år. De senaste sex åren har 7-16 fall diagnostiserats per år hos personer under 20 år.

Ca 65 procent av alla barn i Sverige (18 år eller yngre) uppskattas ha vaccinerats med Pandemrix. Uppskattningen bygger på statistik från Stockholm. I den gruppen förväntas (utifrån ovanstående siffror och under en tidperiod som motsvarar oktober 2009 t o m augusti 2010) färre än 10 barn ha fått diagnosen narkolepsi. Detta skall jämföras med att Läkemedelsverket fram till den 2 september hade fått 22 rapporter om narkolepsi efter vaccination från sjukvården samt 13 rapporter direkt från enskilda patienter, vilka inte rapporterats från sjukvården. Av dessa var 20 barn och ungdomar under 18 år i rapporterna från sjukvården och 10 i konsumentrapporterna.  Det antal som nu rapporterats är således högre än förväntat utifrån data från tidigare år.

Förekomst av narkolepsi i Stockholms läns landsting

Databasen över sjukvårdsbesök i öppen och sluten vård i Stockholms läns landsting med en befolkning om ca 2 miljoner kan också användas för att beräkna hur många som insjuknar i narkolepsi i olika åldersgrupper. För gruppen barn 18 år och yngre registrerades inget eller enstaka fall under åren 2005 till och med 2009, medan 6 fall har registrerats under 2010 (7 månader). Totalt under pandemiperioden diagnostiserades 16 fall av narkolepsi (10 vuxna och 6 barn, 18 år eller yngre).  Utifrån denna statistik ses alltså en ökning av totala antalet narkolepsifall i Stockholms hela befolkning under 2010.

Fall av narkolepsi hos vaccinerade individer jämfört med ovaccinerade i Stockholm

Alla individer som vaccinerats med Pandemrix i Stockholms län ingår i ett särskilt register (Vaccinera). Totalt omfattar registret ca 1,1 miljoner individer, vilket är 54 % av Stockholms befolkning.

Sextiofem procent av alla barn och ungdomar (18 år eller yngre) har vaccinerats i Stockholm Av de sex fall av narkolepsi som rapporterats i denna åldersgrupp tillhör fyra gruppen vaccinerade. Två av de sex barnen tillhör den grupp som inte har vaccinerats. Bland de tio narkolepsifall där patienterna är äldre än 18 år hade fem inträffat i den andel som vaccinerats (50%), lika många i den andra hälften av befolkningen som inte vaccinerats. Beräkningar från dessa siffror visar att förekomsten av narkolepsi inte tycks skilja sig mellan vaccinerade barn eller vuxna jämfört med ovaccinerade.

Preliminära slutsatser

Sammanfattningsvis visar denna första del av utredningen av narkolepsifallen att såväl i Sverige som i Stockholms län har antalet fall av narkolepsi ökat i befolkningen. Samtidigt visar data från Stockholm att ökningen tycks vara i samma storleksordning hos de som vaccinerats och de som inte fått vaccin.

Eftersom resultaten framför allt ifrån Stockholm bygger på ett litet antal fall måste de tolkas med försiktighet. Den kartläggning som nu sker av samtliga fall i hela Sverige kommer att tillföra viktig information.

 

Relaterad information

 Så utreds narkolepsi pandemrix (2010-09-06) - PDF

 Aktuell information om utredningen av fall av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix (2010-08-26)

 Information om pandemisk influensa A(H1N1)

 

Kontakta oss

Ingemar Persson
Professor
018-17 46 44, 070-228 46 46

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • utredning
 • säkerhet
 • eudravigilance
 • eu
 • adr
 • narkolepsi
 • biverkning
 • biverkan
 • h1n1
 • svininfluensa
 • svinvaccin
 • vaccin
 • pandemrix
 • pandemi

Regioner

 • Uppsala

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31

Relaterat innehåll