Gå direkt till innehåll

Skyddsvärda träd i kulturlandskapet

Tid 16 Maj 2006 10:00 – 10:00

Plats Länsstyrelsen i Falun, Dalarummet.

I sommar startar Länsstyrelsen den mest omfattande inventering som hittills har gjorts av Dalarnas äldsta och grövsta träd: Projekt Skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Kartläggningen är en del i en nationell kartering av jätteträd och andra bevarandevärda träd och trädmiljöer i våra kulturbygder. Vårdträd, parkträd, alléer och hagmarksekar är exempel på de värdefulla träd som inventeringen kommer omfatta. Gamla och grova träd är bärare av omistliga delar av kulturlandskapets biologiska och kulturhistoriska värden och inventeringen görs för att öka kunskapen om förekomsten av gamla träd i Dalarna. Kartläggningen kommer utmynna i en informationskampanj kring vård och bevarande av de gamla träden. Det övergripande målet är inte att skapa reservat eller naturminnen, utan att bromsa utarmningen av det biologiska och historiska kulturarvet i våra bygder samt att sprida kunskap om värdena hos och vård av gamla träd. Media är därför välkomna till en information om projekt SKYDDSVÄRDA TRÄD I KULTURLANDSKAPET, tisdagen den 16 maj, klockan 10.00, på Länsstyrelsen i Falun, Dalarummet. VÄLKOMNA! Tomas Ljung, Länsstyrelsens miljövårdsenhet, tfn 023-810 49

Kontakter

Kajsa Kilström

Kajsa Kilström

Presskontakt Kommunikatör 073-0459851
Lotta Larson

Lotta Larson

Presskontakt Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204
Daniel Fält

Daniel Fält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91
Åsa Horn

Åsa Horn

Presskontakt Kommunikatör 076-1461479

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige