Gå direkt till innehåll
Ylva Thörn, Landshövding i Dalarnas län delar ut priset Årets ängsbrukare 2021 till Sören Eriksson
Ylva Thörn, Landshövding i Dalarnas län delar ut priset Årets ängsbrukare 2021 till Sören Eriksson

Pressmeddelande -

Årets ängsbrukare i Dalarna 2021 utsedd

Måndagen den 5 juli delade landshövding Ylva Thörn ut priset till årets ängsbrukare i Dalarna 2021 - Sören Eriksson i Östanbjörka utanför Grangärde, som även sköter ängarna kring fäbodstället Storfallsberg, Ludvika kommun.

Slåtterängarna är en del av vårt kulturarv. De hör till de mest artrika markerna vi har och har därmed ett stort biologiskt värde. Om man inte slår ängen och för bort höet varje sommar så konkurreras de känsliga ängsblommorna ut och så småningom växer ängen igen.

Landshövding Ylva Thörn delade ut priset till Sören Eriksson under måndagen. Hon betonade pristagarens viktiga roll i att förvalta det biologiska kulturarvet som ängarna utgör och det värdefulla i att Sören fört traditionen från sina mor- och farföräldrar vidare till sina barn och barnbarn.

Pristagaren Sören Eriksson, som blev överraskad men glad över att få priset, uttryckte att han tyckte det var roligt att någon bryr sig om och uppmärksammar det han brinner för – att vårda markerna i byn och uppe i fäbodstället.

Ett hederspris för viktigt arbete

Att det över huvud taget finns några ängar kvar i Dalarna beror på att det finns enskilda människor , så som Sören Eriksson, men även familjer och föreningar som lägger ner ett enormt arbete på att sköta sina ängar. Hederspriset Årets ängsbrukare i Dalarna är instiftat för att uppmärksamma dessa personers viktiga arbete och sporra till fortsatta insatser och delades i år ut för nionde gången.

Allmänheten har bjudits in att nominera kandidater till priset och juryn består av en representant vardera från Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, LRF, Naturskyddsföreningens länsförbund och Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vid ceremonin fick Sören Eriksson, förutom ett diplom, även ta emot ”Silverlien”, ett pris exklusivt designad för Årets ängsbrukare. Priset är skapat av silversmeden Staffan Nilsson från Falun.

Juryns motivering

”Sören Eriksson har oavbrutet skött markerna kring gården i Östanbjörka och ängarna kring fäbodstället Storfallsberg, liksom hans föräldrar gjort före honom. Förutom att sprida kunskapen vidare till sina barn och barnbarn har han även via kurser i slåtter- och hässjekonsten låtit handlaget hitta nya händer som kan förvalta våra värdefulla ängar. ”

Här skyddas ängarna

Sören Eriksson sköter markerna kring gården i Östanbjörka och ängarna kring fäbodstället Storfallsberg. Sören var även den siste mjölkbonden i Ludvika kommun, men på gården finns fortfarande ett antal nötkreatur som hjälper till att hålla markerna öppna.

Häradsekonomiska kartan från 1866-67
Häradsekonomiska kartan från 1866-67, med Östanbjörka och fäboden Storfallsbeg utmarkerat. Gult på kartan är åker, grönt slåtter-och betesmarker.

Östanbjörka

På 1500-talet var Östanbjörka troligtvis ett fäbodställe till Grangärde, men under andra hälften av 1600-talet etablerades byn Östanbjörka, vid den tidpunkten fanns ett 30-tal hus på platsen. Sedan dess har byn sträckts ut i nord-sydlig riktning längs med sjön Björkens strand och utgörs idag av 20-talet gårdar.

Storfallsberg

Storfallsberg är ett gammalt fäbodställe med anor från 1600-talet, och som så många anda fäbodställen ligger det högt i terrängen på en sydsluttning. Enligt uppgift ska fäbodstället ha bytt ägare 1664 och under senare generationer kallats för ”Pär-Hans fäbod” efter Pär Hansson född i Östanbjörka 1796 och brukats som fäbod fram till 1895. Sören Erikssons föräldrar förvärvade Storfallsberg på 30-talet och sedan dess har markerna vårdats av familjen Eriksson.

På Häradsekonomiska kartan från 1866 - 67 kan man se att det strax väster om Storfallsberg har funnits en zinkgruva, gruvhålen finns fortfarande kvar men en del är vattenfyllda.

Vid fäboden finns en liten åkerteg och området kring den hyser ett ansenligt antal hävdgynnade växter, såsom bockrot, darrgräs, gråfibbla, liten blåklocka, vårbrodd och ängsvädd. Kring fäboden finns stenrösen och husgrunder som tillsammans med den speciella floran vittnar om platsens långa historiska användning. Att Sören och hans familj fortsätt att förvalta detta arv är av avgörande betydelse för den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena som är knutna till platsen.

Den välhävdade och artrika ängen finns bl.a. med i Länsstyrelsens ängs- och betesmarksinventering och för skötseln av ängen kan man får miljöersättning via EU-stöden.

För mer information:

Sarah Lagerberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010-225 02 42
sarah.lagerberg@lansstyrelsen.se

De bifogade bilderna är fria att använda i samband med nyheter och information om Årets ängsbrukare. Ange angiven fotograf och Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ämnen

Kategorier


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige