Skip to main content

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2019 09:02 CET

Foto: Mostphotos

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019. Här konstateras att tillgången till kontanttjänster i Dalarnas län är förhållandevis god. Samtidigt ser Länsstyrelsen att situationen är sårbar då flera orter enbart har en butik/servicepunkt som kan agera som betalningsombud.

Situationen i Dalarna var besvärlig i början av året då flera ombud förlorade möjligheten att använda betaltjänstföretaget ClearOn:s tjänster. Tack vare stödinsatser från Länsstyrelsen kan man ändå se att situationen idag är tillfredsställande i länet avseende tillgången på grundläggande betaltjänster.

– En god länskännedom och dialog med lokala serviceutövare har varit nyckeln till att finna ombud för grundläggande betaltjänster där marknaden själv har misslyckats, säger Wille Kyrk, processledare för kommersiell rådgivning och betaltjänster på Länsstyrelsen. Samtidigt är situationen i Dalarna sårbar. Flera geografiska nyckelorter har endast en möjlig butik/servicepunkt för ombudsskap. Lägger butiken ned sin verksamhet blir det ett geografiskt hål, vilket betyder försämrad tillgång för boende, företag och besökare.

Årets nationella bevakningsrapport lyfter fram dagskassehantering som en stor utmaning där det brister i tillgång, både för företag och föreningar inom glest befolkade områden. Statistiken visar att det i dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016.

− Minskningen har varit påtaglig under året. Flera länsstyrelser lyfter problematiken med att allt fler serviceboxar tas bort och inte ersätts med någon annan lösning. Längre avstånd till dagskassehantering leder till ökade kostnader, en högre arbetsbelastning och kan även innebära ökade säkerhetsrisker säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster.

Länsstyrelserna bedömer att det är viktigt att öka den digital delaktighet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service.

För mer information, kontakta:
Wilhelm Kyrk, regional samordnare för grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 00 00

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.