Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen ger tillstånd till vindkraft på Ripfjället

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen ger tillstånd till vindkraft på Ripfjället

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har idag beslutat att bevilja wpd Onshore Ripfjället AB tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft på Ripfjället i Malung-Sälens kommun. Projektet omfattar upp till 26 vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 250 meter. Tillståndet gäller i 35 år från det att beslutet vunnit laga kraft och kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

– Vi anser att wpd visat att projektet överensstämmer med miljöbalkens mål om hållbar utveckling och att det uppfyller kraven i de allmänna hänsynsreglerna. Projektet bidrar till en ansvarsfull markanvändning och förväntas inte äventyra riksdagens miljömål, säger Lars A Andersson, ordförande i miljöprövningsdelegationen.

Miljöprövningsdelegationens motivering till beslutet
Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal avgöranden slagit fast att utbyggnaden av vindkraft, som är en förnyelsebar energikälla, bidrar till miljöbalkens mål om en hållbar utveckling och därför utgör ett angeläget allmänt intresse.

Miljöprövningsdelegationen anser att den utredning som wpd presenterat visar att den valda platsen är lämplig utifrån de intressen som skyddas av miljöbalken. Området är till del utpekat av Energimyndigheten som av riksintresse för vindbruk. Samtidigt är det ett område som Försvarsmakten anser vara av betydelse för deras lågflygningsverksamhet.

– Vi har vägt nyttan med vindkraftsetableringen mot Försvarsmaktens behov och kommit fram till att intresset för vindbruk väger tyngre i det här fallet, säger Lars A Andersson.

Beslutet, som finns bifogat, kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

För ytterligare information, kontakta:
Lars A Andersson, ordförande i miljöprövningsdelegationen
lars.a.andersson@lansstyrelsen.se
010-225 03 91

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Daniel Fält

Daniel Fält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige