Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om licensjakt efter björn

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om licensjakt efter björn

Efter att ha analyserat den senaste björnspillningsinventeringen har Länsstyrelsen beslutat att öka tilldelningen av björn under årets licensjakt. Totalt omfattar beslutet 85 björnar jämfört med föregående års 48, och i år innehåller beslutet inga honkvoter. Björnjakten inleds den 21 augusti och en nyhet för årets jakt är att det nu är tillåtet att använda hundar vid åtlar för att spåra björnarna.

Förra året genomfördes en omfattande björnspillningsinventering i Dalarnas län. Vid inventeringen identifierades 353 unika björnar. Utifrån en vetenskaplig populationsberäkning uppskattas björnstammen i Dalarna till 443 individer med ett konfidensintervall på 408 till 481 björnar. Det betyder att det med största sannolikhet finns mellan 408 och 481 björnar i Dalarna. Konfidensintervallet tar hänsyn till variationer i mätningen och visar på nivån av osäkerhet i resultatet.

För att Dalarna ska bidra till att upprätthålla björnens gynnsamma bevarandestatus på nationell nivå måste det finnas minst 240 björnar i länet. Dalarnas viltförvaltningsdelegation har också beslutat om ett förvaltningsmål på 240 till 280 björnar. Inventering visar alltså att Dalarna ligger över länets förvaltningsmål.

– Björn orsakar årligen skador på tamdjur och gröda, och en större björnstam ökar sannolikt risken för skador när det finns fler björnar som kan orsaka skada, säger Lina Leksell, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

EU:s art och habitatdirektiv syftar till att skydda bland annat björnstammen, men det är möjligt för medlemsländerna att kontrollera björnstammen genom en så kallad förvaltningsmodell. Licensjakt är ett av de verktyg som myndigheterna i EU:s medlemsländer har möjlighet att använda.

– Licensjakten är en åtgärd som syftar till att upprätthålla en balans mellan bevarande av björnstammen och de behov och intressen som finns hos befolkning och verksamhetsutövare i Dalarna, säger Lina Leksell. Det långsiktiga målet är nu att succesivt minska björnstammen i länet så att stammen inom de kommande fem åren når länets förvaltningsmål.

Med utgångspunkt i befintliga inventeringsresultatet och det långsiktiga förvaltningsmålet har Länsstyrelsen använt en beskattningsmodell framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket för att komma fram till hur många björnar som lämpligen bör skjutas under licensjakten.

– Årets beslut om licensjakt omfattar 85 björnar. Det är en ökning med 77 procent från föregående års tilldelning på 48 björnar, berättar Lina.

Björnjakt startar den 21 augusti och varar som längst till och med 15 oktober. Jakten fördelas på fyra områden. Ett delområde inom område 1 (område 1a) är avsatt för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.

Nytt inför årets licensjakt i Dalarnas län:

  • Fyra delområden.
  • Nya, tydligare gränser med vägar och vattendrag mellan delområdena.
  • Honkvoten är borttagen.
  • Att anmälan till Länsstyrelsen om fälld eller påskjuten björn ska ske senast en timme efter att björnen fällts eller påskjutits (tidigare år skulle det ske inom två timmar).
  • Att det nu är tillåtet att släppa hund vid åtel för att spåra björnen (alla åtlar ska anmälas till Länsstyrelsen men åtelansvarig behöver inte invänta Länsstyrelsens godkännande innan åtlingen påbörjas).

Ta del av hela beslutet på Länsstyrelsens webbplats

Kontaktinformation
Lina Leksell
Vilthandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
lina.w.leksell@lansstyrelsen.se
010 225 02 62

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Daniel Fält

Daniel Fält

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Relaterat innehåll

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige