Gå direkt till innehåll
Antal konstaterade sjukdomsfall med Covid-19, siffror från Folkhälsomyndigheten 21-09-30
Antal konstaterade sjukdomsfall med Covid-19, siffror från Folkhälsomyndigheten 21-09-30

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 1 oktober 2021

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Antalet smittade med covid-19 i Dalarna har fortsatt sjunka sedan förra veckan, medan antalet inneliggande på sjukhus med covid-19 ligger på samma nivå som föregående vecka. Om Dalarna följer den nationella trenden kommer smittspridningen fortsätta att minska de närmsta veckorna.

Under veckan lyftes flera restriktioner och nya allmänna råd trädde i kraft. För att undvika att öppnandet inte innebär ökad smittspridning betonar Regionen vikten av att vaccinera sig. Även om vaccinationstäckningen i länet är hög, ser vi att det fortfarande finns områden och grupper där vaccinationsgraden är lägre. Regionen arbetar därför vidare med uppsökande verksamhet för att öka vaccinationstäckningen. Samtidigt planeras för en tredje dos vaccin i riskgrupper och vaccination av ungdomar 12-15 år.

Gemensamt budskap från länets krishanteringsaktörer

Pandemin är inte över.

  • Att vaccinera dig är det viktigaste du kan göra.
  • Testa dig och stanna hemma om du har symptom.

Från 29 september gäller nya allmänna råd för ej fullvaccinerade:

  • Håll avstånd.
  • Undvik kontakt med personer i riskgrupp.
  • Om du varit utomlands, testa dig vid hemkomst.
Beläggning genomsnitt patienter per Vecka
Beläggning genomsnitt patienter per vecka, Data från Region Dalarna 2021-09-29

Vaccinationsläget

Det totala antalet givna doser från 16 år och uppåt i Dalarna är 396 780 vilket betyder att 86,2 procent har fått minst en dos och 79,9 procent har fått två doser (Folkhälsomyndigheten 2021-09-30).

Vaccinationstäckningen i länet är hög i de äldre åldersgrupperna, medan den nu är lägst i ålderskategorierna 16 – 17 samt 18 – 29 år.

Gymnasieskolorna är i stort sett klara med att ge dos ett till alla som vill ha den och påbörjar nu arbetet med dos två. Det har uppmärksammats att många yngre inte kommer till sin bokade tid för sin andra vaccindos.

Dalarnas kommuner planerar för vaccinering av barn 12–15 år. Vissa har kommit långt i planeringen och är redo att påbörja vaccineringarna vecka 41. Folkhälsomyndigheten meddelade den 28 september att de rekommenderar en tredje dos vaccin till personer som bor på särskild boende, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år och äldre. Beslutet kommer sannolikt att påverka tidpunkten för skolornas vaccinering av 12 – 15 åringar.

Andel vaccinerade i Dalarna, v 38
Andel av befolkningen vaccinerade i Dalarnas län, uppdelat per åldersgrupp. Data från Folkhälsomyndigheten 2021-09-30. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Konsekvenser

I samband med vaccineringen av 12–15 åringar ser Region Dalarna och Folkhälsomyndigheten en ökad risk för desinformation och påverkanskampanjer.

Flera kommuner rapporterar brist på vikarier inom vård och omsorg, ett resultat av säsongsförskylning och det allmänna rådet att stanna hemma vid symtom.

Efterlevnad och tillsyn

Trots ökat resande och fler människor ute i samhället ser Regionen inte någon ökad smittspridning. Efterlevnaden av restriktioner bedöms vara ”medel” i majoriteten av kommunerna. Besöksmålen samt kommunerna i länet rapporterar om ett lågt eller måttligt besökstryck.

Länsstyrelsens enhet för tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen har nu återkopplingsmöten med stora arrangörer av motionslopp, marknader, konserter och mässor för att dela erfarenheter kring implementering av smittskyddsåtgärder, samt för att utvärdera länsstyrelsens rådgivningsfunktion.

Planerade och vidtagna åtgärder

I samband med vaccineringen av 12–15 åringar har Regionen tagit fram fakta för att bemöta desinformationen. Regionen och Länsstyrelsen rekommenderar skolans huvudmän att göra riskanalyser och ta fram beredskapsplaner i samband med skolvaccineringen. Länsstyrelsen planerar ett möte med Polisen och Regionen under vecka 40 för att diskutera hur länet ska hantera situationen med desinformation och försök till påverkan.

Högskolan Dalarna planerar för att successivt återgå till studier på campus under hösten.

Restriktioner i kollektivtrafiken i Dalarna tas bort från och med 29 september.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Steg fyra i regeringens plan för avveckling av restriktioner inleddes den 29 september och innebär bland annat att:

  • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort,
  • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort,
  • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort,
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Samtidigt har Folkhälsomyndigheten infört nya allmänna råd. Alla, oavsett om man är vaccinerad eller inte, ska stanna hemma och testa sig vid symptom på covid-19. För de som inte är fullvaccinerade gäller särskilda råd - man har ett stort ansvar att själv vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittad och undvika spridning av covid-19. Som vuxen och ej fullvaccinerad ska man hålla avstånd till andra människor och undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer över 70 år.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Länsstyrelsens stab för coronahantering

Länsstyrelsens stab för coronahantering

076-146 30 52

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige