Gå direkt till innehåll
Antal konstaterade sjukdomsfall med Covid-19, siffror från Region Dalarna 21-09-22
Antal konstaterade sjukdomsfall med Covid-19, siffror från Region Dalarna 21-09-22

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 24 september 2021

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Antalet smittade i länet och inneliggande på sjukhus med covid-19 har gått ner sedan förra veckan. När Sverige den 29 september går in i steg 4 i planen för avveckling av restriktioner blir det extra viktigt att jobba för ökad vaccinationstäckning i länet, så att öppnandet inte innebär ökad smittspridning igen. Planeringen för vaccinering av barn 12–15 år är i full gång och det görs löpande riktade insatser för att öka vaccinationstäckningen inom grupper som ännu inte vaccinerat sig.

Gemensamt budskap från länets krishanteringsaktörer

Pandemin är inte över.

  • Att vaccinera dig är det viktigaste du kan göra.
  • Testa dig och stanna hemma om du har symptom.

Från 29 september gäller nya allmänna råd för ej fullvaccinerade:

  • Håll avstånd.
  • Undvik kontakt med personer i riskgrupp.
  • Om du varit utomlands, testa dig vid hemkomst.

Händelseutveckling

Det totala antalet konstaterat smittade gått ned den här veckan från 308 till 253. Fortfarande är knappt hälften av de med konstaterad smitta skolbarn och ungdomar i åldrarna 6 till 19 år. Antalet elever och personal på skolorna som är frånvarande på grund av förkylningssymptom eller covid-19 har minskat sedan förra veckan och i flera verksamheter närmar sig frånvaron normala nivåer för säsongen. Frånvaron är dock fortfarande ganska hög i förskoleverksamheterna.

Region Dalarna, vårdcentralerna, skolorna och elevhälsan har påbörjat samarbeten för att genomföra allmän vaccination mot covid-19 i åldersgruppen 12–15 år. Vissa har kommit långt i planeringen och är redo att påbörja vaccineringarna vecka 41.

Region Dalarna rapporterar elva inneliggande patienter inom slutenvården som vårdas för covid-19 vilket är en minskning med tre patienter jämfört med föregående vecka. En person är inlagd på IVA.

Beläggning genomsnitt patienter per vecka, Data från Region Dalarna 2021-09-22

Konsekvenser

Vi har en fortsatt hög belastning på hälso- och sjukvården, men det beror inte längre på ett stort antal patienter med covid-19. Istället beror det på ordinarie vårdbehov samt pågående arbete med vaccineringar för covid-19 och ordinarie vaccinationsprogram. Vissa kommuner rapporterar även om fortsatt ansträngd personalsituation inom vård och omsorg.

Aktörer inom länets tillverkningsindustri påverkas fortsatt av komponentbrist, höjda råvarupriser och långa leveranstider.

Kulturella och kreativa näringar har drabbats hårt av pandemin. Regionstyrelsen vid Region Dalarna har beslutat avsätta tre miljoner kronor till återstart av kulturen i Dalarna efter pandemin.

Arbetsförmedlingen ser en ökning av antalet långtidsarbetslösa men en minskning av antalet nyarbetslösa i Dalarnas län.

Efterlevnad och tillsyn

Kommunerna upplever efterlevnaden av de allmänna råden fortsatt som ”medel”. I regel tar folk sitt ansvar, men bedömningen varierar mellan olika verksamheter.

Länsstyrelsen gör under vecka 38 tillsyn på Blodomloppet i Borlänge samt i butiker och gym i åtta kommuner. Tillsynspersonalen upplever att de får ett bra mottagande när de kommer till verksamheter och arrangörer och de märker att många fortfarande håller även kvar vid äldre restriktioner för att säkerställa en smittsäker verksamhet.

Andel av befolkningen vaccinerade i Dalarnas län, uppdelat per åldersgrupp. Data från Folkhälsomyndigheten 2021-09-23. Observera att statistiken baseras på data till och med vecka 37.

Vaccinationsläget

Det totala antalet givna doser från 16 år och uppåt i Dalarna är 393 636 vilket betyder att 85,5 procent har fått minst en dos och 79,2 procent har fått två doser (Folkhälsomyndigheten 2021-09-23).

Det totala antalet givna doser för gymnasieungdomar 16–17 år är 11 087 vilket betyder att 72,1 procent har fått minst en dos och 41,9 procent har fått två doser (Folkhälsomyndigheten 2021-09-23).

Vaccinationstäckningen i länet är hög i de äldre åldersgrupperna, medan den nu är lägst i ålderskategorin 18–29 år.

Region Dalarna förbereder informationsmaterial som ska till elever och föräldrar angående vaccinationerna av barn i åldrarna 12–15 år. I flera kommuner har elevhälsan och skolorna kommit långt i planeringen och räknar med att kunna starta upp med vaccinationerna redan vecka 41.

När skolorna nu ska börja vaccinera 12–15-åringar så kommer vissa skolor att behöva ändra sin planering för ordinarie vaccinationsprogram och senarelägga starten av HPV-vaccineringen.

Regeringen avsätter 40 miljoner kronor till regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner som ska användas till riktade insatser till grupper och områden där vaccinationstäckningen är lägre. Regeringen har även gett i uppdrag till alla länsstyrelser att bistå regionerna i arbetet med att få fler att vaccinera sig. Arbetet ska särskilt inriktas på de grupper där vaccinationstäckningen är lägre. Länsstyrelserna ska även sammanställa och sprida åtgärder som visat sig ha god effekt.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Regeringen bekräftar att Sverige den 29 september går in i steg 4 i planen för avveckling av restriktioner. Detta innebär bland annat att deltagartak på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort och att Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort. Samtidigt införs nya allmänna råd för ej fullvaccinerade.

Även om många föreskrifter tas bort den 29 september finns fortfarande allmänna krav kvar på verksamhetsutövare och serveringsställen att ordna sin verksamhet på ett smittsäkert sätt. Arbetsgivare bör underlätta för hemarbete för de som har symptom och därför behöver stanna hemma och testa sig. Rekommendationer till vård och omsorg om det smittförebyggande arbetet kvarstår.

Riksdagen har även meddelat att de förlänger covid-19-lagen och serveringlagen till och med den 31 januari 2022. Regeringen har förlängt motsvarande förordningar lika länge. Förlängningarna har gjorts för att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras.

Region Dalarna lättar på besöksförbudet inom hälso- och sjukvården från 29 september. Besök till inneliggande patienter blir nu möjligt men ska ske smittsäkert och bör hållas på så låg nivå som möjligt.

Region Dalarna uppmanar skolorna att återgå till normal verksamhet efter 29 september. Lokala utbrott kan hanteras genom lokala restriktioner på samma sätt som för andra smittsamma sjukdomar.

Regeringen har förlängt det tillfälliga inreseförbudet till Sverige t.o.m. 31 oktober. Utländska medborgare som reser från icke EU/EES-länder ska nekas inresa om de inte omfattas av ett av undantagen och kan visa upp negativt covid-19-test. Fortsatt förbud gäller för inresa från länder inom EU/EES utom de nordiska länderna, om inte vaccinationsintyg, negativt testintyg eller intyg på att man tillfrisknat kan visas upp.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Presskontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering

Länsstyrelsens stab för coronahantering

076-146 30 52

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige