Gå direkt till innehåll
Licensjakt efter varg i Dalarnas län

Pressmeddelande -

Licensjakt efter varg i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tillsammans med länsstyrelserna i Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län tagit beslut om licensjakt efter varg. Vinterns jakt omfattar totalt arton vargar i reviren Haraldsjön, Snösjön och Gullsjön som delas mellan länen.

Syftet med jakten är att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor som lever i områden där reviren ligger tätt. Licensjakten minskar tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Jakten startar den 2 januari 2022 och pågår som längst till och med den 15 februari 2022. Samtliga revir som omfattas av årets licensjakt är gränsrevir.

Två beslut om licensjakt

Inför årets licensjakt har Dalarna fattat två beslut. Ett av besluten innefattar Gullsjöreviret som ligger norr om Lumsheden och delas med Gävleborgs län. Det andra beslutet innefattar Haraldsjö- och Snösjöreviret som ligger i södra Dalarna och delas med Örebro och Västmanland län. Karta över jaktområdena återfinns i respektive beslut. Jaktområdena kan komma att revideras innan jaktstart om ny information om vargar i reviren inkommit.

Haraldsjöreviret, Snösjöreviret och Gullsjöreviret är belägna i landets mest vargtäta områden. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Reviren uppfyller därför de kriterier som viltförvaltningsdelegationen har satt upp för eventuell jakt. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i något av jaktområdena så kommer jakten att avlysas.

Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län rekommenderade att licensjakt efter varg endast kan ske i något av de revir som delas med ett annat län, förutsatt att berört län genomför licensjakt.

Bred förankring över länsgränserna

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i enlighet med beslutet att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Årets samverkan har tydliggjort behovet av ett brett samarbete mellan länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet (Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län) då tätheten av revir hittats längs med länsgränserna och det beslutade uttaget består av delade revir.

Licensjakten 2022 omfattar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet 5,5 revir, vilket motsvarar 33 individer. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per revir enligt följande:

Prästskogen Delas mellan Gävleborg, Jämtland och Västernorrland 6 individer
Gullsjön Delas mellan Dalarna och Gävleborg 6 individer
Haraldsjön Delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro 6 individer
Snösjön Delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro 6 individer
Immen Delas mellan Värmland och Örebro 6 individer
Rømskog Delas mellan Värmland och Norge (räknas som halvt revir) 3 individer

För mer information

Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län

010-225 03 45

Caroline.dickson@lansstyrelsen.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Relaterat material

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige