Gå direkt till innehåll
Tallskog på hällmarker öster om Grundagssätern i Idre.
Tallskog på hällmarker öster om Grundagssätern i Idre.

Pressmeddelande -

Resultat från inventering av oskyddad fjällnära skog – 10 000 hektar skyddas

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen presenterar resultaten av en omfattande inventering av Dalarnas mest värdefulla, men än så länge oskyddade, fjällnära skogar.

Under hösten 2020 genomförde Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen i samarbete en inventering av Dalarnas fjällnära skogar för att identifiera och avgränsa de områden som är mest skyddsvärda. Resultaten presenteras nu i en digital rapport tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats.

– De fjällnära skogarna har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren då deras betydelse som de sista stora, sammanhängande naturskogsområdena i Europa har blivit alltmer uppenbar, berättar Lennart Bratt handläggare på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I Dalarna har 40 områden inom Älvdalens och Malung-Sälens kommuner identifierats och beskrivits. Deras totala yta uppgår till ungefär 280 km², varav knappt hälften utgörs av produktiv skogsmark. Av denna skogsmark är två tredjedelar belägen ovanför gränsen för fjällnära skog.

Det karakteristiska för dessa skogar är deras relativt obetydliga påverkan av skogsbruk, med minimal användning av moderna, storskaliga metoder. Denna orörda natur ger inte bara fantastiska upplevelsemöjligheter utan gynnar många arter som har svårt att överleva i dagens skogslandskap. Bland dessa arter återfinns flera hotade och rödlistade skogsarter.

– Som ett direkt resultat av inventeringen och det följande regeringsuppdraget avsätts nu cirka 10 000 hektar (100 km²) fjällskog och annan mark på Sveaskogs innehav i Dalafjällen. Vår förhoppning är att den övervägande delen av den identifierade skyddsvärda skogen kommer att bevaras genom frivilliga avsättningar eller genom att markägaren erhåller ersättning för att avstå från skogsbruk, säger Jemt Anna Eriksson, chef på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den fullständiga rapporten finns att läsa på länsstyrelsens webbplats:
Fjällskog i Dalarnas län

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Bratt, enheten för naturskydd, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: lennart.bratt@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 23

Jemt Anna Eriksson, enhetschef på enheten för naturskydd, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: jemt-anna.eriksson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 27

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Åsa Horn

Åsa Horn

Presskontakt Kommunikatör 076-1461479

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige