Gå direkt till innehåll
Genom att anmäla sig till den nationella planen får ägare av vattenkraftverk lov att bedriva verksamhet till dess att miljöprövningen har skett. Foto: Paweł Czerwiński för Unsplash
Genom att anmäla sig till den nationella planen får ägare av vattenkraftverk lov att bedriva verksamhet till dess att miljöprövningen har skett. Foto: Paweł Czerwiński för Unsplash

Pressmeddelande -

Startskott för ny prövning av svensk vattenkraft

Alla vattenkraftsrelaterade verksamheter ska från och med den 1 januari 2019 miljöprövas för moderna miljövillkor. För att underlätta för alla vattenkraftsägare öppnar Länsstyrelsen 14 januari en enkel e-tjänst för anmälan till miljöprövning. Anmälan medför att verksamhetsutövaren kan ansöka om ersättning från Vattenkraftens miljöfond och verksamheten kan fortsätta tills prövning sker.

Tre myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät, har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för miljöprövning av vattenkraften. En utgångspunkt för den nationella planen är att ägare till vattenkraftverk som saknar moderna miljövillkor behöver skaffa tillstånd enligt miljöbalken. Det omfattar alla vattenkraftverk som i dag producerar el, relaterade reglerdammar eller nedlagda vattenkraftverk.

Själva prövningen kommer att påbörjas först när den nationellt vägledande planen har antagits av regeringen. Men redan nu behöver kraftverksägare anmäla sig för miljöprövning. En anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats mellan den 14 januari och 1 juli 2019.

– Vi har tagit fram en e-tjänst så att det ska vara lätt för ägarna att anmäla sig. Det förenklar också länsstyrelsernas bedömning om verksamheten uppfyller kriterierna för att få ingå i den nationella planen, säger Stefan Tansbo, enhetschef på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Genom att anmäla sig till den nationella planen får ägare av vattenkraftverk lov att bedriva verksamhet till dess att miljöprövningen har skett. En anmälan ger även möjlighet för ägaren att ansöka om ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond för vissa kostnader för omprövning, miljöåtgärder och produktionsförluster.

– Det är angeläget att alla vattenkraftsverksamheter anmäler sig så att de kan få moderna miljötillstånd på ett samordnat sätt, vilket har stora fördelar både för verksamheten och vattenmiljön, säger Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Förslaget till nationell plan ska lämnas senast 1 oktober 2019. Vattenkraftverken kommer då att indelas i prövningsgrupper så att miljöprövningar kan ske i ett sammanhang, utifrån vattendrag och avrinningsområden, för att förbättra och förenkla prövningsprocessen och få bästa avvägning mellan största möjliga energi- och miljönytta.

Ägare som inte anmäler sig till den nationella planen måste snarast efter den 1 januari 2019 ansöka om miljöprövning hos mark- och miljödomstolen. De kan då inte ansöka om ekonomisk ersättning från miljöfonden.

För mer information kontakta:
Stefan Tansbo, enhetschef, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: Stefan.Tansbo@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 08

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Presskontakt

Daniel Fält

Daniel Fält

Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige