Skip to main content

Vinterns varginventering startar – dags att samla in vargspillning!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2019 11:00 CEST

Nu är det dags för årets varginventering! Foto: Maria Katarina Wolf Svanström/Mostphotos

Länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet ska i år göra en särskild insats under den årliga vinterinventeringen av varg och samla in vargspillning. Alla som är intresserade är välkomna att hjälpa till.

Liksom för två år sedan ska Länsstyrelserna, med hjälp av Svenska Jägareförbundet, göra en extra insats i samband med den årliga vinterinventeringen av varg 2019/20. För att hitta så många individer som möjligt ska all vargspillning som hittas samlas in och analyseras. Genom DNA-analys kan man inte bara se vilken individ som lämnat spillningen, utan även i vilket revir vargen är född.

Vid den ordinarie vinterinventeringen av varg inventeras i första hand revirmarkerande par och familjegrupper med eller utan årsvalpar. För att få en uppskattning av det totala antalet vargar, inklusive andra stationära vargar och vandringsvargar, multipliceras antalet familjegrupper med årsvalpar med 10.

Målet med den extra inventeringen är att se hur mycket data som behöver samlas in för att kunna uppskatta populationens storlek genom fångst-återfångst modeller eller omräkningsfaktorer.

Att samla in spillning

En liten bit, ca 1 cm3, samlas i ett provrör med torkmedel som kan fås från Länsstyrelsen eller Svenska Jägareförbundet. Provröret skickas sedan in till Länsstyrelsen i ett förfrankerat svarskuvert och Länsstyrelsen registrerar provet i databasen Rovbase (www.Rovbase.se). I Rovbase kan man se provet och senare också vad det gett för resultat.

Alla är välkomna att bidra till inventeringen!

Provrör kan fås:

  • Av länsstyrelsens naturbevakare (se bifogad karta över bevakarområden)
  • Beställas från länsstyrelsen – kontakta inventeringsansvarig Lena Berg
  • Av Jägareförbundets kretsansvariga

Provrör kan lämnas:

  • Till länsstyrelsens naturbevakare (se bifogad karta över bevakarområden)
  • Till länsstyrelsen i Falun (Åsgatan 38)
  • Till Jägareförbundets kretsansvariga.

Alla rovdjursobservationer, inklusive spillningar, kan rapporteras på www.Skandobs.se

Länkar med mer information:

Jägareförbundet Dalarna: https://jagareforbundet.se/vilt/rovdjursinventering/varg/spillningsinventering/Lansvis_information/dalarna/

Fakta om varg: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Rovdjur/Fakta-om-varg/

Rapport från varginventeringen 18/19 och mer information om varginventering: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/

Om inventeringsmetodiken: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Vilt/Inventeringsmetodik-for-stora-rovdjur/

För mer information om den extra varginventerigen i vinter, kontakta: 

Lena Berg, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
010-2250316
lena.berg@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.