Gå direkt till innehåll
Högre särskilt stipendium har tilldelats professor Pernilla Nilsson (t.v) och professor Ingrid Carlgren (t.h)
Högre särskilt stipendium har tilldelats professor Pernilla Nilsson (t.v) och professor Ingrid Carlgren (t.h)

Pressmeddelande -

Högre särskilt stipendium 2020

Högre särskilt stipendium

Lärarstiftelsen har tilldelat professor emerita Ingrid Carlgren och professor Pernilla Nilsson 2020 års Högre särskilda stipendium. Stipendiebeloppet är på 20 000 kr vardera. De får det för framgångsrika insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området.

Stipendiet delas ut ur Anna och Per Borghs testamentsfond. Per Borgh var folkskollärare i Lekaryd. Som många andra folkskollärare runt förra sekelskiftet testamenterade Per Borgh och hans hustru Anna, sin förmögenhet till Sveriges allmänna folkskollärarförening, det som idag är Lärarstiftelsen.

Det är väldigt roligt för Lärarstiftelsen att få lyfta dessa framgångsrika stipendiater och deras stora bidrag till och betydelse för utvecklingen av den svenska skolan, forskningen och undervisningen, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarstiftelsen.

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon var rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm 2006–2007. Hon promoverades till hedersdoktor vid fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet 2008.
Ingrid Carlgren har verkat i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och Lärarförbundets vetenskapliga råd. Hon har också varit redaktör för den digitala tidskriften ForskUL, forskning om undervisning och lärande, under fem år, där hon har lyft fram den praktiknära forskningen av och för lärare.
Hon är flitigt publicerad både utifrån egen forskning men också på uppdrag av bland annat Skolverket, Vetenskapsrådet och i grundläggande förarbeten till Lpo 94.

Pernilla Nilsson är sedan 2013 professor i Naturvetenskapens didaktik, Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Hon har varit vicerektor sedan 2013 och är nu prorektor vid samma högskola. Hon har arbetat vid Skolverket med läroplaner i fysik, kemi och biologi, och som expert vid Universitetskanslersämbetet och utvärdering av svensk lärarutbildning. Pernilla Nilsson är på regeringens uppdrag ledamot i Skolverkets insynsråd och Skolforskningsnämnden. Hon har dessutom varit en av projektledarna för den nationella handlingsplanen kopplad till Regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Hon är också ledamot i Lärarförbundets vetenskapliga råd. Hon har under de senaste 15 åren arbetat med praktiknära forskning grundad i lärarnas egna problemområden och frågor.


Pernilla Nilsson och Ingrid Carlgren får båda stipendiet med motiveringen:

”Pernilla Nilsson och Ingrid Carlgren har erhållit stipendium ur Stiftelsen Anna och Per Borghs testamentsfond för sina framgångsrika insatser inom forskning och utredning på det pedagogiska området i Sverige.”

Stipendierna delas ut i samband med ett digitalt firande den 24 september. 

Ämnen


Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar. 

Lärarstiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar mm stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. 

Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia. 

Kontakter

Helena Mehra

Helena Mehra

Presskontakt Press och kommunikation 08-737 65 65

Lärarstiftelsen finns för dig som är lärare. Vi vill att fler lärare ska ha möjlighet att utveckla sig i sitt yrke och vi vill bidra till att stärka professionen i sin helhet. Det gör vi genom att dela ut stipendier, stödja pedagogisk forskning och genom olika typer av samarbeten och projekt.

Lärarstiftelsen finns för dig som är lärare. Vi vill att fler lärare ska ha möjlighet att utveckla sig i sitt yrke och vi vill bidra till att stärka professionen i sin helhet. Det gör vi genom att dela ut stipendier, stödja pedagogisk forskning och genom olika typer av samarbeten och projekt.

Lärarstiftelsen bildades 1967. Uppdraget var att förvalta tillgångarna från SAF, Sveriges allmänna folkskollärareförening. SAF, som i sin tur bildades 1880 och redan från starten ägnade sig åt skolans utveckling, yrket och undervisningen. SAF är en av många föregångare till det som sedan blev Sveriges Lärare.

Lärarstiftelsen
Box 38102
100 64 Stockholm
Sverige