Pressmeddelande -

Lule Building System AB har certifierats mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Lule Building System (LBS) fortsätter att stärka och utveckla verksamheten. I september blev företaget certifierat mot de tre ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket innebär att LBS arbetssätt överensstämmer med de tuffa kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Ett ledningssystem beskriver hur företaget bedriver sin verksamhet under ständig förbättring för att möta kundernas och andra intressenters behov. Nu har ett externt certifieringsorgan granskat LBS ledningssystem och har genom att utfärda certifikaten bekräftat att LBS har väl implementerade processer och rutiner för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Syftet med att låta certifiera ledningssystemen är att säkerställa kravefterlevnad och utveckling av verksamheten. LBS jobbar därför aktivt med att leverera tjänster med hög kvalitet och att minimera sin miljöpåverkan samtidigt som man upprätthåller en arbetsplats som medarbetarna känner sig säkra på.

-Vi hanterar alltmer komplexa uppdrag för våra uppdragsgivare där kraven och förväntningarna på ett kontinuerligt förbättringsarbete ökar. Kunderna ställer också allt högre krav på hållbarhetsarbete hos sina leverantörer. Genom att certifiera oss mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 har vi fått en oberoende kvalitetsstämpel på hela vår verksamhet, säger LBS VD Johan Strömbäck.

ISO 9001 är en internationell ledningssystemsstandard för kvalitetsfrågor och baseras på punkter som kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, faktabaserade beslut och relationshantering. Positiva effekter av ett väl fungerande/certifierat kvalitetsledningssystem är effektivisering, kostnadsbesparingar samt ett stärkt varumärke.

ISO 14001 är motsvarande standard för miljöfrågor. Här tittar man exempelvis på ökad processeffektivitet, minskad användning av resurser och material, minskad avfallsproduktion, ökad andel förnybara resurser, ökad kompetens i organisationen och ökad dialog mellan organisation och intressenter.

För arbetsmiljöfrågor finns sedan ett par år den jämförbara standarden ISO 45001, som med ett systematiskt angreppssätt syftar till att stärka den fysiska såväl som den sociala hälsan på arbetsplatsen. Regelbundna skyddsronder med tillhörande riskbedömningar samt mätning av parametrar som exempelvis sjukfrånvaro och antal olyckor ligger till grund för att förebygga olyckor och incidenter. Även organisatoriska frågor behandlas. Därigenom skapas ett säkrare och hälsosammare arbetsklimat samt ett ökat välmående på arbetsplatsen.

-I en omvärld där kraven och förväntningar ständigt ökar är arbete med ständiga förbättringar avgörande. Genom implementering och certifiering av vårt ledningssystem och årlig extern granskning säkerställer vi vårt kontinuerliga arbete med hållbarhetsfrågorna – kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Kanske allra mest positivt är det engagemang vi har hos alla våra medarbetare i detta arbete, fortsätter Johan Strömbäck.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • hållbarhet
  • företagande
  • elkraft
  • vindkraftpark
  • energiomställning
  • ikn
  • internal grid
  • elkraftprojekt

Regioner

  • Sundsvall

LBS är ett snabbväxande entreprenörsdrivet bolag som driver stora elkraftsprojekt åt kunder som Vattenfall, ABB, YIT och Skanska. Företaget har sitt säte i Liden utanför Sundsvall, men genomför projekt över hela Sverige.

Kontakter

Mathias Hallin

Presskontakt Styrelseordförande +46 70 305 60 48

Relaterat innehåll