Skip to main content

Taggar

Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län som samarbetar i En Bättre Sits lämnar genom Mälardalsrådet här ett gemensamt remissvar. Remissvaret bygger vidare på vad länen tidigare yttrat avseende Trafikverkets inriktningsunderlag.

Mälardalsrådet & Stockholm Business Region

Mälardalsrådet & Stockholm Business Region

Dokument   •   2017-09-27 15:57 CEST

Samverkansorganisationerna Mälardalsrådet och Stockholm Business Region, som tillsammans representerar över 60 kommuner och åtta regioner i Stockholm-Mälarregionen stödjer Västerås som etableringsort för batteriföretaget Northvolt.

En Bättre Sits storregional systemanalys

En Bättre Sits storregional systemanalys

Dokument   •   2016-11-11 01:07 CET

”En Bättre Sits – storregional systemanalys” – är en politisk överenskommelse om regionens framtida behov, prioriteringar och åtaganden. Den gemensamma planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Inbjudan UniverCITY Partnerships konferens 12-14 oktober i Stockholm och Uppsala

12-14 oktober står Mälardalsrådet genom Marlene Burwick, Börje Wennberg, Karin Wanngård och Torbjörn Rosdahl, värd för den internationella konferensen UniverCITY Partnerships då 7 världsstäder samlas i Stockholm och Uppsala för att prata om samverkan som löser samhällsutmaningar. Konferensen syftar till att diskutera framgångsrik samverkan med andra kunskapsdrivna regioner i världen.

PROGRAM: UniverCITY Partnerships konferens 12-14 oktober, Stockholm and Uppsala

Program för den 12-14 oktober då Mälardalsrådet står värd för den internationella konferensen UniverCITY Partnerships där 7 världsstäder samlas i Stockholm och Uppsala för att prata om samverkan som löser samhällsutmaningar. Konferensen är ett tillfälle att visa upp regionen som en stark kunskapsregion och diskutera samverkan med andra framgångsrika kunskapsdrivna regioner i världen.

Gemensamt remissvar inriktningsplaneringen

Gemensamt remissvar inriktningsplaneringen

Dokument   •   2016-02-29 10:02 CET

Gemensamt remissvar av inriktningsplaneringen, signerat Torbjörn Rosdahl (M) ordförande Mälardalsrådet och Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet

PROGRAM

PROGRAM

Dokument   •   2016-02-10 17:20 CET

Program 23 oktober

Program 23 oktober

Dokument   •   2015-10-22 17:28 CEST

Sammanställning kunskapsunderlag

Sammanställning kunskapsunderlag

Dokument   •   2015-10-22 17:28 CEST

En Bättre Sits - Mars 2015

Övergripande mål för transportsystemet

Övergripande mål för transportsystemet

Dokument   •   2015-10-22 17:28 CEST

Gemensamt måldokument för sju län i Östra Mellansverige. Politiskt antagna mål 2006, reviderade 2012.

Hur rör vi oss i Mälardalen

Dokument   •   2015-07-17 17:21 CEST

Av Fredrik Idevall, Region Örebro län, inför seminarium om pendling och jämställdhet i Almedalen 29 juni 2015.

Behov av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige 2014-2025

PM om behovet av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige som remissvaret till Trafikverket i september 2013 hänvisar till.

Remissvar Trafikverket

Remissvar Trafikverket

Dokument   •   2013-09-26 05:45 CEST

Ledande politiker för sju län i östra Mellansverige kritiserar på flera punkter Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. I ett gemensamt remissvar, som klubbades 25 september 2013, menar politikerna att förslaget inte räcker till varken för att täcka behoven av arbetspendling eller godstrafik i regionen.

Temagrupper En bättre sits

Temagrupper En bättre sits

Dokument   •   2013-09-17 06:30 CEST

Rapport: Hur främjas internationaliseringen?

En rapport om internationaliseringen av högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen.

Rapport: Hur främjas internationaliseringen?

Antalet utomeuropeiska studenter i Stockholm-Mälarregionen har minskat dramatiskt, med runt 80 procent, sedan studieavgiften infördes, vilket påverkar både den högre utbildningen och arbetsgivares förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Lärosätenas egen prognos är att minskningen kommer att fortsätta. Höjda stipendieanslag och bättre information/marknadsföring efterfrågas

Allt kan inte ske innanför tullarna - hur kan regionala stadskärnor i Mälardalen skapa tillväxt?

Seminariet tar bl.a. upp Sundbyberg som ett exempel på en snabbt växande och attraktiv stadskärna där boende, arbete och kollektivtrafik mot Stockholm och övriga regionen väl hänger ihop. Men vad krävs av stadsutveckling, infrastruktur och kommunikationer för att vidareutveckla de regionala kärnorna och skapa tillväxt i hela Mälardalen?

Rapport: Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen

Rapporten har två övergripande syften: att ge en statistisk överblick över utvecklingen inom den kulturella och kreativa sektorn i Stockholm-Mälarregionen och att göra kvalitativa nedslag i vad som kännetecknar företag inom sektorn och hur de interagerar med det övriga näringslivet och samhället. Två tredjedelar av alla verksamma inom sektorn i Sverige finns i Stockholm-Mälarregionen.

Inbjudan seminarium Almedalen 2 juli: Gruvboom i Sverige - utmaningar och möjligheter i Mälarregionen

Seminariet diskuterar näringslivsutveckling och nödvändiga infrastruktursatsningar för att föra malmen ut i världen. Fokus riktas också mot gruvnäringens betydelse för nya arbetstillfällen, möjligheter för näringsliv att expandera sina verksamheter och inflyttning till kommunerna.

Inbjudan seminarium om vattenplanering, Almedalen 2 juli kl. 13-14.15

Fungerande vattenmiljöer i Mälarregionen, från vattendrag till Östersjön, är en förutsättning för att regionen ska kunna växa. Seminariet belyser vilka tjänster ekosystemen i Mälarregionens vatten bidrar med, vad de är värda och vilka hot som finns. Frågan är vem som tar ansvar för att säkra dem och vad det kostar.