Gå direkt till innehåll
Arlanda Central. Foto: Daniel Asplund/Swedavia.
Arlanda Central. Foto: Daniel Asplund/Swedavia.

Pressmeddelande -

Åtta län tar ställning för Arlanda

Arlanda är ett nationellt intresse och behöver stärkas för att utveckla Sverige. Det behövs även bättre tågförbindelser till andra länder, utvecklade förutsättningar för långväga godstransporter och god tillgänglighet för den internationella sjöfarten. Det är huvudpunkterna i en rapport från Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Rapporten, som åtta län står bakom, är ett underlag till regeringens infrastrukturplanering.

- Vi konstaterar att Arlanda har en central betydelse för den nationella och internationella tillgängligheten. För hela landet är det viktigt att Arlandas funktion stärks med väl fungerade kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken.Det är också viktigt att förbättra den internationella tillgängligheten med tåg i regionen, både vad gäller förbindelser mot Norge och kontinenten, säger Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsalaoch ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

- För Sverige som ett starkt exportberoende land har Arlanda en avgörande betydelse och fler internationella direktförbindelser behövs. Men kommunikationerna till och från Sveriges största flygplats är bristfälliga. Därför måste alla nodstäder i Stockholm-Mälarregionen få snabba direktförbindelser med Arlanda genom spårbunden kollektivtrafik. Även prioriterade körfält för buss till och från huvudstaden behövs så att kollektivtrafik blir det självklara valet för att åka till Arlanda och inte bil som det är idag, säger Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd Region Stockholm och vice ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

Åtta län samarbetar för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft
De åtta länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland och Gävleborg samarbetar i Mälardalsrådet för bättre transporter. Länen framhåller hur central Arlanda flygplats är för hela Stockholm-Mälarregionens konkurrens- och attraktionskraft. Bättre trafiklösningar behövs så att fler ska kunna ta tåg och buss till flygplatsen. Den internationella tågtrafiken behöver bli bättre med smidiga och klimateffektiva förbindelser mot både Norge och Danmark samt vidare mot kontinenten. För näringslivet och den stora konsumentmarknaden i Stockholm-Mälarregionen måste godstransporterna vara hållbara och effektiva. God internationell tillgänglighet med sjöfart förutsätter tillgängliga terminaler och en upprustad isbrytarflotta.

Rapport med 11 ställningstaganden
Rapporten 11 ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraftär en del i Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbete med uppdateringen av den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem (“Systemanalys 2020”). Arbetet har bedrivits i fyra arbetsgrupper med totalt drygt 70 politiker, där Johan Örjes (C), Region Uppsala och Jens Sjöström (S), Region Stockholm har lett arbetet i gruppen för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

11 ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft

1. Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-Mälarregionen behöver förbättras, både vad gäller förbindelser mot Norge (Oslo) och kontinenten.

2. Investeringar i järnvägsinfrastrukturen är nödvändiga för att nå gällande internationell standard både för gods- och persontransporter samt för att säkra den framtida tillgängligheten via järnväg.

3. Det ska vara enkelt för resenärer att boka resor mellan EU-länder. Gemensamma biljett- och bokningssystem är ett krav och en förutsättning för att det internationella resandet med tåg ska nå sin fulla potential.

4. Arlanda ska vara Skandinaviens ledande flygplats och utgöra ett nationellt intresse.

5. Arlanda har en central betydelse för den nationella och internationella tillgängligheten. Arlandas funktion behöver stärkas med väl fungerade kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken.

6. God internationell tillgänglighet bidrar tillattraktionskraft och möjliggör nya närings-livsetableringar. För svensk konkurrenskraft och tillväxt behövs fler internationella direktförbindelser från Arlanda till strategiskt viktiga marknader i världen.

7. Stora volymer av högvärdigt gods ger förutsättningar för att bibehålla befintliga samt etablering av nya interkontinentala flyglinjer. Detta gynnar både gods- och persontransporter vilket skapar konkurrensfördelar för svenskt näringsliv.

8. Stockholm-Mälarregionen ska ha god tillgänglighet till Arlanda med kollektivtrafik. Nodstäderna ska ha snabba direktförbindelser med spårburen kollektivtrafik till Arlanda.

9. Stora resenärsflöden ställer krav på en effektiv användning av befintlig infrastruktur. Med kollektivtrafik frigörs kapacitet i transportsystemet och bidrar till minskad miljöpåverkan. Därför ska kollektivtrafiken vara det primära transportsättet till och från Arlanda.

10. Infrastrukturen i hamnområdena ska ge förutsättningar för passagerartrafik. Det ska vara enkelt att ta sig till och från hamnen med kollektivtrafik. Lättillgängliga terminaler ger förutsättningar för en god internationell tillgänglighet via sjöfart.

11. En förutsättning för att sjöfarten ska fungera vintertid är ett öppet vatten. Staten behöver säkerställa att det finns en väl fungerande isbrytarflotta.

Mälardalsrådet, En Bättre Sits och Systemanalys 2020

Systemanalys 2020 – Utvecklingsstrategin för framtidens resor i Stockholm-Mälarregionen
Förslaget till den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem, Systemanalys 2020, kan läsas på Mälardalsrådets hemsida

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Presskontakt

Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Processledare regional utveckling Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10
Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Generalsekreterare 0705 48 13 02

Relaterat material

- Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm