Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hamilton (M) / Ankersjö (C): Stockholms stad välkomnar utökad möjlighet till miljözon för personbilar

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Stadsmiljöroteln, Stockholms stad
Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C)
 
Regeringen har nu beslutat att ge kommunerna ytterligare möjligheter till att reglera dubbdäcksanvändningen genom att tillåta införandet av miljözoner för personbilar. Stockholms stad, som i dag har problem med luftkvaliteten i innerstaden i vissa områden, välkomnar beslutet.

– Trafik och transporter är naturliga  och nödvändiga delar i en levande och livskraftig storstad, men vi måste fortsätta att aktivt jobba för att klara luftkvaliteten året runt. Därför är det positivt att Stockholms stad får ytterligare ett möjligt verktyg för att klara det målet, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Stadsluften är en viktig miljöfråga i Stockholm. Det är bra att Stockholm nu ges större möjlighet att arbeta med frågan. Det är högsta prioritet för staden att uppfylla miljökvalitetsnormerna, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms stad har i dag problem med att klara luftkvalitetsnormerna för PM10-partiklar periodvis längs vissa gator. Den 1 januari 2010 införde Stockholms stad som första kommun i Sverige ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan på Södermalm. Regeringens beslut innebär att ett nytt möjligt verktyg finns i arbetet för bättre luftkvalitet.

Beslutet och den nya förordningstexten återfinns nedan.

Presskontakt:
För kontakt med Ulla Hamilton
Oliver Carrà, pressansvarig moderata rotlarna i stadshuset, M-pressjour 08-508 29 222
alt. direkt 076-12 29 202 
För kontakt med Per Ankersjö
Frida Demervall, pressekreterare stadsmiljöroteln, 076-122 94 13 


Förordning 
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 22 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 

10 kap. 

2 § Senaste lydelse SFS 2010:221.    Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 9−11, 14−18, 20 och 21 får avse 
1. en viss trafikantgrupp, 
2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller 
3. fordon med last av viss beskaffenhet. 
Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen. 
Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser om att högst tre parkeringsplatser får reserveras för varje utländsk beskickning i anslutning till beskickningens kansli eller residens. Detsamma gäller parkeringsplatser för konsulat som förestås av en karriärkonsul samt sådana internationella organ som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. 
Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon som meddelas av en kommun för en viss väg, viss vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område får avse fordon med dubbdäck.*


* Kursiverad text är nytillkommet i och med regeringens beslut den 22 juni 2011.

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm