Gå direkt till innehåll
Region Stockholm vässar hållbarhetsarbetet

Pressmeddelande -

Region Stockholm vässar hållbarhetsarbetet

Nu är förslaget till hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi redo att på tisdag tas upp för beslut i den nya klimat- och hållbarhetsnämnden. Strategin pekar ut en tydlig och långsiktig riktning för hur Region Stockholm ska jobba med ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. De blir Region Stockholms första hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi och innebär en rejäl förstärkning av regionens hållbarhetsarbete.

- Vi skulle kunna kalla policyn och strategin för Region Stockholms egen klimatlag, men som också omfattar hållbarhet. De kommer nämligen styra hållbarhetsarbetet i regionens samtliga nämnder och bolag under många år framöver, säger Malin Fijen Pacsay (MP) ordförande i klimat - och hållbarhetsnämnden i Region Stockholm.

  Region Stockholm är en stor aktör på en global marknad. Hur pengarna används, vilka beslut som tas och vilka krav som ställs vid exempelvis upphandlingar får därför effekt utanför regionens och Sveriges gränser. Region Stockholms möjlighet och ansvar att påverka har därför varit en viktig faktor när hållbarhetsstrategin och policyn tagits fram.

  Exempelvis kommer det bli stor skillnad när det gäller arbetet med social hållbarhet. Det handlar inte minst om att förbättra arbetsförhållanden för de som producerar de varor vi köper men också främjande av minoriteters rättigheter, förbättrat bemötande för exempelvis HBTQ-personer och arbete med antirasism och jämlik vård.

  Strategin innebär fortsatt höga ambitioner inom klimat och miljö men också ett ökat fokus på cirkulär ekonomi och Region Stockholms indirekta påverkan - det vill säga den påverkan som sker vid exempelvis produktion av varor. Därför ska hållbarhetskrav skärpas och delning av resurser, återvinning av elektronisk utrustning, byggmaterial med mera öka.

  -Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning bor I Stockholmsregionen. Region Stockholm är landets största offentliga ekonomi efter staten och en av landets största inköpare. Vad vi gör spelar stor roll och kommer ge eko på många plan, säger Malin Fijen Pacsay (MP).

   Policyn och strategin har tagits fram genom analyser av aktuella regionala, nationella och globala mål som FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS2050). Frågeställningen har varit hur Region Stockholm på bästa sätt kan bidra till att dessa målsättningar nås. Arbetssättet och ansatsen är helt nytt för Region Stockholm, och vad det verkar även för Sverige.

   -Vi i Miljöpartiet förhandlade in framtagandet av en ny policy och strategi efter valet 2018. Som miljöpartist är det därför extra roligt att se att vårt envisa arbete innebär att Region Stockholm nu bryter ny mark i styrningen av hållbarhetsarbetet, säger Malin Fijen Pacsay (MP).

    Den nya hållbarhetsstrategin kommer, efter slutligt beslut i Regionfullmäktige i december, att träda i kraft efter nyår och gäller fram till 2027. Nästa steg blir att ta fram en riktlinje, förtydligade vägledningar samt mål och indikatorer. Det arbetet har redan påbörjats och kommer pågå 2022 och 2023.

    Läs mer här: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/klimat-och-hallbarhetsnamnden/2021/2021-09-28/p4-khn-2021-0010---khn-2021-0009-forslag-till-hallbarhetspolicy-och-hallbarhetsstrategi-for-region-stockholm.pdf

    Ämnen

    Regioner


    Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

    Presskontakt

    Tobias Östberg, 070-737 45 09

    Tobias Östberg, 070-737 45 09

    Presskontakt Pressekreterare
    Elina Jansson

    Elina Jansson

    Presskontakt Pressekreterare 070-737 67 25
    Miljöpartiet i Region Stockholm
    Hantverkargatan 45
    112 21 Stockholm