Pressmeddelande -

Yrkeshögskolan får fler och nya teknikutbildningar

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar om att få bedriva YH-program som beviljats. Totalt handlar det om 35 000 utbildningsplatser, varav närmare 11 000 med start hösten 2023. En fjärdedel av de beviljade utbildningarna är inom teknikområdet.

Högt uppsatta klimatmål med gröna investeringar och elektrifieringen till följd av det, gör att behoven av kompetens förändras. Industrin behöver teknisk kompetens för en ännu smartare och mer hållbar produktion. Det behövs också mer kompetens med fokus på energiförsörjning och energieffektivisering för att klara energiomställningen.

- Yrkeshögskolan har en viktig och växande roll i kompetensförsörjningen av Sverige och svensk industri. Kompetens är och kommer att vara avgörande för att vi ska klara av de stora samhällsutmaningar vi står inför. Därför har myndigheten valt att prioritera utbildningar inom klimatomställning, energiförsörjning, hållbara transporter och elektrifiering, säger Jenny Twana, chef för enheten för ansökan och analys på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Myndigheten har också beviljat sex nya utbildningsinriktningar som inte funnits inom yrkeshögskolan tidigare; E-mobility-ingenjör, Projektledare inriktning vindkraft, Internet of Things-projektör, Instrumentingenjör, Vätgasingenjör och Electromoblity design engineer.

- Yrkeshögskolan är och vill vara en snabbfotad och flexibel utbildningsform med stark förankring i arbetslivet. Därför är det viktigt att vi lyssnar på branscherna och vågar förnya och förädla vår utbildningsportfölj i takt med att tekniken och arbetslivet förändras, säger Jenny Twana.

Sett till det totala utbudet i yrkeshögskolan är nu Teknik och tillverkning det största utbildningsområdet med cirka 18 procent av platserna, tätt följt av Ekonomi, administration och försäljning som har nästan lika stor andel. Data/IT, som fick många platser beviljade förra året, är det tredje största området med 16 procent av platserna. Därefter följer Samhällsbyggnad och byggteknik och Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Avstannad expansion

Efter flera år av kraftig expansion har ambitionen i år varit att bibehålla volymerna på yrkeshögskolans program.

- Det totala utbudet av utbildningsplatser på yrkeshögskolans program minskar med en procent. Det är ingen stor förändring, men det är ett trendbrott för en utbildningsform som byggts ut kraftigt de senaste åren och dubblerats sedan 2014, säger enhetschef Jenny Twana.

I årets ansökningsomgång har en tredjedel av de 1200 ansökningarna beviljats och enligt Jenny Twana är kraven på ansökningarna högt ställda.

- Konkurrensen mellan utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan är som vanligt hård och endast de allra bästa ansökningarna beviljas. Ett avslag innebär därför nödvändigtvis inte att ansökan är dålig eller att det inte finns något kompetensbehov, säger Jenny Twana.

Fyra av tio utbildningsplatser på distans

Samtliga län beviljas YH-program och fördelningen mellan storstadslänen och övriga landet ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. De platsbundna programmens geografiska hemvist har fått en mindre betydelse de senaste åren. Anledningen till detta är den ökande andelen distansutbildning och att utbildningar med fler studieorter ökar.

Av de utbildningsplatser som beviljas i denna ansökningsomgång är närmare fyra av tio (37 procent) på distans. Inom utbildningsområdet hälso- och sjukvård är sju av tio utbildningsplatser på distans.

Kontakt: Johan Lindahl, pressansvarig, 070 - 953 3373

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605

Relaterat innehåll