Pressmeddelande -

Goda möjligheter till jobb inom industrin för den med rätt utbildning

Kompetensbristen inom svensk industri oroar samtidigt som det är svårt att rekrytera studerande till viktiga utbildningar. I en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan beskrivs den avgörande kompetensutmaning många företag står inför.

Myndigheten för yrkeshögskolan publicerar idag Områdesanalys: Industriell produktion, som beskriver kompetensbehovet i branschen på 3-5 års sikt.

- Den tekniska utvecklingen inom industrin går fort, mycket fort. Som en konsekvens blir yrkesroller inom industrin alltmer avancerade och utbildningar behöver hela tiden anpassas och utvecklas för att kunna leverera den kompetens som arbetslivet efterfrågar, säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Karin Åkerman, som skrivit områdesanalysen.

En fjärdedel av de anställda inom teknikindustrin kommer, enligt Teknikföretagens medlemsundersökning, att behöva kompetensutveckling de närmaste åren. Det beror delvis på strävan mot en mer hållbar produktion, som kan uppnås med hjälp av nya teknologier, elektrifiering och digitala lösningar.

Hög andel i jobb

Den senaste statistiken från SCB visar att andelen som får jobb efter en YH-examen på teknikområdet är hög. Av de underhållstekniker som examinerades 2021 hade 98 procent jobb året efter examen. Av automationsteknikerna hade 96 procent jobb. Det är över yrkeshögskolans genomsnitt på 91 procent.

- För den med rätt utbildning finns det trots det ekonomiska läget goda möjligheter till jobb inom industrin de närmaste åren, säger Karin Åkerman.

Men trots kompetensbrist och stor efterfrågan på arbetskraft har många utbildningar på teknikområdet svårt att rekrytera tillräckligt många studerande och utbildningsplatser står tomma. Dessutom är andelen som tar examen lägre än på andra YH-utbildningar.

- Underutnyttjandet av de satsningar som görs på utbildning till teknikbranschen är ett dilemma. Det behövs kompetens för att framgångsrika företag ska kunna växa men utmaningen är fortfarande att få fler att söka sig till utbildning och jobb inom industrin, säger Karin Åkerman.

De fem yrkesroller för vilka efterfrågan spås öka mest inom de kommande tre åren är:

• automationstekniker

• mekaniker, reparatörer

• produktionstekniker

• CNC-operatörer

• drift-/underhållstekniker

Här hittar du omårdesanalysen i sin helhet.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat innehåll