Skip to main content

Falun värd för konferens om digitala tjänster

Nyhet   •   Okt 06, 2017 09:15 CEST

Den så kallade Välfärdsteknologisnurran visar hur stora besparingar Falun och andra kommuner kan göra genom bland annat digital nattillsyn, som innebär att en kamera eller sensorer övervakar nattsömnen.

Digitala tjänster kan bidra till att personer med funktionsnedsättning blir mer delaktiga i samhället och kan leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. Falun, en av Sveriges föregångskommuner på området, är värd för en konferens om hur tekniken kan införlivas i det dagliga livet.

- Införandet av digitala tjänster går väldigt olika snabbt på olika håll i Sverige. Falun är en kommun där man arbetar aktivt med införandet av digitala tjänster, därför tycker vi att det är naturligt att lägga en av våra fem konferenser här, säger Mille Salomaa-Lindström, utredare på Myndigheten för delaktighet som arrangerar konferensen.

Att införliva digitala tjänster i kommunens verksamheter skapar många nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Men det finns också utmaningar.

- Somliga kommuner och verksamheter upplever hinder på vägen. Det kan handla om juridik, hur man upphandlar, etiska frågor eller att man helt enkelt inte vet vilken teknik som finns eller hur den ska användas.

För att fylla de kunskapsluckor som visat sig finnas bidrar Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheten och Swedish Standards Institute med varsin programpunkt under konferensen. Även Faluns kommundirektör Dan Nygren, enhetschefen Carina Andersson och Lena Reyier från Välfärdsrådet, region Dalarna, deltar.

- Ungefär 100 personer har anmält sig till konferensen, varav de flesta är kommunala enhetschefer med stort ansvar för verksamhetsutvecklingen. Att vi får möjlighet att förmedla de här kunskaperna till så strategiskt viktiga personer är väldigt glädjande och hoppingivande, säger Mille Salomaa-Lindström.

Kontakt: Mille Salomaa-Lindström, mille.salomaa-lindstrom@mfd.se, 08-600 84 41

Full delaktighet för alla

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.