Pressmeddelande -

Vikten av att se all frånvaro som akut

Man får lätt intrycket av att ströfrånvaron inte utgör något större problem. Det många inte vet är att ströfrånvaro är en stark riskfaktor för att eleven kan utveckla sammanhängande och bestående frånvaro. Det händer sällan att en elev helt plötsligt slutar komma till skolan, utan det är tvärtom, något som växer fram under en längre tid och som oftast börjar med ströfrånvaro. Uppmärksammas inte frånvaron tidigt, är risken stor att den övergår till långvarig ogiltig frånvaro och i värsta fall leder till socialt och ekonomiskt utanförskap.

-När elever börjar utebli från lektioner leder det lätt till omfattande frånvaro utan att skolan tar tag i problemet. I många fall har det funnits tecken på tilltagande frånvaro redan på mellanstadiet, men att skolledningen inte tagit signalerna på tillräckligt allvar, menar Malin Gren Landell i sin bok ”Främja Närvaro”

Allt börjar med frånvaroregistrering

Syftet med registrering av frånvaro är ytterst att säkerställa elevernas rätt till utbildning. Genom att skolan uppmärksammar frånvaro signalerar man betydelsen av att eleverna är närvarande. En frånvarande elev behöver få uppleva sig som saknad. Med tydliga och kända rutiner för rapportering och registrering av frånvaro främjar skolorna ett bra kvalitetsarbete och ökar sin närvaro bland sina elever.

-Rektor bör, enligt Skolverkets allmänna råd om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Hen behöver skapa gemensamma rutiner för kontinuerlig frånvarorapportering. Rutinerna möjliggör att skolan kan uppmärksamma och ha en samlad bild av elevernas frånvaro samt se till att orsakerna till frånvaron skyndsamt utreds, menar utredaren för den statliga utredningen "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera" (SOU 2016:94).

Analysera frånvarostatistik

När en elev saknas i skolan finns det som regel en komplex problembild bakom, för att förstå och kunna bidra till att hjälpa, behövs en förståelse för elevens situation. Skolan behöver göra ett första grundläggande arbete genom att tidigt uppmärksamma, utreda, göra insatser på skolnivå och utvärdera att insatserna medför ökad skolnärvaro. Här är skolans frånvarostatistik en bra källa för att se mönstren. Utifrån mönstren kan sedan skolpersonal agera med rätt insatser i rätt tid för eleven. Skolorna har idag bra system som de kan ta som stöd i att ta fram frånvarorapporter och frånvaromönster.

- För att lyckas i arbetet med ökad skolnärvaro måste frånvarande elever uppmärksammas utifrån en korrekt frånvarostatistik. Det innebär att huvudmannen måste ha ett väl fungerande digitalt frånvarosystem som kopplas till schema där varje ämne framgår. Det underlättar om varje skolenhet ha en rutin för att säkerställa att undervisande lärare registrerar elevernas närvaro/frånvaro vid varje lektion. När alla elever från och med 1 juli 2018 dessutom ska garanteras en viss undervisningstid i varje enskilt ämne blir det omöjligt att hantera närvaro/frånvaro på annat sätt än i ett digitalt system. Det här ställer i sin tur större krav på skolornas digitala frånvarosystem som dels behöver vara lätt att använda och att de kan ta fram rätt statistik, säger Claudia Lidström Affärschef på Skola24.

- När vi är ute och föreläser om närvaroeffekten, trycker vi på vikten av att huvudmannen låter många olika professioner vara delaktiga i arbetet när man ska skapa eller revidera frånvarorutiner för att underlätta förståelse och bakomliggande tankar kring upplägget av rutinen. Samarbetet mellan olika professioner med olika relation till eleven, underlättar sannolikt implementeringen av frånvarorutinen på varje skolenhet. Samarbete är också oerhört viktigt i arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till skolan, avslutar Claudia Affärschef på Skola24.

Ämnen

 • Skola

Kategorier

 • student
 • skolnärvaro
 • skola24
 • skola
 • schema
 • närvaro
 • gymnasieskola
 • gymnasieelev
 • frånvaro
 • elev

Med eleven i fokus blir våra lösningar avgörande för en framgångsrik svensk skola. Skola24 är ett IT- och kunskapsföretag som är marknadsledande inom det skoladministrativa området. Vår ambition är att utveckla kvalificerade tjänster som förenklar skolan. Vi hjälper skola, förskola och fritids, att se utvecklingsutvecklingsmöjligheter inom resursoptimering, schema och det närvarofrämjande arbetet. Vi brinner för skolan och vill göra det möjligt för skolorna att leva upp till omvärldens förväntningar och krav.

Presskontakt

Magnus Elmshorn

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef Marknad och Kommunikations 0722-477229

Relaterat innehåll