Pressmeddelande -

Starka överlevnadsdata vid neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln

Patienter som behandlades med läkemedlet Afinitor mot spridd pNET, neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln, överlevde i median 44 månader – den längsta totala överlevnad som någonsin uppmätts vid avancerad pNET.

– Det här är ytterligare ett bevis för att målstyrda läkemedel har en viktig roll att spela i behandlingen av denna svåra cancersjukdom, säger Kjell Öberg, professor emeritus i onkologisk endokrinologi och en av de ledande experterna på området.

I Sverige får mellan 40 och 50 personer varje år diagnosen neuroendokrin tumör i bukspottkörteln, pNET (Pancreatic Neuroendocrine Tumor). Dessvärre får de flesta patienter sin diagnos först när cancern redan har spridit sig, något som påtagligt begränsar behandlingsmöjligheterna.

Nu visar data som presenterats vid den stora cancerkongressen ESMO 2014 i Madrid att behandling med cancerläkemedlet Afinitor (everolimus) åstadkommer den längsta totala överlevnad som någonsin visats i kontrollerade kliniska studier för den här patientgruppen, över tre och ett halvt år.

– Som läkare känns det väldigt tillfredsställande att vi nu får svart på vitt att behandling med målstyrda läkemedel verkligen förlänger livet hos utsatta cancerpatienter, säger Kjell Öberg, efter beskedet om starka överlevnadsdata för Afinitor.

Oetiskt inte ge Afinitor till hela patientgruppen
Emellertid uppnåddes inte statistiskt signifikant skillnad mot placebo, men detta har med största sannolikhet sin förklaring: År 2011 godkändes det målstyrda cancerläkemedlet Afinitor (everolimus), en så kallad mTOR-hämmare, för behandling av avancerad pNET. Godkännandet grundades på data från fas III-studien RADIANT-3 som visade att Afinitor plus BSC (Best Supportive Care = bästa stödjande vård) mer än fördubblade tiden utan tumörtillväxt eller -spridning jämfört med placebo + BSC, 11 månader mot 4,6 månader.
I ett tidigt skede stod det klart att det inte vore etiskt att låta patienter med en svår cancersjukdom stå kvar på en avsevärt sämre behandling. Studien, i sin dåvarande form, fick avbrytas i förtid och patienterna i placebogruppen erbjöds att korsa över till behandling med Afinitor, något som nästan var fjärde gjorde.

När de OS-data (OS = Overall Survival, total överlevnad) som nu presenterats vid ESMO 2014 beräknades hade hela 85 procent korsat över vilket sannolikt är förklaringen till att statistisk signifikans inte uppnåddes.

– Det här tumörområdet får betecknas som svårt och då är det extra viktigt med framsteg, säger Kjell Öberg som var en av forskarna bakom den studie som låg till grund för godkännandet av Afinitor vid avancerad pNET.

Fakta om neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln, NET
I Sverige får mellan 40 och 50 personer varje år diagnosen neuroendokrin tumör i bukspottkörteln, pNET (Pancreatic Neuroendocrine Tumor). Dessa tumörer utgår från hormonproducerande cellanhopningar i bukspottkörteln. Följden blir överproduktion av ett eller flera hormoner. Orsaken till att patienter söker läkare kan dels vara de symtom som den överdrivna hormonproduktionen orsakar, dels buksmärtor som en direkt följd av tumören eller av metastaser (dottertumörer). De flesta patienter, 65 procent, får sin diagnos i ett framskridet skede där tumören inte kan avlägsnas kirurgiskt eller redan har bildat metastaser.

Kort om Afinitor
Afinitor (everolimus) är en så kallad mTOR-hämmare. Läkemedlet tas som tablett och blockerar aktiviteten hos proteinet mTOR, som har betydelse för cancercellers delning och hämmar tillväxten av blodkärl som tumören behöver för att utvecklas. Afinitor stryper syre- och näringstillförseln till tumören. mTOR-hämning påverkar även tumörcellernas ämnesomsättning.

Afinitor är också godkänt för behandling av spridd hormonpositiv bröstcancer, spridd njurcancer samt, under namnet Votubia, för behandling av hjärntumörer av typen SEGA (subependymal giant cell astrocytom) och njurtumörer av typen angiomyolipom vid tuberös skleros complex.

De vanligaste förekommande (≥40%) biverkningarna som rapporterats under uppföljningsfasen var stomatit (blåsor i munnen), diarré och hudutslag.

RADIANT-3-studien
RADIANT-3 är en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad fas III-studie där 410 patienter med spridd neuroendokrin bukspottkörtelcancer deltog. Den ingår i det hittills största kliniska prövningsprogram som genomförts inom området spridd neuroendokrin cancersjukdom.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • målstyrd behandling
  • cancerläkemedel
  • esmo
  • mtor-hämmare
  • neuroendokrina tumörer
  • kjell öberg
  • pnet

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2012 till 57 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 6,7 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 125 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll