Pressmeddelande -

​Hemlösa ungdomar 6 dagar före jul

#vistårinteut Stockholm anser att myndigheter och politiker i Storstockholm bör gå in i stabsläge för att akut hitta boendelösningar för ungdomarna. Vi får in flertalet nödrop varje dag och det som sker runtom i Storstockholms kommuner kan inte beskrivas som något annat än en humanitär katastrof. Det behövs ett samlat grepp för att lösa situationen och vi uppmanar med det här pressmeddelandet myndigheter och lokalpolitiker att ta ansvar för situationen.

Bakgrund

Ungdomar i asylprocess som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna övergår från att vara kommunalt ansvar till att bli en statlig angelägenhet. De flyttas då till Migrationsverkets anläggningsboenden för vuxna. Några sådana boenden finns inte i Storstockholms närhet och de blir därför placerade där det finns plats. Det finns stora risker förknippat med detta eftersom kommuner som ungdomarna blir anvisade till inte alltid har beredskap att ta emot dem. Ungdomarna kan därför bli utan skolplats. Flytten sker ibland mitt i pågående termin och ofta med mycket kort varsel. Ungdomen blir i samband med flytt av med god man, lärare, socialsekreterare och sitt trygga sammanhang. Civilsamhället försöker bistå med att hitta skolplatser och nya kontaktytor, men det är inte alltid att det är möjligt. Många gånger återvänder därför ungdomarna till den kommun de har sitt nätverk i. Men eftersom de då saknar boende drivs de in i hemlöshet.

Vi räcker inte till

#vistårinteut har under det senaste året fått hundratals desperata rop på hjälp från artonåriga och åldersuppskrivna ensamkommande som hamnat i ett chocktillstånd när de desperat försöker hitta boende efter att ha fått besked om att tvingas flytta. I Storstockholm arbetar civilsamhället hårt för att hitta lösningar men vi räcker helt enkelt inte till. Lärare vittnar om elever som kommer med sina tillhörigheter till skolan för att ta med sig dem när lektionen är slut för att tillbringa nattenpå nattbussar och i trappuppgångar. Socialsekreterare berättar om hur de måste ge förtvivlade ungdomar besked om avslag på asylansökan och samtidigt be dem packa sin väska för en flytt nästa dag till en för dem helt okänd ort.

Även tjänstemän och politiker reagerar

Tjänstemän och kommunalpolitiker försöker förhålla sig till de unga som kommer tillbaka till kommunerna och signalerar djup frustration över att inte ha möjlighet att agera inom ramen för Kommunallagen och Socialtjänstlagen. Många tjänstemän och lokalpolitiker förstår det akuta läget som de unga flyktingarna lever i och visar ofta stor förståelse. Problemet är att de har regelverk de måste förhålla sig till. Därför behövs nu att inblandade parter får möjlighet att agera utanför regelverken för att bistå unga människor som är i akut behov av insatser. I ett försök att lösa situationen har regeringen beslutat att rikta särskilda statsbidrag med syfte att förhindra omflyttningar av unga i asylprocess. Det är lovvärt, men det räcker inte. (regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/).

Barn och unga försvinner, skadar sig själva eller avlider

Att vara hemlös innebär att leva i stor otrygghet. Det är inte ett liv en människa väljer frivilligt och definitivt gör inte barn och unga det. Barnombudsmannen visar i sin rapport ”Ensamkommande barn som försvinner” hur en stor grupp barn och unga har försvunnit i Sverige (barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/ny-rapport-om-ensamkommande-barn-som-forsvinner/). En flytt av en ensamkommande ungdom är behäftad med direkt livsfara. Fjorton självmord i gruppen ensamkommande har inträffat bara under 2017. Av dessa fjorton har fem ungdomar suiciderat under de senaste fem veckorna.

Systematisk diskriminering av ensamkommande

#vistårinteut Stockholmmenar att det vi ser är ett uttryck för en systematisk diskriminering av en specifik grupp unga flyktingar. Ungdomarna blir måltavlor i ett ställningskrig som har lite att göra med deras individuella behovsprövning. Deras grundläggande mänskliga rättigheter är åsidosatta. De är föremål för rättsosäkra asylprövningar vilket vi visar i rapporten om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga (vistarinteut.org/rapport-om-rattsosakerhet-i-asylprocessen-for-ensamkommande-barn-och-unga-min-mamma-ar-blind-pa-ena-orat-och-min-pappa-odlar-bomber/). I ett drygt hundratal fall beskriver rapporten hur ungdomar har blivit utsatta för godtyckliga åldersuppskrivningar. De medicinska åldersbedömningar som genomförs med en metod som enligt expertis saknar evidens (www.svd.se/om/rattsmedicinalverket).

Förslag på åtgärder - före jul

#vistårinteut Stockholm menar att det nu krävs extraordinära åtgärder för att asylsökande och papperslösa unga ska få en värdig och human tillvaro. Vi kan inte passivt se på när ungdomar sover på gatorna i kommunerna runt om i Storstockholm mitt i vintern. Det behövs en tak-över-huvudet-garanti och den behövs före jul. För att uppnå det krävs att undantag görs. Ett stabsläge öppnar upp för att göra avsteg från gällande regelverk för att lösa en situation som är av extraordinär karaktär. Stabsläge innebär att vi visar lagstiftningen tillbörlig respekt i vår strävan att bistå människor i nöd.

Vi ber om ert stöd för att bereda de unga trygga sovplatser före jul. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Hjälp oss - bidra till en positiv förändring.

#vistårinteut Stockholm

Kontakt
Charlotte Lilja Pittuco
Lina E. Johansson
vistarinteut.stockholm@gmail.com

Ämnen

  • Juridik

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand this", was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Presskontakt

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterat innehåll