Gå direkt till innehåll
Helsingborg renare och rikare med fjärrvärme

Pressmeddelande -

Helsingborg renare och rikare med fjärrvärme

Hur skulle Helsingborgsregionen se ut utan fjärrvärme? Svaret är smutsigare, fattigare och med större förbrukning av jordens resurser. Det visar en studie från WSP.

I studien jämförs dagens energisystem i regionen (Helsingborg, Ängelholm och del av Landskrona) med ett alternativt scenario utan fjärrvärme för värmeförsörjningen. Effekterna blir stora:

  • Utsläppen av koldioxid skulle vara 131 000 ton större, motsvarande 73000 bilar
  • 1 358 personer färre skulle ha ett jobb
  • Den lokala köpkraften skulle minska med 196 miljoner kronor
  • Uttaget av naturresurser - primärenergi - skulle bli sex gånger större

– Fjärrvärmens miljöfördelar är kända sedan tidigare, däremot har vi inte förstått vilken betydelse den har för samhällsekonomin. Studien syftar till att tydliggöra det, säger Lars-Inge Persson, chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.

Studien, som gjorts av WSP Sverige, använder den så kallade rAps-modellen, Regionalt analys och prognossystem. Analysen baseras på energiförsörjningen i regionen år 2013 (basscenario) kombinerat med byggnadsdata från SCB.

I alternativscenariot ersätts fjärrvärmen med en mix av värmepumpar, naturgas, biobränsle, elpanna och direktel. Kraftvärmeelen antas bli ersatt med nordisk residualel.

Färre jobb, sämre ekonomi
rAps-körningarna visar att den totala sysselsättningseffekten blir minus 1 358 personer; en direkt effekt om minus 800 personer och en indirekt på minus 558 arbetstillfällen.

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten skulle bli 293 Mkr mindre om fjärrvärmen inte fanns i regionen. Den disponibla inkomsten beräknas bli 196 MSEK lägre på grund av att de personer som sägs upp erhåller arbetslöshetsersättning i stället för lön. Den minskade sysselsättningen påverkar även kommunernas skatteintäkter. De minskar med 90 miljoner kronor, motsvarande 1000 grundskoleplatser.

- Det är häpnadsväckande siffror, även för oss som dagligdags arbetar med fjärrvärme, som visar vilken enorm betydelse fjärrvärmen har för regionen, säger Lars-Inge Persson.

Större utsläpp
Miljöpåverkan av dagens fjärrvärme har jämförts med alternativscenariots, räknat som koldioxidekvivalenter. Dagens energisystem leder till CO2-utsläpp på knappt 75 000 ton/år. I alternativscenariot beräknas de bli nära tre gånger större, 206 000 ton/år, eller motsvarande 73 000 bilar om året.

Förutom ökade koldioxidutsläpp skulle det alternativa scenariot innebära att utsläppen av bland annat partiklar och kväveoxider ökar genom en ökad användning av naturgas och biomassa. En del av förbränningen skulle ske lokalt och då ge upphov till hälsoeffekter. Detta gäller till exempel vedeldning i småhus.

Även koldioxidutsläpp har en samhällelig kostnad. Studien använder den generella koldioxidskatten för att värdera den samhällsekonomiska kostnaden då skatten implicit uttrycker politikernas värdering av koldioxidreducering. Koldioxidskatten i dagsläget motsvarar 1 050 SEK/ton. Det innebär att den samhällsekonomiska nyttan av minskade koldioxidutsläpp genom fjärrvärme i energisystemet blir cirka 137 MSEK/år.

Mer naturresurser
Studien jämför också effekten på behovet av primärenergi. Enkelt uttryckt är det hur mycket energi som kommer från jungfruliga naturresurser. Här blir skillnaderna ännu större: 235 GWh/år i dagens energisystem mot 1 500 GWh/år i scenariot utan fjärrvärme. I ett scenario utan fjärrvärme blir alltså
uttaget av jungfruliga naturresurser sex gånger större än med dagens system. Det motsvarar den energimängd som skulle behövas för att värma hela Köpenhamn om de hade ett likadant fjärrvärmesystem som Helsingborg. Eller att varje hushåll i regionen åkte sträckan Helsingborg-Stockholm tur och retur 18 gånger med en modern bil.

Studien har genomförts av WSP Sverige på uppdrag av Öresundskraft AB. WSPs arbete har letts av Agneta Persson

 

Mer information
Lars-Inge Persson, chef AO Kraft & Värme, Öresundskraft, tel. 070-617 39 05.
Agneta Persson
, projektledare, WSP Sverige AB, tel. 010-722 86 98
Göran Skoglund
, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige