Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Översyn av kollektivtrafikförvaltningen visar allvarliga brister

Tisdag 11 februari överlämnades den fördjupade externa revisionen gällande kollektivtrafikförvaltningen. Revisionen lyfter fram felaktigt handhavande av IT-system som orsaken till att leverantörer fått för hög ekonomisk ersättning, samt pekar också på allvarliga brister i arbetsmiljön.

I oktober 2019 fick regiondirektören kännedom om att felaktiga utbetalningar från kollektivtrafikförvaltningen till leverantörer kan ha skett. Regiondirektören tillsatte då i samråd med regionstyrelsens ordförande en extern revision av verksamheten vid kollektivtrafikförvaltningen.

Den externa revisonen indikerade brister i den interna kontrollen och styrningen inom kollektivtrafikförvaltningen, samt sannolika jävsförhållanden. Region Dalarna gjorde då en polisanmälan om misstänkt trolöshet mot huvudman, samt beställde en fördjupad extern revision som nu är klar:

– Revisionen visar på bristande kompetens i handhavandet av skattebetalarnas pengar och bristande ansvarstagande. Vi ser mycket allvarligt på det som skett och har redan vidtagit samt kommer vidta ytterligare åtgärder, säger Ulf Berg (M), ordförande i regionstyrelsen.

Den fördjupade externa revisonen visar att:

  • Region Dalarna har betalat för höga kostnader för servicetrafiken, preliminärt mellan 50-100 miljoner kronor under två år, vilket beror på felaktigt handhavande av it-system. Leverantörer har fått betalningar för resor som inte har utförts.
  • Förvaltningsledningen har känt till jävsförhållande, utan att vidta åtgärder.
  • Allvarliga brister i arbetsmiljö, bland annat indikationer om kränkande särbehandling.

– Bristerna i arbetsmiljön är oacceptabla. Därför har vi nu kopplat in företagshälsan för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör, Region Dalarna.

Med anledning av den externa revisionen sammanträdde kollektivtrafiknämnden den 11 februari och beslutade följande:

  1. Förvaltningschefen uppdras att skyndsamt utreda och vidta lämpliga åtgärder i anledning av de allvarliga arbetsmiljöproblem som KPMG rapporterat i syftet att undanröja eller minimera riskerna för ohälsa.
  2. Förvaltningschefen uppdras att skyndsamt vidta föreslagna åtgärder som identifierats av KPMG som brister i SAM3001 för att säkerställa att transportörsbetalningarna blir korrekta.
  3. Förvaltningschefen uppdras att säkerställa rutiner för ledning, styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten.
  4. Förvaltningschefen uppdras att säkerställa att all personal får kännedom om regionens Antikorruptionspolicy samt riktlinjer för att motverka mutor, korruption och jäv. Förvaltningschefen säkerställer och ansvarar för att efterlevnad sker.
  5. Förvaltningschefen uppdras att upprätta förslag till yttrande till regionens revisorer i anledning av granskning av avtalskontroll i kollektivtrafiken senast 2020-03-20.
  6. Förvaltningschefen uppdras att göra en översyn av de tilläggsavtal som tillkommit efter trafikavtalens (huvudavtalen) tecknande och vidta de åtgärder som bedöms erforderliga.

Tillsvidare fortsätter Karin Stikå Mjöberg som tillförordnad förvaltningschef och Joakim Bergman som tillförordnad biträdande förvaltningschef. Rekryteringen av en ny förvaltningschef för kollektivtrafikförvaltningen har inletts.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Relaterat innehåll

Om Region Dalarna

Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Tillsammans jobbar vi mot målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige