Gå direkt till innehåll
Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 12 juni

Pressmeddelande -

Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 12 juni

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 12 juni:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 1 395
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 23
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 6
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 89*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 368

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Region Dalarna fortsätter utöka provtagningen
– Det känns bra att vi har nu en överenskommelse mellan staten och regionerna. Under måndagen håller regionstyrelsen ett extra sammanträde där jag avser att ge regiondirektören i uppdrag att prioritera och öka provtagningskapaciteten i Dalarna, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

I går, den 11 juni, blev det klart att Statens kommuner och regioner, SKR, och regeringen tecknat en överenskommelse om ökad nationell testning för covid-19, målet är minska smittspridningen samt begränsa smittans effekter.

– Provtagning och smittspårning behöver öka på ett långsiktigt hållbart sätt. Den provtagning vi gör måste vara ändamålsenlig och vi vet också att behoven av provtagning kommer variera över tid. Vi har senaste månaden märkbart byggt upp vår provtagning. Nu tar vi nästa steg, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör.

Överenskommelsen mellan SKR och staten gäller huvudsakligen PCR-prov, även kallat virusprov, som visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion, men också serologiprov, även kallat antikroppsprov, som visar tecken på genomgången sjukdom.

PCR-prov är avgiftsfria för alla, serologiprov är avgiftsfritt för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst. Enligt överenskommelsen ska medborgare också kunna erbjudas serologiprov men då mot en egenavgift.

– Vi kommer nu att ytterligare förstärka den provtagning vi har inom Region Dalarna. Vi kommer föreslå till regionfullmäktige att en egenavgift för serologiprover fastställs till 200 kronor, så att dalfolket får möjlighet att testa om de har haft covid-19, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Överenskommelsen mellan SKR och staten omfattar totalt 1,2 miljarder kronor samt utöver det löpande ersättning per taget prov för såväl PCR- som serologiprov.

Ny plan för provtagning av covid-19 inom samhällsviktiga verksamheter i Dalarna
Region Dalarna har tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna, som samverkat med representanter från Dalarnas kommuner, tagit fram en plan för ökad provtagning av personal inom länets samhällsviktiga verksamheter som insjuknar med symtom på covid-19. De prover som kommer att tas är PCR-prov, även kallat virusprov, som visar om den som provtas haren pågående covid-19-infektion.

– Det är viktigt att provta personal inom samhällsviktig verksamhet för pågående covid-19-infektion både för att minska smittspridning men också för att de snabbare ska kunna återgå till arbetet vid ett negativt provsvar och nu finns succesivt ökande kapacitet för att även provta dessa personer, säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

Den 10 juni inleddes provtagning av personal inom länets polis och räddningstjänst som insjuknar med symtom på covid-19. Den ökade provtagningen inom länets samhällsviktiga verksamheter sker successivtkommande veckor och i nästa steg kommer provtagning erbjudas verksamheter som Länsstyrelsen identifierat som viktiga för länets krishanteringsförmåga.

– Målsättningen är att kunna erbjuda provtagning till all samhällsviktig personal i länet som insjuknar med symtom på covid-19, men det finns kapacitetsbegränsningar både inom själva provtagningen och inom analys av prover och genom att öka provtagningen stegvis riskerar inte provtagningen av inneliggande patienter, vård och omsorgspersonal och i synnerhet de särskilda boendena trängas ut, säger Roger Larsson.

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter, anläggningar, och tjänster som har avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Det är verksamheter som bedrivs av både privata och offentliga aktörer.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats: https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

Folkhälsomyndighetens pioritetsordning för PCR-prover:

 • Prioritetsordning 1: Patienter, omsorgstagare och vid smittskyddsåtgärder
 • Prioritetsordning 2: Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Prioritetsordning 3: Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet
 • Prioritetsgordning 4: Övriga relevanta delar av samhället

Lär mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/pcr-test/

Följ regionfullmäktige live via internet
Den 15 och 16 juni sammanträder regionfullmäktige i Dalarna med början första dagen klockan 9:30. Vi direktsänder från regionfullmäktige i Kristinehallen i Falun på youtube.com/regiondalarna1

På grund av den rådande situationen med covid-19 minskas antalet ledamöter på plats från ordinarie 83 personer till 43 personer, något som har godkänts enhälligt av samtliga partiers gruppledare.

Direktlänk till sändningen: https://bit.ly/2kNIpjh

Intervjutider för media
Måndag, onsdag och fredag mellan klockan 15:00-16:00 finns smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag fredag den 12 juni klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

 • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:
2020-06-11: Smittskydd Dalarna stänger en restaurang i Borlänge. Smittskydd Dalarna har torsdagen den 11 juni tagit beslut om att stänga en restaurang i Borlänge kommun efter att brister gällande trängsel inte åtgärdats trots tidigare inspektion. Borlänge kommuns miljökontor gav först den aktuella restaurangen en anmärkning och efter bedömning att brister inte åtgärdats anmälde miljökontoret därefter ärendet till Smittskydd Dalarna. ”Så fort åtgärder vidtagits för att åtgärda bristerna får restaurangen öppna igen. Det är jätteviktigt att vi håller i det här med fysisk distansering och håller avstånd för att vi nu i sommar inte ska få en ökad smittspridning och ökad belastning på vården”, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

2020-06-10: Medicinkliniken på Mora lasarett har öppet: ”Viktigt att man kommer på sina bokade besök”. Det har felaktigt förekommit uppgifter i media att medicinkliniken på Mora lasarett har stängt. Medicinkliniken har öppet, det handlar om ett tillfälligt intagningsstopp på en vårdavdelning och berör inte övrig verksamhet. ”Det är viktigt att man kommer på sina bokade besök”, säger Helene Kviele, överläkare och verksamhetschef medicinkliniken Mora lasarett.
Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/medicinkliniken-pa-mora-lasarett-har-oppet-viktigt-att-man-kommer-pa-sina-bokade-besok/

2020-06-10: Region Dalarna utökar provtagning och smittspårning inom hemtjänsten. Region Dalarna har den senaste veckan kraftigt utökat provtagningen på särskilda boenden i länet, både kommunala och privata boenden. Regionen vill nu i samråd med kommunerna arbeta för att öka provtagningskapaciteten för PCR-prov/virusprov även inom hemtjänsten. Motsvarande smittspårning, som nu sker på de särskilda boendena, ska därmed kunna utföras även bland brukare och personal inom hemtjänsten. ”Vi befinner oss i ettavgörande läge när det gäller corona. Nu gäller det att vi håller i och håller ut. Tillsammans med kommunerna vill regionen fortsätta samarbetet och säkra hela vårdkedjan kring corona-patienter. Personal inom hemtjänsten är en nyckelgrupp när det gäller att skydda de mest sköra och utsatta”, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).
Det finns två olika typer av prov som kan användas vid covid-19. Det ena är PCR-prov, även kallat virusprov, som visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion. Det andra är serologiprov, även kallat antikroppstest, som visar om den som provtas har haft en covid-19-infektion och har utvecklat antikroppar.

2020-06-10: Folktandvården öppnar verksamheten stegvis. Folktandvården öppnar nu successivt verksamheten i länet för att ta kunna ta emot fler patienter. Till en början handlar det främst om tandvård för barn och ungdomar: ”Det är glädjande att vi kan öppna upp tandvården igen, men under lång tid framöver behöver vi arbeta utifrån den prioriteringsordning som gäller inom Region Dalarna”, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef Folktandvården i Dalarna.
Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/folktandvarden-oppnar-verksamheten-stegvis/

2020-06-09: Region Dalarna har den senaste veckan kraftigt utökat provtagningen på särskilda boenden i länet, både kommunala och privata boenden. Tidigare provtogs alla brukare och all personal med symptom. Nu provtas alla som har haft kontakt med en covid-19-sjuk person, oavsett om de har symtom eller inte. Dessutom upprepas provtagningen efter tre dygn om provet är negativt vid det första tillfället. Utöver aktiv smittspårning, enligt ovan, införs även screening på alla boenden. Det innebär obligatorisk provtagning av alla brukare som kommer till boendet, oavsett om man skrivs in från hemmet eller tillfälligt har vårdats på sjukhus. ”Vi vill snabbt identifiera och isolera smittade för att på bästa sätt skydda de äldre från covid-19 och då är en utökad provtagning på särskilda boenden mest ändamålsenligt. Det här medför en upp till tiofaldig ökning av provtagning på boende där man har ett fall”, säger Roger Larsson, chefläkare, Region Dalarna.
Den här veckan inleds även provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet som insjuknar med symtom på covid-19. Det prov som erbjuds är PCR-prov/virusprov för att hitta/diagnosticera akut sjukdom. Initialt kommer personal inom räddningstjänst och polis att ges att möjlighet att via 1177.se kunna boka tid vid valfri provtagningsenhet. Vilka prover tar Region Dalarna för covid-19?
Det finns två olika typer av prov som kan användas vid covid-19. Det ena är PCR-prov, även kallat virusprov, som visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion. Det andra är serologiprov, även kallat antikroppstest, som visar om den som provtas har haft en covid-19-infektion och har utvecklat antikroppar.
Läs mer om Region Dalarnas provtagning för covid-19 här:
https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-arbetar-for-att-oka-provtagningen-av-covid-19/

2020-06-09: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 23) har totalt: 387 fall konstaterats i Borlänge kommun, 359 i Falu kommun, 86 i Ludvika kommun, 69 i Gagnef kommun, 59 i Leksand kommun, 58 i Mora kommun, 55 i Avesta kommun, 37 i Smedjebacken kommun, 37 i Säter kommun, 32 i Hedemora kommun, 30 i Vansbro kommun, 26 i Rättvik kommun.
Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje tisdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 3 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

2020-06-09: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 23: 56 i Borlänge kommun, 27 i Falun kommun, 15 i Ludvika kommun, 12 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 7 i Avesta kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 5 i Smedjebacken kommun, 2 i Vansbro kommun, 1 i Malung-Sälen kommun, 2 i Rättvik kommun, 4 övriga.
Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkhälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna. Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje tisdag.

2020-06-05: Antalet konstaterade fall ökar i norra Dalarna. Sedan den 12 mars till och med den 31 maj har 403 patienter med konstaterad covid-19 vårdats på Falu lasarett. Sedan toppen den 20 april har antalet inneliggande och IVA-vårdade covid-19-patienter reducerats i Region Dalarna, men många insjuknar fortfarande i länet och behöver sjukhusvård: ”Det är inte lika många som när det var som värst, men minskningen har avstannat och vi har fortfarande många patienter som blir sjuka i covid-19 och som behöver vård. Därför är det jätteviktigt att alla fortsätter att följa rekommendationerna för att hindra smittspridning, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare. Smittskydd Dalarna kan se att det finns en ökad smittspridning i de norra delarna av länet, bland annat i Mora: ”Nu är det viktigt att vi fortsätter hålla fysisk distans och tvättar händerna ofta för att inte öka smittspridningen och belasta sjukvården ytterligare”, säger Helena Ernlund.

2020-06-05: Region Dalarna arbetar för att öka provtagningen av covid-19.Region Dalarna har i uppdrag från regeringen via Folkhälsomyndigheten att utöka provtagningen för covid-19. Läs mer om Region Dalarnas provtagning för covid-19 och vad Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare, säger om provtagning, här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-arbetar-for-att-oka-provtagningen-av-covid-19/

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben
Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna:
https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats:
https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst 010-249 90 20

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

Region Dalarna
Box 712
79129 Falun
Sverige