Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sanofi-aventis och Regeneron uppdaterar aflibercept (VEGF Trap) genom kliniskt utvecklingsprogram inom onkologi

Nyligen presenterade sanofi-aventis och Regeneron Pharmaceuticals, Inc. en uppdatering av det kliniska utvecklingsprogrammet för aflibercept, inklusive resultat från en fas 2-studie av avancerad äggstockscancer.

Företagen meddelade även att sex abstrakt som beskriver resultaten från kliniska prövningar med aflibercept kommer att presenteras vid the American Society of Clinical Oncologys (ASCO) kommande årsmöte och ytterligare två abstrakt sammanfattades i ASCO:s protokoll. Samtliga abstrakt finns tillgängliga på ASCOS:s webbplats, www.asco.org. Aflibercept, ett innovativt fusionsprotein med Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) som måltavla, håller på att utvecklas av Sanofi-aventis och Regeneron för behandling av flera olika cancertyper.

Fas 3-studier av aflibercept i kombination med kemoterapi
Sanofi-aventis och Regeneron håller för närvarande på att enrollera patienter i USA, Europa och andra länder världen över i fyra fas 3-studier på ca 4 000 patienter, som kombinerar aflibercept med kemoterapiregimer av standardtyp:

- Andrahandsbehandling vid metastaserande kolorektal cancer i kombination med folinsyra, 5-FU och irinotecan.
- Förstahandsbehandling vid metastaserande pankreascancer i kombination med gemcitabin.
- Förstahandsbehandling vid metastaserande androgenoberoende prostatacancer i kombination med docetaxel och prednison.
- Andrahandsbehandling vid metastaserande icke småcellig lungcancer i kombination med docetaxel.

En förstalinjestudie, fas 2 av aflibercept vid metastaserande kolorektal cancer i kombination med folinsyra, 5-FU och oxaliplatin förväntas påbörjas senare i år.

Fas 2-studie av aflibercept som enda medel vid avancerad äggstockscancer
Företagen rapporterade resultat från en randomiserad, dubbelblind, fas 2-studie på 215 kvinnor med avancerad äggstockscancer som behandlades med aflibercept i dosen 2 milligram per kilogram (mg/kg) eller 4 mg/kg varannan vecka. Behandlingsresponsen bedömdes både av de kliniska utredarna och av en oberoende granskningskommitté (IRC, independent review committee). Utredarnas bedömning enligt RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) visade att responsfrekvenserna var 7,3 procent med dosen 4 mg/kg och 3,8 procent med dosen 2 mg/kg. Enligt bedömning av IRC, erhöll patienterna en responsfrekvens enligt RECIST-kriterierna på 4,6 procent i studiearmen med 4 mg/kg och 0,9 procent i studiearmen med 2 mg/kg. Studiens primära endpoint uppnåddes inte, dvs. att påvisa att patienterna i endera studiearmen hade uppnått en responsfrekvens med RECIST enligt bedömning av IRC, som var statistiskt påtagligt högre än 5 procent. Resultaten överensstämde med interimdata för samma prövning som meddelades vid 2007 års ASCO-möte. Respons på CA-125, en viktig markör för sjukdomsaktivitet vid äggstockscancer, var en betydelsefull sekundär endpoint i studien. Responsfrekvenserna, definierade som åtminstone 50 % reduktion av CA-125-proteinnivåerna, var 11,6 % hos utvärderingsbara patienter som behandlats med 4 mg/kg och
11,5 % hos utvärderingsbara patienter som behandlats med 2 mg/kg.

Arton (13,8 %) av de 130 utvärderingsbara patienterna med respons på CA-125 från båda dosgrupperna hade antingen respons enligt RECIST (bedömt av IRC) eller respons på CA-125.

I hela studiepopulationen, enligt bedömning av IRC, var den progressionsfria överlevnaden 13,3 respektive 13,0 veckor med doserna 4 mg/kg respektive 2 mg/kg. Den totala medianöverlevnaden var 49,3 respektive 55,4 veckor med doserna 4 mg/kg respektive 2 mg/kg.

Av de 40 patienter i båda dosgrupperna som hade utvärderingsbar ascites vid baslinjen, hade 77,6 % antingen fullständigt försvinnande eller stabilisering av ascites under studieperioden enligt utredarnas granskning.

Biverkningarna vid behandling med aflibercept var typiska för denna klass av anti-angiogena medel, där hypertoni var den vanligaste oönskade händelsen av grad 3/4. Andra oönskade händelser av grad 3/4 som förekom hos åtminstone 5 % av patienterna omfattade buksmärta, anorexi, artralgi, asteni, diarré, dysfoni, trötthet, huvudvärk, proteinuri och kräkningar. Tarmperforationer observerades hos 1,8 % av patienterna. Det förekom inga signifikanta skillnader i fråga om säkerhet mellan dosgrupperna.

- Det är ett uppmuntrande resultat som har rapporterats om användningen av aflibercept som enda medel i denna patientpopulation med avancerad äggstockscancer, för vilka få terapeutiska möjligheter finns tillgängliga, uppgav Dr. Marc Cluzel, Senior Vice President, Sanofi-aventis Research and Development. Vi och Sanofi-aventis fortsätter att utvärdera data från denna prövning för att avgöra vilka steg som ska tas i fortsättningen för aflibercept vid avancerad äggstockscancer, kommenterade George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., VD för Regeneron Research Laboratories.

Fas 2-studier av aflibercept vid symtomatisk malign ascites (SMA)
En av de tidiga kliniska studierna av aflibercept, sammanfattad i de publicerade ASCO-abstrakten (abstrakt # 14598), är en icke-blind studie av patienter med avancerad äggstockscancer och SMA som behandlades med aflibercept i dosen 4 mg/kg varannan vecka. I den studien uppnådde 8 av de 10 utvärderingsbara patienterna en responsfrekvens på upprepad paracentes, studiens primära endpoint, definierad som åtminstone en fördubbling av tiden fram till första paracentes jämfört med baslinjens genomsnittsvärde. Andra oönskade händelser av grad 3-4 inkluderade tarmhinder, illamående, kräkningar, anorexi, ödem, allmän försämring av hälsotillståndet och ett fall av tarmperforation.

En dubbelblind, placebokontrollerad fas 2-prövning på 54 patienter med avancerad äggstockscancer med SMA har genomförts till omkring två tredjedelar. Studiens primära endpoint är tid fram till upprepad paracentes.

Fas 1-studier av aflibercept i kombination med kemoterapi
Resultaten från fyra fas 1-studier med dosupptrappning av aflibercept i kombination med kemoterapi vid solida tumörer kommer att presenteras vid ASCO. Aflibercept undersöktes i kombination med två standardregimer vid behandlingen av kolorektal cancer: FOLFOX-4 (abstrakt # 3556) och irinotecan, 5-fluorouracil och leucovorin (I-LV5FU2) (abstrakt # 3557). Aflibercept undersöktes också i kombination med docetaxel (abstrakt # 3599) och gemcitabin (abstrakt # 3558), båda används i stor utsträckning i behandlingen av flera solida tumörtyper.

Resultaten från dessa studier klarlägger orsaken till tumörtyperna, kemoterapikombinationerna och de doser som väljs i kombinationsstudierna i fas 3, som för närvarande är under uppsegling.

NCI-studier
Mer än 12 studier utförs just nu i samverkan med National Cancer Institute (NCI), Cancer Therapy Evaluation Program (CTEP, utvecklingsprogram för cancerbehandling). Dessa utvärderar aflibercept som enda preparat eller i kombination med kemoterapiregimer för en mängd olika cancerindikationer.Preliminära resultat från två av dessa studier kommer att presenteras som posters vid ASCO och visa aktiviteten hos aflibercept som enda medel vid metastaserande kolorektal cancer (abstrakt # 4027) och glioblastom/anaplastiska gliom (abstrakt # 2020).

I synnerhet rapporterade utredarna preliminära resultat från en studie på 48 patienter med antingen återkommande temozolomid-resistenta glioblastoma multiforme eller anaplastiska gliom vid första recidivet. Respons uppnåddes hos 50 % av patienterna med anaplastiska gliom och hos 30 % av patienterna med glioblastom. Oönskade händelser av grad 3 omfattade trötthet, hypertoni, hand-fotsyndrom, lymfopeni, trombos och proteinuri.


Om aflibercept (VEGF Trap) inom onkologi
Aflibercept är ett helhumant, lösligt fusionsprotein baserat på VEGF-receptorn med en unik verkningsmekanism. Det är en potent angiogeneshämmare som binder VEGF-A hårdare än monoklonala antikroppar. Det blockerar alla VEGF-A-isoformer och hämmar den placentara tillväxtfaktorn (PIGF), en annan angiogen tillväxtfaktor som har visat sig ha betydelse för tumörangiogenesen. VEGF Trap har en relativt lång halveringstid på ca två veckor. Andra anti-VEGF-läkemedel har godkänts för vissa cancerindikationer och neovaskulär, åldersrelaterad makuladegeneration.

Om Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron är ett helt integrerat biofarmaceutiskt företag, som upptäcker, utvecklar och kommersialiserar läkemedel för behandling av allvarliga medicinska tillstånd. Förutom ARCALYSTTM (rilonacept), injektion för subkutant bruk, Regenerons första kommersialiserade produkt, har företaget terapeutiska kandidater i kliniska prövningar för möjlig behandling av cancer, ögonsjukdomar och inflammatoriska sjukdomar samt prekliniska program för andra sjukdomar och rubbningar. Ytterligare information om Regeneron och aktuella nyhetspubliceringar finns tillgängliga på Regenerons hemsida på www.regeneron.com.

Media Relations: Tel. : (+) 33 1 53 77 44 50 - E-mail : MR@sanofi-aventis.com
Investor Relations : Tel. : (+) 33 1 53 77 45 45 - E-mail : IR@sanofi-aventis.com

Om sanofi-aventis
Sanofi-aventis är ett ledande globalt läkemedelsföretag som upptäcker, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi-aventis är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi-aventis.se

 

 

Ämnen

Kontakter

Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner (föräldraledig t.o.m. 08/2024)

Lovisa Fasth

Presskontakt Communications Business Partner

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Sverige