Gå direkt till innehåll
Fotograf - John Jonsson
Fotograf - John Jonsson

Pressmeddelande -

Fritidsbåtar i fokus när sjöräddningssommaren summeras

Under sommaren genomförde Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral närmare 800 sjöräddningsinsatser, varav en majoritet av dessa insatser genomfördes gentemot olika fritidsbåtar. Västra Götalands län stod för den största andelen insatser, följt av Stockholms och Skåne län.

- Sommarmånaderna innebär högsäsong för vår sjöräddningsverksamhet och går också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. I likhet med fjolåret fortsätter den breda majoriteten av alla inkomna larm att handla om olika fritidsbåtar. Det fina sommarvädret kan tillsammans med fler nyblivna båtägare ha bidragit till denna utveckling, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.

Storstadsregionerna stod för den största andelen räddningsinsatser under sommaren. Flest insatser genomfördes i Västra Götalands län (173 stycken), följt av Stockholms län (161) och Skåne län (98). Totalt genomförde Sjöfartsverket 779 sjöräddningsinsatser i hela landet mellan maj och augusti.

- Trots en viss minskning i antalet sjöräddningsinsatser under sommaren ligger siffrorna fortsatt i linje med snittet för de senaste sex åren. Motorhaverier och grundstötningar utgör tillsammans med snabba väderomslag några av sommarens vanligaste larmorsaker, säger Annika Vestergård.

Sjöfartsverket passar samtidigt på att lyfta fram några konkreta säkerhetsråd för både nyblivna och mer erfarna båtägare.

- För att undvika att hamna i ett utsatt läge som fritidsbåtsägare är det viktigt att planera sin resa i god tid innan. Säkra upp att båten är i trim, håll koll på vädret och använd alltid flytväst, säger Annika Vestergård.

Sett till antalet sjöräddningsinsatser blev juli den mest intensiva sommarmånaden för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral med totalt 345 insats, följt av juni (183) och augusti (174).


Fakta – Antalet räddningsinsatser mellan maj – augusti

Källa: Sjöfartsverkets egen statistik över antalet sjö- respektive flygräddningar mellan maj - augusti under perioden för 2012-2021


Fakta - Antalet sjöräddningsinsatser fördelat per geografiskt område

 1. Västra Götalands län (173)
 2. Stockholms län (161)
 3. Skåne län (98)
 4. Mälaren (48)
 5. Kalmar län (43)
 6. Hallands län (38)
 7. Vättern (22)
 8. Östergötlands län (21)
 9. Norrbottens län (16)
 10. Gävleborgs län (13)

Källa: Sjöfartsverkets egen sjöräddningsstatistik för perioden 2021-05-01 – 2021-08-31. Statistiken är fördelad över Sjöfartsverkets olika räddningsområden, vilket inkluderar både län samt svenskt sjöterritorium.


Fakta - Sjöfartsverkets fem konkreta råd för en säker båtfärd

 • Säkerhet -Använd alltid flytväst, och använd den på rätt sätt. En flytväst som bärs fel fyller ingen funktion. Den ska sitta bekvämt och inte glida omkring på kroppen. Flytvästen bör vara väl synlig i vattnet, gärna i starkt lysande färg. Låt barnen få öva på att ha flytvästen på sig i vattnet.

 • Larma -Det är viktigt att alla ombord har möjlighet att larma vid en eventuell olycka. Förvara t ex mobiltelefonen i ett vattentätt skydd. Ring 112 eller använd gärna 112-appen så att SOS Alarm och Sjö- och flygräddningscentralen får de bästa förutsättningarna för en snabb lokalisering.

 • Vädret - Följ väderleksprognoserna och lär dig tolka vad olika väder kan innebära. Ladda hem Sjöfartsverkets egen väderapp Viva till din smartmobil.

 • Planering - Det lönar sig att tänka ett par steg framåt på sjön. Meddela anhöriga dina planer och håll dem underrättade om förändringar i din planerade rutt. Men var också beredd att planera om din rutt, beroende på väderomständigheter.

 • Underhåll - Serva motor och rörliga delar inför varje säsong. Ta de första turerna i närheten av land.


Fakta - Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral (JRCC)

Sjöfartsverket ansvarar för insatser, när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden. Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken.

När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

För vidare information om Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral (JRCC), besök https://www.sjofartsverket.se/sv/sjo--och-flygraddning/sjo--och-flygraddningscentralen-jrcc/


För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterat material

Relaterade nyheter

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Sjöfartsverket
Östra promenaden 7
60178 Norrköping
Sverige