Pressmeddelande -

Nu startar storsatsningen på sjötrafik i Mälaren

Med start den 1 augusti inleder Sjöfartsverket arbetet med att muddra farlederna in till Västerås och Köping. Syftet med muddringsprojektet är att öka såväl lastkapaciteten som sjösäkerheten längs farlederna. Projektet beräknas vara klart under 2024.

- Genom att muddra farlederna gör vi det möjligt för fler och större fartyg att nå fram till hamnarna i både Västerås och Köping. De båda städerna utgör en geografiskt viktig placering i det att man via hamnarna når ut till hälften av svenska folket och en tredjedel av svensk konsumtion, inom en 15 mils radie, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

Muddringsprojektet som går under namnet Mälarfarlederna utgörs av ett delat ansvar mellan staten och kommunerna. Där hamnområdena i Västerås och Köping muddras i kommunal regi, samtidigt som Sjöfartsverket i rollen som statlig aktör genomför muddringarna längs med de allmänna farlederna. Arbetet som inleds den 1 augusti beräknas kosta cirka 175 miljoner kronor, och är planerat att pågå fram till och med 2024.

Sammanlagt omhändertas cirka 1 miljon kubikmeter muddermassor inom ramen för projektet, massor som sedan återtippas i så kallade dumpningsområden. Utav den totala mängden muddermassor kommer cirka 35 000 kubikmeter förorenade muddermassor hanteras på land. De förorenade massorna blandas med slagg och cement vilket bidrar till att minimera miljöpåverkan. Massorna blir sedan mer stabiliserade markytor som företag kan använda för mellanlagring i nära anslut till hamnarna.

- Projektet med att muddra farlederna in till Västerås och Köping går hand i hand med regeringens klimatpolitiska mål om att främja överflyttningen av godstransporter från land till sjö. Genom att nu göra det enklare för fler att välja sjöfarten bidrar vi samtidigt till att minska det hårt belastade vägnätet i regionerna, säger Joel Smith.


Fakta – Projekt Mälarfarlederna

Den 1 augusti 2021 inleder Sjöfartsverket muddringen av de allmänna farlederna 901 och 904 till Västerås och Köping. Projektet är ett led i regeringens vision om att minska de fossila utsläppen med 70 procent 2010–2030. Sjöfartsverket muddrar farlederna till Mälarhamnarna Västerås och Köping för högre lastkapacitet eftersom större fartyg leder till mindre miljöpåverkan. Farledsutmärkningen uppgraderas också.

I dag kan fartyg med en storlek om 135 x 18 x 6,8 meter angöra Västerås och Köping. Den kapaciteten ökar till 160 x 24 x 7 meter när alla nödvändiga omvärldsåtgärder är vidtagna. Det vill säga Södertälje sluss och kanal är ombyggd, farleden och hamnbassängerna muddrade, samt en ombyggd Hjulstabro finns på plats, en fråga som Trafikverket jobbar vidare med.


För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • infrastrukturprojekt

Regioner

  • Köping

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterat innehåll