Gå direkt till innehåll
Sjöfartsverkets statsisbrytare Ale | Fotograf - Leif Svanström
Sjöfartsverkets statsisbrytare Ale | Fotograf - Leif Svanström

Pressmeddelande -

Över 600 assisterade fartyg under årets isbrytarsäsong

I måndags avslutade Sjöfartsverkets statsisbrytare Ale årets isbrytarsäsong. En säsong som präglats av mer is och fler isbrytningsuppdrag än på flera år. Totalt genomförde Sjöfartsverket över 600 assistansuppdrag under den gångna säsongen.

- Årets säsong kan summeras med mer is och fler assistansuppdrag för vår isbrytarflotta. Säsongen har också inneburit att vi behövt maximera vår kapacitet och utnyttjat hela vår ordinarie isbrytarflotta. Därtill har vi behövt ta hjälp från både externa aktörer samt våra två egna arbetsfartyg Baltica och Scandica, säger Anders Dahl, isbrytarchef vid Sjöfartsverket.

Under måndagen avslutade Sjöfartsverkets statsisbrytare Ale årets isbrytarsäsong. En säsong som inneburit fler assistansuppdrag och mer is än under de senaste åren. Vintern och kylan bredde ut sig i större delar av landet än under tidigare säsonger, vilket resulterade i mer jobb för landets isbrytarflotta. Totalt genomförde Sjöfartsverket 617 assistansuppdrag, att jämföra med fjolårets säsong som slutade med totalt 132 genomförda uppdrag.

Utöver att underlätta för handelssjöfarten längs Bottenviken, där isen oftast ligger väldigt tjock, har Sjöfartsverket isbrytare dessutom genomfört flera uppdrag i både Gävlebukten, Göta älv, Vänern och Mälaren.

- Det är alltid svårt att förutse en rejäl isvinter, och årets säsong har verkligen satt oss på prov. Vi behöver backa bandet hela vägen tillbaka till 2018 för att se en minst lika stor isutbredning som under årets säsong. Trots detta har vi lyckas hålla våra väntetider mot handelssjöfarten och undkommit större haverier, säger Anders Dahl.

Utifrån ett rent meteorologiskt perspektiv har det handlat om en normal vinter, och att isbrytningen pågått en bra bit in under maj månad är inte ovanligt.

- Det är ganska normalt att säsongen håller i några veckor in i maj. Sedan kan det bero på om vi assisterar sista veckorna eller bara bevakar och dirigerar. Det handlar mycket om hur vindar och väder beter sig. En ostadig period med mycket blåst påkallar i regel behovet av vår närvaro, medan ett stabilt väder gör att vi kan klara oss med punktinsatser så här på sluttampen, säger Anders Dahl.

I samband med att Sjöfartsverket avslutar årets isbrytarsäsong upphör även vinterns trafikrestriktioner för sjöfarten att gälla. Restriktionerna införs varje vinter i varierande grad och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.


Fakta - Isbrytarsäsongen 2020-2021 i siffror

Totalt antal assisterade fartyg: 617 stycken
Sammanlagd tid för assistering: 1 391 timmar
Sammanlagd distans för assistering: 12 248,8 nautiska mil (22 685 km)
Antal bogserade fartyg: 41 stycken

Källa: Sjöfartsverkets preliminära siffror för isbrytarsäsongen 2020-2021.


Fakta – Sjöfartsverkets isbrytare

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer. Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt genom att bryta is till havs, assistera, dirigera, leda och bogsera fartyg som har problem att komma fram.

Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga.

För mer information om Sjöfartsverkets isbrytare - https://www.sjofartsverket.se/...


För vidare information

Sjöfartsverkets isbrytarledning, 0771-63 25 25

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Ämnen

Taggar


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterade nyheter

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Sjöfartsverket
Östra promenaden 7
60178 Norrköping
Sverige